ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)
Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand)

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ชั้นนำระดับโลก ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของไทย

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

1. นำผู้ประกอบการไทยเข้าสู่เวทีการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 2. สนับสนุนนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจและเศรษฐกิจไทย 3. ลดความเสี่ยงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการไทย 4. ขยายความร่วมมือในเชิงรุกกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 5. ให้คำปรึกษาและให้บริการ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยสู่เวทีโลก 6. บริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

นันฑกา รุ่งโรจน์วิทยากุล ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย โทร. 0 2271 3700 ต่อ 1141

ปรับปรุงล่าสุด

10/01/2560 | 16:56

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)
Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand)

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ประธานกรรมการ   
02 นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ 0 2271 3700 ต่อ 1120 0 2271 3029 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)
Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand)

 

ข้อมูลเผยแพร่

พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536
พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
ผังโครงสร้างองค์กร

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)
Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand)

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ guxcmnxnisjn, [url=http://tcsgiosyimor.com/]tcsgiosyi" maxlength="100">   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร