องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก)
The Marketing Organization for Farmers (MOF)

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์"จัดการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ แบบครบวงจร"

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์1. เพื่อเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีประสิทธิภาพ ในการจัดหาและจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรมและตรงตามเวลาที่ต้องการให้แก่เกษตรกร2. เพื่อบริการจัดการตลาดกลาง คลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด3. เพื่อจัดตั้งร้านค้า สำหรับจำหน่ายปัจจัยการผลิตและผลิตผลทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน4. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร5. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีเสถียรภาพ6. เพื่อดำเนินงานสนองนโยบายรัฐบาล ในการช่วยเหลือเกษตรกรเป้าหมาย1. จัดหาและจำหน่ายปัจจัยการผลิต ในปี 2550 มูลค่า 279.270 ล้านบาทและเพิ่มขึ้นไนปี 2554 มูลค่า 408.879 ล้านบาท2. จัดหาและจำหน่ายสินค้าเกษตร และสินค้าแปรรูป ในปี 2550 มูลค่า 213.914 ล้านบาทและเพิ่มขึ้นเป็นมูลค่า 337.326 ล้านบาทในปี 25543. จัดตั้งร้านค้า อ.ต.ก.ในพื้นที่สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัด โดยในปี 2551 จะจัดตั้งร้านค้า อ.ต.ก.จำนวน 7 แห่งและเพิ่มขึ้นให้ครบ 29 แห่งในปี 25544. บริหารจัดการตลาดกลางคลังสินค้าและร้านค้า อ.ต.ก.ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเชื่อมโยงกับสถาบันเกษตรกรและภาคเอกชนด้วยการสร้างเครือข่าย5. เป็นหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการตามนโยบายรวมถึงจัดหาและจำหน่ายสินค้าเกษตร เช่น การรับจำนำข้าวเปลือกนาปี , นาปรังในปี 2550 - 2554 มูลค่ารวม 681.799 ล้านบาท

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

07/10/2556 | 11:28

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก)
The Marketing Organization for Farmers (MOF)

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายมนูญ์รัตน์ เลิศโกมลสุข  ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 0-2270-0129  

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก)
The Marketing Organization for Farmers (MOF)

 

ข้อมูลเผยแพร่

โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
โครงสร้างองค์การตลาดเพื่อการเกษตร

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก)
The Marketing Organization for Farmers (MOF)

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร