สำนักงานธนานุเคราะห์
Office The Government Pawnshop

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

สำนักงานธนานุเคราะห์ได้ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์ในกรอบการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของสำนักงานธนานุเคราะห์ ดังนี้

สำนักงานธนานุเคราะห์กับผู้ใช้บริการ
• พัฒนางานบริการในทุกด้านที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว และสร้างความประทับใจรับฟังความต้องการ หรือความคิดเห็นของประชาชน
• กำหนดอัตราการเรียกเก็บดอกเบี้ยรับจำนำ และการให้บริการอย่างเป็นธรรม
• ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขต่อผู้ใช้บริการอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค
• ให้มีระบบที่ผู้ใช้บริการสามารถร้องเรียนได้ พร้อมด้วยขั้นตอนการดำเนินงานและการติดตามผล เพื่อสร้างความชัดเจนและความเข้าใจให้ผู้ใช้บริการอย่างดีที่สุด กรณีเรื่องร้องเรียนสำนักงานฯ. อาจต้องใช้เวลาพิจารณาดำเนินการและยังไม่เสร็จสิ้นให้สำนักงานฯ ชี้แจงเหตุขัดข้องล่าช้าที่ไม่อาจพิจารณาให้เป็นที่ยุติให้ผู้ร้องเรียนทราบ
• หากผู้ใช้บริการไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือข้อร้องเรียนไม่ได้รับการชี้แจงแก้ไขผู้ใช้บริการสามารถแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้

สำนักงานธนานุเคราะห์กับรัฐบาล
• นโยบายการดำเนินกิจการของสำนักงานฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและประชาชนเป็นหลัก
• รายได้ที่ได้รับในปีหนึ่งๆ เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าภาระต่างๆ แล้ว ส่วนหนึ่งต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์“เป็นสถาบันรับจำนำของรัฐบาลด้วยบริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และยึดหลักธรรมาภิบาล” พันธกิจ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1. สนองนโยบายรัฐโดยการรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือลูกค้าและประชาชน ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ
2. บริหารการเงินและการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการเติบโตและสถานะทางการเงินที่มั่นคง
3. การบริหารที่มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิสัยทัศน์ เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการองค์กร
4. รักษาและสร้างประโยชน์จากการเป็นสถาบันมาตรฐานในการรับจำนำด้วยความเชี่ยวชาญ บริการที่รวดเร็วด้วยความเต็มใจ โปร่งใส เอื้ออาทร เสมอภาค เป็นธรรม เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

1. ประกอบกิจการรับจำนำ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน โอน รับโอน ให้เช่า เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม ซึ่งทรัพย์สิน ต่าง ๆ รวมทั้งการถือสิทธิ์ ครอบครองที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอันจำเป็น หรือ ยังประโยชน์แก่ การจัดตั้ง หรือการบริหารงานสำนักงานธนานุเคราะห์
2. การกู้ยืมเงินเพื่อกิจการของสำนักงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย วิธีงบประมาณ
3. ดำเนินการธุรกิจอื่น ที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกัน หรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

07/09/2561 | 10:53

สำนักงานธนานุเคราะห์
Office The Government Pawnshop

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร

สำนักงานธนานุเคราะห์
Office The Government Pawnshop

 

ข้อมูลเผยแพร่

โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
โครงสร้างสำนักงานธนานุเคราะห์
ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
แผนที่สำนักงานธนานุเคราะห์
ผลการดำเนินงาน
ทรัพย์หลุดจำนำ
การแจ้งตั๋วจำนำหาย
 ระบบการจัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ความเป็นมาของสำนักงานธนานุเคราะห์
ข้อมูลสถิติ
สถิติทรัพย์จำนำ
สถิติทรัพย์ไถ่ถอน
สถิติทรัพย์หลุดจำนำ

สำนักงานธนานุเคราะห์
Office The Government Pawnshop

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน