สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR)

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร


โครงสร้างการบริหาร วว. ประกอบด้วยงาน 5 กลุ่ม คือ
 • กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ
 • กลุ่มบริการอุตสาหกรรม
 • กลุ่มบริหาร
 • กลุ่มงานสังกัดผู้ว่าการ

คลิกเพื่อดูผังโครงสร้างองค์กรที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของ วว.

อำนาจหน้าที่

กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • กำหนดทิศทางและดำเนินการวิจัยและพัฒนาอย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองกลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ โดยมุ่งเน้นการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างคุณภาพชีวิต
 • บริการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งบริการที่ปรึกษา บริการวิเคราะห์ทดสอบ และให้บริการฝึกอบรม เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรมและชุมชนบนพื้นฐานเทคโนโลยี
 • ดำเนินการด้านเทคนิคและวิชาการในการนำเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์และสร้างธุรกิจใหม่ด้วยการถ่ายทอดและบ่มเพาะเทคโนโลยี
 • พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างองค์ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ
 • ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จัดการองค์ความรู้ แบ่งปันองค์ความรู้ สร้างทีมความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และสร้างผู้สืบทอดเพื่อความเป็นเลิศ
 • ประสาน เชื่อมโยงเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานทางวิชาการ เพื่อสร้างพันธมิตรการวิจัยพัฒนา สร้างนวัตกรรม และนำไปใช้ประโยชน์

กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • กำหนดทิศทางและดำเนินการวิจัยและพัฒนาอย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพึ่งตนเองและพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • บริการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งบริการที่ปรึกษา บริการวิเคราะห์ทดสอบ และให้บริการฝึกอบรม เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรมและชุมชนบนพื้นฐานเทคโนโลยี
 • ดำเนินการด้านเทคนิคและวิชาการในการนำเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์และสร้างธุรกิจใหม่ด้วยการถ่ายทอดและบ่มเพาะเทคโนโลยี
 • พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างองค์ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ สิทธิบัตร อนุ-สิทธิบัตร และสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ
 • ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จัดการองค์ความรู้ แบ่งปันองค์ความรู้ สร้างทีมความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และสร้างผู้สืบทอดเพื่อความเป็นเลิศ
 • ประสาน เชื่อมโยงเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานทางวิชาการ เพื่อสร้างพันธมิตรการวิจัยพัฒนา สร้างนวัตกรรม และนำไปใช้ประโยชน์

กลุ่มบริการอุตสาหกรรม
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • กำหนดทิศทางและดำเนินการบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างครบวงจรแก่อุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
 • บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ด้วยระบบบริหารห้องปฏิบัติการที่ได้รับการการรับรองความสามารถตามมาตรฐานสากล ISO/IEC ๑๗๐๒๕ และแก้ปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตแก่ภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนในระดับประเทศและภูมิภาค
 • บริการตรวจประเมินและรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น ISO ๙๐๐๑, ISO ๑๔๐๐๑, GMP และ HACCP เป็นต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ ทั้งในด้านกระบวนการผลิตและธุรกิจบริการ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ
 • ประสานเชื่อมโยงเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานทางวิชาการ เพื่อสร้างพันธมิตรการบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล

กลุ่มบริหาร
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • กำหนดแนวทางบริหารจัดการด้านข้อบังคับ ระเบียบ การบริหารการเงินการบัญชี การพัสดุ โดยมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ วว. และการบริการแก่หน่วยงานภายนอก
 • กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และดำเนินการด้านการบริหารบุคคล ด้านจัดการด้านอัตรากำลัง และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาระบบและการจัดการองค์กรบนฐานทรัพยากรบุคคล
 • สนับสนุนและให้บริการด้านการจัดการความรู้ ด้านข้อมูลสารสนเทศ การผลิตและเผยแพร่สื่อความรู้ การบรรณาธิกร ห้องสมุดและห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ การจัดการวิทยาการและฝึกอบรมภายนอก รวมทั้งการพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
 • พัฒนาและซ่อมบำรุงอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ โครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคเพื่อสร้างความพร้อมในการดำเนินงานและให้เกิดความปลอดภัย ถูกหลักอาชีว-อนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน โดยมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • ประสานและเชื่อมโยงเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานภายในและภายนอก ด้วยความเต็มใจและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์
วว. เป็นองค์กรชั้นนำระดับอาเซียนในด้านวิจัย พัฒนา และบริการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

พันธกิจ
 1. พัฒนาขีดความสามารถด้านงานวิจัยและพัฒนา
 2. พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริการงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. พัฒนาขีดความสามารถด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการผลักดันการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
 4. พัฒนาขีดความสามารถด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม
 5. พัฒนาขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการขององค์กร

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

นโยบายคณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (กวท.) ปี 2558-2560

สนับสนุน ส่งเสริมและผลักดันให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ก้าวสู่ “องค์กรชั้นนำระดับอาเซียนในด้านการวิจัย พัฒนา และบริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.).”

วัตถุประสงค์ของนโยบาย กวท.
 1. เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปเชิงโครงสร้างการบริหารงานราชการของประเทศ การทบทวนปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 2. เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน ว่าด้วยการสนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 โดยการผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและพัฒนา และงานบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วว. ในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ไปใช้ในการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ไทย เพื่อการเตรียมพร้อมรองรับการเป็นส่วนสำคัญของประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community) ตลอดจนเร่งดำเนินการจัดทำแผนงานและผลักดันให้เกิดกลไก เครื่องมือ สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเป็นระบบ สำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการนำผลงาน วทน.ไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
 3. เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน ว่าด้วยการเร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการให้บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของ วว. สามารถไปทำงานในภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจากเครือข่ายหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ
 4. เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลปัจจุบันว่าด้วยการส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ สามารถใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยอย่างเหมาะสม โดยมุ่งเน้นให้ดำเนินการพัฒนางาน วทน. ในสาขาที่ วว. มีความชำนาญ สามารถตอบโจทย์ผู้ประกอบการได้อย่างชัดเจน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
 5. เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลปัจจุบันว่าด้วยการปรับปรุง และจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาที่สำคัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรม ให้มีความพร้อม ความทันสมัย และกระจายในพื้นที่ต่างๆ โดยมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญของ วว. ในสาขาที่มีความชำนาญ ได้แก่ การเกษตรเพื่อชุมชน อาหารสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร นวัตกรรมวัสดุจากธรรมชาติ พลังงานทางเลือกและการจัดการสิ่งแวดล้อม เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม ทั้งนี้ จะต้องมีแนวปฏิบัติในการสร้างทุนทางปัญญา สร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนองค์กรต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อันจะนำไปสู่การพัฒนางาน วทน. และการนำ วทน. ไปใช้ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมแบบครบวงจร

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

คลิกเพื่อดูโครงการและแผนการดำเนินงานต่างๆที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของ วว.

ผู้ประสานงาน

ผู้ประสานงาน
นายไมตรี อินทำ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
โทร : 025779388
มือถือ : 0815669905
E-mail : maitree@tistr.or.th

ปรับปรุงล่าสุด

01/08/2559 | 15:08

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR)

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ 0 2577 9188 0 2577 9190 
02 นางฉันทรา พูนศิริ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ 0 2577 9200 0 2577 9190 
03 ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน 0 2577 9198 0 2577 9190 
04 นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม 0 2577 9202 0 2577 9190 
05 ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต รองผู้ว่าการบริหาร 0 2577 9193 0 2577 9190 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR)

 

ข้อมูลเผยแพร่

ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
รับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากประชาชน
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วว.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ วว.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR)

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร