การรถไฟแห่งประเทศไทย
State Railway of Thailand

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

ภายในขอบวัตถุประสงค์ ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 6 ของ พรบ. การรถไฟฯ พ.ศ.2494 ดังนี้1. สร้าง ซื้อ จัดหา จำหน่าย เช่า ให้เช่า และดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใช้ บริการ และความสะดวกต่างๆของกิจการรถไฟ2. ซื้อ จัดหา เช่า ให้เช่า ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง จำหน่าย หรือดำเนินงานเกี่ยวกับทรัพย์สินใดๆ     

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 1. การรถไฟฯ มุ่งเน้นการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรให้แก่องค์กร รวมถึง การพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกในการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ 2. การรถไฟฯ ดำเนินการให้บริการขนส่งในเชิงสังคม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและประเทศ และตอบสนองนโยบายในการให้บริการขนส่งราคาต่ำและมีประสิทธิภาพของภาครัฐ 3.ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนา ขยายและเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าวัตถุประสงค์1. เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการของการรถไฟฯ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป 2. เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานของการรถไฟฯ ทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจรอง รวมทั้ง มีการจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรและบุคลากรที่สอดคล้องกับแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบราง อันจะนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนของการรถไฟฯ ในระยะยาว 4. เพื่อให้เกิดบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ของการรถไฟฯ ในการผลักดันวิสัยทัศน์การรถไฟฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยุทธศาสตร์1. กลุ่มยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของการรถไฟฯ (การมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการระบบราง) ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพย์สิน 2.) ยุทธศาสตร์ด้านการเงินและการบัญชี 3.) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและบริหารองค์กร 4.) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและบริหารบุคลากร 5.) ยุทธศาสตร์ด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2. กลุ่มยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ (การให้บริการที่สะดวก ตรงต่อเวลา และปลอดภัย) ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 1.) ยุทธศาสตร์ด้านการให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า 2.) ยุทธศาสตร์ด้านรถจักรและล้อเลื่อน 3.) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2556 จากยุทธศาสตร์ของการรถไฟฯ ทั้ง 8 ยุทธศาสตร์ สามารถรวบรวมและจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2556 ได้จำนวน 191 แผนงาน/โครงการ สามารถสรุปได้ ดังนี้

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

08/10/2556 | 09:59

การรถไฟแห่งประเทศไทย
State Railway of Thailand

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายจิตต์สันติ ธนะโสภณ ผู้ว่าการ 0-2220-4105  
02 นายธีระ รัตนวิศ ที่ปรึกษาการรถไฟฯ 0-2220-4104  
03 นายบัญชา คงนคร รองผู้ว่าการด้านบริหาร 0-2220-4141  
04 นายศรียุทธ ศิริเวทิน รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ 1 0-2220-4103  
05 นายถวิล สามนคร รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ 2 0-2220-4111  
06 นายยุทธนา ทัพเจริญ รองผู้ว่าการด้านพัฒนาและวางแผน 0-2220-4106  
07 นายสุชัย รอยวิรัตน์ รองผู้ว่าการด้านกิจการพิเศษ 0-2220-4107  
08 นายชาญชัย อนันตเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ 1 0-2220-4182  
09 นายวิโรจน์ เตรียมพงศ์พันธ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ 2 0-2220-4108  
10 นายประเสริฐ อัตตะนันทน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ 3 0-2220-4110  
11 นายสายัณห์ โรหิตรัตนะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ 4 0-2220-4129  
12 นายมนัส พันธุ์ศรีรัตน์ ผู้ตรวจราชการรถไฟฯ 1 0-2220-4139  
13 นายเฉลิม นนทสุต ผู้ตรวจราชการรถไฟฯ 2 0-2220-4181  
14 นายอิทธิพล ปภาวสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการรถไฟฯ 3 0-2220-4083  
15 นายประสิทธิ์ นิลเดช ผู้ตรวจราชการรถไฟฯ 4 0-2220-4184  

การรถไฟแห่งประเทศไทย
State Railway of Thailand

 

ข้อมูลเผยแพร่

การรถไฟแห่งประเทศไทย
State Railway of Thailand

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร