การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท)
Tobacco Authority of Thailand

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

>>คลิกเพื่อดูโครงสร้างองค์กร<<

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

1.) ยุทธศาสตร์ สร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ - เพิ่มรายได้จากธุรกิจหลัก - เพิ่มรายได้จากช่องทางอื่น - บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน - บริหารสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ2.) ยุทธศาสตร์ สร้างความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง - สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง - มีสินค้า/บริการที่ได้มาตรฐาน คุณภาพและหาซื้อง่าย - ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของคู่ค้า - เป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม - ความพึงพอใจของชาวไร่และผู้บ่มอิสระ3.) ยุทธศาสตร์ เพิ่มประสิทธิภาพองค์กร - เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน บริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ - พัฒนาระบบบริหารงาน - พัฒนากระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ - พัฒนากระบวนการด้านการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย - มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาที่สอดรับกับยุทธศาสตร์4.) ยุทธศาสตร์ คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม - ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม5.) ยุทธศาสตร์ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ - พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ - เพิ่มประสิทธิภาพ IT โดยมุ่งเน้นที่การสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจ - เสริมสร้างธรรมาภิบาลและให้การเรียนรู้ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร - ส่งเสริมการบริหารจัดการความรู้

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

จากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี การเปิดตลาดค้าเสรี โดยเฉพาะด้านกฎระเบียบ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ กรอบสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก FCTC การปรับขึ้นภาษีบุหรี่ บุหรี่ปลอม การแข่งขันจากบุหรี่ต่างประเทศและการรณรงค์ต่อต้านจากภาคสังคม ดังนั้นโรงงานยาสูบจึงจัดทำแผนวิสาหกิจ ฉบับที่ 15 ปรับปรุงครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2555-2559 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2555-2559 จำนวน 81 โครงการ 125 ตัวชี้วัด วัดผลสำเร็จเฉพาะปี 2555 จำนวน 110 ตัวชี้วัด ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญด้านการตลาดและการเงิน เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไม่น้อยกว่าร้อยละ 79.5 โดยกำหนดยอดขายในประเทศไม่ต่ำกว่า 65,199 ล้านบาท มีกำไรสุทธิมากกว่า 5,700 ล้านบาท ซึ่งโครงการที่สำคัญตามยุทธศาสตร์ ดังนี้...1. สร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ ในปี 2555 ตั้งเป้าหมายสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) ขององค์กร 2,751 ล้านบาท กำไรสุทธิตั้งเป้าหมายที่ 5,740 ล้านบาท และบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุน ต่อพันมวนให้ได้ 246.50 บาท สามารถพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โดยตั้งเป้าหมายลดการขาดทุนสุทธิ 52 ล้านบาทต่อปี2. สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง วัดจากระดับความพึงพอใจของผู้บริโภค คู่ค้า ชาวไร่และผู้เกี่ยวข้องในระดับคะแนน 4 ตลอดระยะเวลาของแผน โดยคะแนนภาพลักษณ์องค์กรตั้งไว้ที่ 3.4 ในปี 2555 และ 3.8 ในปี 2559 ในปี 2555 การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA คะแนน Overall Score ? 2.7 โดยความพึงพอใจผู้ใช้บริการโรงพยาบาล ระดับ 43. เพิ่มประสิทธิภาพองค์กร ในปี 2555-2559 กำหนดเป้าหมายรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้ร้อยละ 79.5 ผลผลิตต่อปริมาณการใช้ใบยา 1,312 มวนต่อใบยา 1 กิโลกรัม โดยอัตราประสิทธิภาพเครื่องมวนบุหรี่ร้อยละ 73 ควบคุมอัตราเนื้อใบยาจากกระบวนการแยกก้านและอบใบยาเวอร์ยิเนียร้อยละ 62.80 ใบยาเบอร์เล่ย์ร้อยละ 59.60 ใบยาเตอร์กิชร้อยละ 92.80 จัดทำโครงการเพื่อลดผลกระทบจากกรอบ FCTC ควบคุมคุณภาพใบยาให้มีความสม่ำเสมอของปริมาณทาร์และนิโคตินในควันบุหรี่ อยู่ในมาตรฐานร้อยละ 97.25 ผลผลิตต่อชั่วโมงการทำงานต้องไม่ต่ำกว่า 10.75 ล้านมวนต่อชั่วโมง และนำ Mentholated Foil มาใช้ในระดับอุตสาหกรรม ตลอดจนมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา เพื่อรองรับประกาศกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อลดการระคายคอและมีอายุการเก็บรักษาให้นานขึ้น4. คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม กำหนดเป้าหมายการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยควบคุมการใช้สารเคมีอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด(CPA)ร้อยละ 85 ในปี 2555 และร้อยละ 100 ในปี 2557 เพาะปลูกยาสูบตามกระบวนการ GAP ร้อยละ 100 % ในปี 2556 ลดปริมาณทาร์ในควันบุหรี่ 4 ตราหลักอยู่ในมาตรฐาน 15 มิลลิกรัมต่อมวน ในปี 2555 และลดลงให้เหลือ 14 มิลลิกรัมต่อมวน ในปี 25575. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยนำระบบ Competency มาประเมินพนักงานระดับหัวหน้ากองขึ้นไปร้อยละ 60 ในปี 2555 และร้อยละ 100 ในปี 2559 จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานด้วยผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตลอดระยะเวลา 5 ปี เพิ่มประสิทธิภาพ IT โดยมุ่งเน้นความพึงพอใจกับความต้องการใช้ง่ายและรวดเร็วในการสืบค้น คะแนน 3.2 ในปี 2555 และ 3.8 ในปี 2559 ปี 2555-2559 มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร พัฒนาการสื่อสารโดยมุ่งเน้นจริยธรรมและให้พนักงานได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึง สร้างคลังข้อมูลความรู้ขององค์กรที่สามารถเผยแพร่และนำไปใช้

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

01/08/2561 | 10:08

การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท)
Tobacco Authority of Thailand

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 ดร.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ 02-229-1012 02-254-5691 
02 นางสิริวัฒน์ ธีระศักดิ์ รองผู้อำนวยการยาสูบด้านบริหาร 02-229-1036 02-252-1693 
03 นางนันทวัน พงศ์เฉลิมพร รองผู้อำนวยการยาสูบด้านตลาด 02-229-1955 02-254-8621 
04 นายวุฒิ อนันบุญทริก รองผู้อำนวยการยาสูบด้านใบยา 02-229-1017 02-252-2582 
05 นายนพดล หาญธนสาร รองผู้อำนวยการยาสูบด้านโรงงานผลิตยาสูบ 02-229-1004 02-252-2581 
06 นายวิญญู เกียรติวัฒน์ รองผู้อำนวยการยาสูบด้านบริหารจัดการผลิต 02-229-1305  

การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท)
Tobacco Authority of Thailand

 

ข้อมูลเผยแพร่

การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท)
Tobacco Authority of Thailand

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ mmkpmhcxbdmq, [url=http://ttlqsqlurfem.com/]ttlqsqlur" maxlength="100">   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร