ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
Krung Thai Bank Public Company Limited

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

คลิกเพื่อดูโครงสร้างองค์กร

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

“กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ”GROWING TOGETHER
มุ่งมั่นดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อสนับสนุนการเติบโตและ ความมั่งคั่งแก่ลูกค้าสร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

พันธกิจ
 • ดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบงาน
 • ให้บริการและคำแนะนำที่มีคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
 • ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 • สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น

  โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

  โครงการ CSR

  ผู้ประสานงาน

  ปรับปรุงล่าสุด

  14/08/2561 | 11:47

 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  Krung Thai Bank Public Company Limited

   

  รายชื่อผู้บริหาร

  ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
  01 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการ    
  02 นายพงศธร สิริโยธิน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส    
  03 นายวันชัย ธนิตติราภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ    
  04 นางกิตติยา โตธนะเกษม รองกรรมการผู้จัดการ    
  05 นายปรีชา ภูขำ รองกรรมการผู้จัดการ    
  06 นางนงนุช เทียนไพฑูรย์ รองกรรมการผู้จัดการ   
  07 นางสุมนา วงษ์กะพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการ   
  08 นางสาวพรรณิภา อภิชาตบุตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส    
  09 นางสาวสมพิศ เจริญเกียรติกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส    
  10 นายอนุชิต อนุชิตานุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส   
  11 นายประเสริฐ ธีรนาคนาท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส    
  12 นายอัสนี ทรัพยวณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส    
  13 นายธีระพล ปุสสเด็จ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส    
  14 นางพัชรศิริ เกียรติกำจาย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส    
  15 นายชาญชัย ไชยวานิชย์ผล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
  16 นางเพลินพิศ ธันวารชร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
  17 นายชิโนรส สุนทรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ    
  18 นางสาวสุพัตรา หิรัญรัศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ    
  19 นายอนันตผล พันธุ์เพ็ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ    
  20 นายสุพัฒน์ อินทุสถิตยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
  21 นายสมชาย โง้ววัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
  22 นางลาวัลย์ ใบหยก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
  23 นางสุมาลี สุขสว่าง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
  24 นายสมจิตร์ พงษ์พิทักษ์วิเศษ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
  25 นายดนัย สมาโนตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
  26 นายประสิทธิ์ อำภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
  27 นายสุวัฒน์ เนตรสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
  28 นายไมตรี กออุดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส   
  29 นายวรวุฒิ เทพกุลมานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
  30 นางวรรณี เจริญทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
  31 นายประสิทธิ์ วสุภัทร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
  32 นายเวทย์ นุชเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
  33 นางสาวอาริศรา ธรมธัช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส   
  34 นางศรีประภา พริ้งพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
  35 นายชัยรัตน์ บูชิตรัตนคุณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
  36 นายพิชัย คชมิตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
  37 นายวินิจ แสงอรุณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
  38 นายสุธี ตรีพรชัยศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
  39 นายวัลลภ ลิปิพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
  40 นางเยาวลักษณ์ ลิขิตวัฒนานุรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
  41 นางวัลลยา แก้วรุ่งเรือง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
  42 นางสุวรรณี สุขวัจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   

  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  Krung Thai Bank Public Company Limited

   

  ข้อมูลเผยแพร่

  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  Krung Thai Bank Public Company Limited

  วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
  ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
  ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
  ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
  ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
  หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
  โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
  อีเมล์   เว็บไซต์
  เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
  พิกัดที่ตั้ง
  โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
  โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
  ผู้ประสานงาน

    

   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร