บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ( ธพส .)
Dhanarak Development Company Limited

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

เพื่อให้บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์ราชการ และทรัพย์สินอื่นตามนโยบายของรัฐบาล ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ข้างต้น จึงได้กำหนดพันธกิจ (Mission) รองรับไว้ 2 พันธกิจ ได้แก่1. สร้างและบริหารศูนย์ราชการที่ทันสมัยในมิติใหม่ของการอยู่ร่วมกัน2. พัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินอื่นตามนโยบายของรัฐ

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

"เป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด"

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ตลอดจนการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม ผู้เกี่ยวข้อง และแนวนโยบายของรัฐต่อรัฐวิสาหกิจ ธพส. ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 แสวงหาโอกาส พัฒนาโครงการใหม่ และเพิ่มช่องทางในการหารายได้ใหม่ของ ธพส. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการให้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยระบบการบริหารจัดการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรบุคคลและกระบวนการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีศักยภาพเพียงพอต่อการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และสังคมโดยรวม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน โดยมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 แสวงหาโอกาส พัฒนาโครงการใหม่ และเพิ่มช่องทางในการหารายได้ใหม่ของ ธพส. โดยมีเป้าประสงค์ ดังนี้ 1) พัฒนาและใช้ประโยชน์สูงสุดจากสินทรัพย์ของรัฐ 2) เพิ่มรายได้เชิงพาณิชย์ 3) เพิ่มรายได้จากการพัฒนาโครงการใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการให้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยระบบการบริหารจัดการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีเป้าประสงค์ ดังนี้ 1) ตอบสนองความคาดหวังต่อผู้มีส่วนได้เสียและการให้บริการอย่างมืออาชีพ 2) บริหารจัดการศูนย์ราชการและทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 3) ตอบสนองความต้องการและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (ด้านทรัพย์สิน การเงินและการลงทุน รวมทั้งแหล่งเงิน) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรบุคคลและกระบวนการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีศักยภาพเพียงพอต่อการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และสังคมโดยรวม โดยมีเป้าประสงค์ ดังนี้ 1) เพิ่มศักยภาพของบุคลากร ให้เป็นมืออาชีพ 2) พัฒนาองค์กรให้มีเอกภาพ 3) พัฒนา และบูรณาการกระบวนการจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส และทันสมัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืนโดยมีเป้าประสงค์ ดังนี้ 1) เสริมสร้างภาพลักษณ์ในการเป็นผู้นำการบริหารอาคารประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม 2) ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

09/10/2556 | 10:39

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ( ธพส .)
Dhanarak Development Company Limited

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 สุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ   

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ( ธพส .)
Dhanarak Development Company Limited

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ( ธพส .)
Dhanarak Development Company Limited

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร