องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.)
the marketorganization under the Ministry of Interior

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

โครงสร้างองค์การตลาด ประกอบด้วย http://www.market-organization.or.th/board.php

อำนาจหน้าที่

     1. สร้าง ซื้อ จัดหา จำหน่าย ยืม ให้ยืม เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อถือกรรมสิทธิ์ ครอบครองหรือดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใช้ บริการหรือทรัพย์สินใดๆ อันเกี่ยวกับตลาด     2. กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือ ด้วยทรัพย์หรือรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ เพื่อสร้างตลาดและปรับปรุงตลาด การกู้ยืมเงินถ้าเป็นจำนวนเงินเกินสามล้านบาท ต้องได้รับอนุญาตจากคณะรัฐมนตรีก่อน     3. ทำการค้าและขนส่งสินค้า     4. ออกเงินทุน หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในบริษัทจำกัดเพื่อจัดตั้งหรือจัดดำเนินการตลาด     5. วางระเบียบในการจัดตลาดขององค์การ     6. กระทำการอื่นใด เพื่อส่งเสริมตลาดและการผลิตโภคภัณฑ์เพื่อให้พอ แก่ความต้องการ

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์“องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการสร้างตลาดกลางและเครือข่ายระดับท้องถิ่นเพื่อเป็นช่องทางการกระจายและจำหน่วยผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน” พันธกิจ ส่งเสริมให้ตลาดสาขาขององค์การตลาด ให้เป็น "ศูนย์รวมและกระจายสินค้า" ผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนรักษาและขยายฐานตลาด การจำหน่ายข้าวสาร และอาหารดิบเพิ่มขึ้นบริหารจัดการ ส่งเสริมและพัฒนาบุคคลากรในองค์การให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดพัฒนาทรัพย์สิน และขยายฐานธุรกิจอื่นๆ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย วัตถุประสงค์ จัดสร้างตลาดสาธารณะให้เพียงพอแก่ความต้องการปรับปรุงตลาดสาธารณะที่มีอยู่แล้วให้ถูกสุขลักษณะและทันสมัยส่งเสริมตลาดเอกชนจัดและส่งเสริมการผลิตโภคภัณฑ์ให้พอแก่ความต้องการของตลาดจัดการขนส่งและระบบโลจิสติกส์โภคภัณฑ์ไปสู่ตลาดให้เป็นไปโดยสะดวกจัดดำเนินการ ควบคุมและอำนวยบริการเกี่ยวกับตลาดขององค์การ อำนาจดำเนินกิจการ สร้าง ซื้อ จัดหา ยืม ให้ยืม เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง หรือดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใช้ บริการ หรือทรัพย์สินใดๆ อันเกี่ยวกับตลาดกู้ยืมเงิน หรือให้กู้ยืมเงิน โดยมีหลักประกันด้วยบุคคล หรือด้วยทรัพย์ หรือรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้เพื่อสร้างตลาด และปรับปรุงตลาด การกู้ยืมเงินถ้าเป็นจำนวนเงินเกินสามล้านบาทต้องได้รับอนุญาตจากคณะรัฐมนตรีก่อนทำการค้าและขนส่งสินค้าออกเงินลงทุนหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือถือหุ้นในบริษัทจำกัด เพื่อจัดตั้งหรือดำเนินการตลาดวางระเบียบในการจัดตลาดขององค์การกระทำการอื่นใดเพื่อส่งเสริมตลาดและการผลิตโภคภัณฑ์เพื่อให้พอแก่ความต้องการของตลาด ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กร ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและเครือข่าย เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคมที่ทันสมัย และพัฒนาองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้สร้างความร่วมมือเชิงบุรณาการกับภาคีและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนามาตรฐานของสินค้าและบริการ ให้เป็นที่ยอมรับคัดเลือกและรับรองสินค้าสินค้าหรือบริการที่จะนำมาจำหน่ายให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับจัดระบบตรวจสอบคุณภาพของสินค้าและบริการ และระบบแจ้งเตือนเพื่อช่วยปรับปรุงมาตรฐานสินค้าของชุมชนและผู้ผลิต ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาตลาดที่ทันสมัยและการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูสภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมของตลาดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางและแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองพัฒนาตลาดให้เป็นตลาดต้นแบบ โดยใช้เทคโนโลยีการจัดการที่ทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสร้างเครือข่ายตลาดสาธารณะ ตลาดเอกชน และ ตลาดชุมชนโดยร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นช่องทางกระจายสินค้าและสร้างรายได้ให้กับชุมชนส่งเสริมการลงทุนและชักชวน ทำธุรกิจการพัฒนาตลาด ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการขนส่งและการกระจายสินค้า พัฒนาช่องทางการจำหน่ายและการจายสินค้าบนระบบออนไลน์พัฒนาระบบคลังสินค้า ระบบการขนส่ง และการกระจายสินค้าโดยใช้เทคโนยีสารสนเทศและการจัดการโลจิสติกส์ที่ทันสมัย ตลอดโซ่อุปทานของสินค้าสร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือระหว่างผู้ค้า ผู้ผลิต และผู้บริโภคเพื่อช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ในระบบ ให้ประชาชนได้สินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ที่ทันสมัยเพื่อเสริมศักยภายการจัดการให้กับบุคคลกรในส่วนต่าง ๆ ตลอดโซ่อุปทาน ทั้งผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้าในชุมชน ผู้จัดจำหน่ายสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ จากทุกภาคส่วน เพี่อร่วมกันพัฒนาตลาดให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

 ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน1. จัดสร้างตลาดสาธารณะให้เพียงพอแก่ความต้องการ2. ปรับปรุงตลาดสาธารณะที่มีอยู่แล้วให้ถูกสุขลักษณะและทันสมัย3. ส่งเสริมตลาดเอกชน4. จัดและส่งเสริมการผลิตโภคภัณฑ์ให้พอแก่ความต้องการของตลาด5. จัดการขนส่งโภคภัณฑ์ไปสู่ตลาดให้เป็นไปโดยสะดวก6. จัดดำเนินการ ควบคุมและอำนวยบริการเกี่ยวกับตลาดขององค์การ ให้องค์การมีอำนาจดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 6 และอำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง (1) สร้าง ซื้อ จัดหา ยืม ให้ยืม เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง หรือดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใช้บริการ หรือทรัพย์สินใดๆ อันเกี่ยวกับตลาด(2) กู้ยืมเงิน หรือให้กู้ยืมเงิน โดยมีหลักประกันด้วยบุคคล หรือด้วยทรัพย์ หรือรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้เพื่อสร้างตลาด และปรับปรุงตลาด การกู้ยืมเงินถ้าเป็นจำนวนเงินเกินสามล้านบาทต้องได้รับอนุญาตจากคณะรัฐมนตรีก่อน(3) ทำการค้าและขนส่งสินค้า(4) ออกเงินลงทุนหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือถือหุ้นในบริษัทจำกัด เพื่อจัดตั้งหรือดำเนินการตลาด(5) วางระเบียบในการจัดตลาดขององค์การ(6) กระทำการอื่นใดเพื่อส่งเสริมตลาดและการผลิตโภคภัณฑ์เพื่อให้พอแก่ความต้องการของตลาด

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

โครงการชุมชนยิ้มโครงการคาราวารสินค้า

ผู้ประสานงาน

นาวสาวศศิกานต์ ทายิดา นักคอมพิวเตอร์ 4

ปรับปรุงล่าสุด

03/08/2559 | 14:38

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.)
the marketorganization under the Ministry of Interior

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 รอการสรรหา ผู้อำนวยการ 0-2221–6468  
02 พันโทนราวิทย์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ 02-1580411-14 ต่อ 18 02-1580417 
03 นายลิขิต สร้อยสนธิ์ เลขานุการองค์การตลาด 02-1580411-14 ต่อ 12 02-1580417 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.)
the marketorganization under the Ministry of Interior

 

ข้อมูลเผยแพร่

ข้อบังคับ
ข้อบังคับองค์การตลาด ว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารงาน พ.ศ. 2508
ระเบียบ
ระเบียบองค์การตลาด ว่าด้วย กำหนดอัตราการเก็บค่าเช่าแผงและค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าแผง พ.ศ. 2531
ระเบียบองค์การตลาด ว่าด้วยการโอนสิทธิการเช่าแผงในตลาดกลางผักและผลไม้ ปากคลองตลาด พ.ศ. 2535
ระเบียบองค์การตลาด ว่าด้วยการให้เช่าช่วงแผงตลาดปากคลองตลาด พ.ศ. 2531
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
รายละเอียดโครงสร้างขององค์กร ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
การจัดองค์การตลาด แผนภูมิแสดงรายงานการบังคับบัญชา
ประกาศ
ประกาศองค์การตลาด เรื่อง การปรับอัตราค่าเข่าแผงขององค์การตลาด
แบบสอบถามที่ส่งไป
แบบสอบถามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดเก็บดัชนีข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.)
the marketorganization under the Ministry of Interior

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร