องค์การเภสัชกรรม (อภ.)
The Government Pharmaceutical Organization

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

คลิกดูโครงสร้างการบริหาร

อำนาจหน้าที่

องค์การเภสัชกรรม เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจหลักในการผลิตยาและเวชภัณฑ์ สนับสนุนงานสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง จัดองค์การเภสัชกรรมอยู่ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจประเภทบริการสังคมและเทคโนโลยี องค์การเภสัชกรรมจึงไม่ใช่รัฐวิสาหกิจเพื่อการค้าหากำไรให้แก่รัฐ แต่เป็นรัฐวิสาหกิจเพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขของประเทศ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

"เป็นผู้นำในธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อสังคมไทยและประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน"

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ภารกิจ (ตามพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ.2509)1. ผลิตยาและเวชภัณฑ์2. ส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิจัยการผลิตยาและเวชภัณฑ์3. ส่งเสริมการวิเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์รวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยาและเวชภัณฑ์4. ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน และให้ซึ่งยาและเวชภัณฑ์5. ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตยาและเวชภัณฑ์ภารกิจ (ตามวิสัยทัศน์)1. ผลิต จำหน่ายและบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากล2. ดำเนินธุรกิจให้มีศักยภาพในการแข่งขันในอาเซียนและสามารถพึ่งตนเองได้ 3. รักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต่อสังคมไทย เพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงได้4. วิจัยและพัฒนายาและเวชภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและความจำเป็นต่อสังคม5. สำรองยาและเวชภัณฑ์ในยามฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงของชาติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข1. รักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์ไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นโดยเร็ว 2. รักษาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน 3. จัดหาและสนองความต้องการด้านยาและเวชภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 4. จัดหาและสนองความต้องการด้านวัคซีนและเซรุ่มให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 5. สำรองยาและเวชภัณฑ์ตามแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ 6. จัดหา ส่งยาและเวชภัณฑ์แก่กองทุนและเวชภัณฑ์ประจำหมู่บ้านตามเป้าหมายของโครงการสาธารณสุขมูลฐาน 7. สนับสนุนนโยบายสาธารณสุขอื่นๆ นอกจากเรื่องยา และนโยบายที่เกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ ทั้งด้านการผลิต การจัดหา การกระจาย การบริโภค การควบคุมการพึ่งตนเอง การใช้เทคนิคและทรัพยากรที่เหมาะสมภายในประเทศ

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

โครงการสำคัญ1.โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ตามาตรฐาน WHO GMP โดยรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ 1,411.70 ล้านบาท มีขีดความสามารถที่จะผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แบบครบวงจร (จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ) จากการวิจัยพัฒนากระบวนการผลิตเอง โดยการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก (WHO) มีเป้าหมายต้องได้มาตรฐานตาม WHO GMP 2.โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิต 1 ใช้เงินงบประมาณจากรายได้ขององค์การเภสัชกรรม วงเงิน 512 ล้านบาท เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตยาเม็ดที่มีปริมาณความต้องการสูง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งดำเนินงานตามหลักมาตรฐานสากลเพื่อความมั่นคงด้านยาของประเทศ และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ยา พร้อมทั้งเป็นการยกระดับให้องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้นำด้านการผลิตยาของประเทศ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการผลิตยาได้ในสิ้นปี 25583.โครงการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ของฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ ใช้เงินงบประมาณจากรายได้ขององค์การเภสัชกรรม วงเงิน 273 ล้านบาท เป็นการก่อสร้างทดแทนโรงงานเดิมที่มีสภาพเก่า และไม่สามารถขยายกำลังการผลิตได้ โดยมีผลผลิต ได้แก่ กลุ่มเคมีภัณฑ์ ชุดทดสอบ และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มการผลิตได้ภายในสิ้นปี 25614.โครงการเปลี่ยนระบบงานทางธุรกิจ (Enterprise Resource Planning : ERP) ใช้เงินงบประมาณจากรายได้ขององค์การเภสัชกรรม วงเงิน 380 ล้านบาท เพื่อทดแทนระบบเดิมที่ใช้งานมานานกว่า 1 ปี รองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR และเกณฑ์การประเมินทางเทคนิค เพื่อใช้ในการคัดเลือก Software และจัดหาบริษัท Implementation โดยคาดว่าจะสามารถจัดหาได้ระบบใหม่ ภายในปี 25615.โครงการที่สำคัญในอนาคตโครงการย้ายโรงงาน ระยะที่ 2 เป็นโครงการที่สำคัญในอนาคต โรงงานที่มีแผนย้าย ได้แก่ โรงงานผลิตยาน้ำ ครีม ขี้ผึ้ง ยาปราศจากเชื้อ คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า เพื่อเป็นการเพิ่มกำลังการผลิต รองรับปริมาณความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยใช้เงินงบประมาณจากรายได้ขององค์การเภสัชกรรม ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการ 3-5 ปี

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

07/08/2558 | 15:25

องค์การเภสัชกรรม (อภ.)
The Government Pharmaceutical Organization

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม 02-203-8100 02-354-8850 
02 ภก.พิพัฒน์ นิยมการ รองผู้อำนวยการ 02-203-8103 02-203-8212 
03 ภก.นิพนธ์ อัตนวานิช รองผู้อำนวยการ 02-203-8106 02-354-8773 
04 ภก.จักกฤษณ์ ประไพพิทยาคุณ รองผู้อำนวยการ 02-203-8101 02-203-8212 
05 ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการ 02-203-8105 02-203-8212 
06 นายกิตติศักดิ์ ภูพิพัฒน์ผล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 02-203-8104 02-203-8212 
07 ภญ.อภิชชา โยธาประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 02-203-8107 02-203-8212 
08 ภญ.สุภาพร ติพพะมงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  02-203-8212 
09 ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ   
11 ภญ.ศิริวรรณ ป้อมจักรศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญ 10   
12 ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน 02-203-8131 02-354-8776 
13 นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ 02-203-8200 02-354-8850 
14 นายนวรัตน์ วาจานนท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์ 02-203-8260 02-203-8265 
15 ภญ.จิรารัตน์ ตรีรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 02-203-8141 02-354-8862 
16 น.ส.รำไพ สมจิตรมูล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 02-203-8300 02-354-8786 
17 ภญ.ดนตรี เกษสุวรรณสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตยา 02-203-8400 02-354-8846 
18 ภญ.ปราณี จาตุนิตานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายชีววัตถุ 02-203-8500 02-644-8851 
19 นายพิทยะ จันทร์ขาว ผู้อำนวยการฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ 02-546-1955-7 02-546-1958 
20 นายรังษี ปัดลี ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม 02-203-8700 02-640-7988 ต่อ 18 
21 ภญ.อมรรัตน์ สืบบุญเชิญวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย 02-203-8800 02-644-8841 
22 ภก.พิศาล อัสนี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 02-203-8900 02-203-8902 
24 ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฏกกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 02-203-8110 02-354-8880 
26 ภญ.อุบลรัตน์ สินรักษา ผู้จัดการโรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม   

องค์การเภสัชกรรม (อภ.)
The Government Pharmaceutical Organization

 

ข้อมูลเผยแพร่

องค์การเภสัชกรรม (อภ.)
The Government Pharmaceutical Organization

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร