การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
Provincial Waterworks Authority

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

<< คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่ >>

อำนาจหน้าที่

 • สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบและ จัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบ (Conducting surveys,providing sources of the water and procuring raw water for production)
 • ผลิต จัดส่งและจำหน่ายน้ำประปา ทั่วประเทศยกเว้นกรุงเทพฯ,นนทบุรี และสมุทรปราการ (Producing ,delivering and distributing water supply across the country except ฺBangkok Metropolitan area Nonthaburi and Samut Prakan Province.)
 • ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา (Undertaking other businesses related to or in continuation with the water supply business.)

  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

  วิสัยทัศน์ของ กปภ.  "ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ"(Customers are delighted with water quality and excellent services)พันธกิจเป็นหน่วยงานที่ให้บริการน้ำประปาตามนโยบายของรัฐบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและสุขอนามัยของประชาชนเป็นสำคัญ พันธกิจหลักของ การประปาส่วนภูมิภาค มี 5 ประการ ได้แก่1. ผลิตจ่ายน้ำที่มีคุณภาพ2. พัฒนาระบบผลิตและจ่ายน้ำให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล3. เสริมสร้างการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ5. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร

  ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

  วัตถุประสงค์1. สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบ เพื่อใช้ในกิจการประปา2. ผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปาทั่วประเทศในส่วนภูมิภาค และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา3. ให้บริการและอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการขอติดตั้งประปาให้แก่ประชาชน4. ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง

  โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

  ผู้ประสานงาน

  หัวหน้างานบริการเว็บไซต์ กปภ.

  ปรับปรุงล่าสุด

  08/05/2558 | 09:33

 • การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
  Provincial Waterworks Authority

   

  รายชื่อผู้บริหาร

  ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
  01 นางรัตนา กิจวรรณ ผู้ว่าการ 0-2551-8523-5 0-2521-3749 
  02 นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รักษาการตำแหน่งรองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) 0-2551-8508-9 0-2551-1242 
  03 นางสาวจันทิรา จุโฬทก รองผู้ว่าการ (การเงิน) 0-2551-8404-5 0-2973-4806 
  04 นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) 0-2551-8536-7 0-2551-1079 
  05 นางพรรณพิลาส ไม้งาม รองผู้ว่าการ (บริหาร) 0-2551-8435-6 0-2552-6016 
  06 นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) 0-2973-4801 0-2973-4802 
  07 นายทินกร ด่านพงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) 0-2551-8518-9 0-2552-1544 
  08 นายสมนึก ลิ้มทองสิทธิคุณ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) 0-2551-8400-2 0-2551-1239 
  09 นายถาวร นิติภาวะชน รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) 0-2551-8513-4 0-2973-4802 
  10 นายนคร ลอยกุลนันท์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) 0-2551-8408-10 0-2552-1540 
  11 นางสุรัตนา บุญเพียรผล ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์) 0-2551-8275 0-2552-6003 
  12 นางสาวประภา พวงแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน) 0-2551-8256-7 0-2521-7561 
  13 นายวรวุฒิ เป้าศิลา ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 0-2551-8787-9 0-2552-6004 
  14 น.ส.สำอาง สินิทธานนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร1) 0-2551-8280 0-2552-6017 
  15 นายกฤษฎา ศังขมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร2) 0-2551-8412-3 0-2552-5766 
  16 นายเธียรชัย ประมูลมาก ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ) 0-2551-8447-8 0-552-5764 
  17 นายวิโรจน์ ใบแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักตรวจสอบ) 0-2551-8456 0-2552-1542 
  18 น.ส.ทัศนีย์ แซ่เตีย ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) 0-2551-8451-2 0-2552-5765 
  19 นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ ผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักผู้ว่าการ) 0-2551-8884-5 0-2552-6059 
  20 นายพิชญ ชูชื่น ผู้เชี่ยวชาญ 0-2551-8867-8  

  การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
  Provincial Waterworks Authority

  วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
  ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
  ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
  ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
  ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
  หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
  โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
  อีเมล์   เว็บไซต์
  เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
  พิกัดที่ตั้ง
  โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
  โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
  ผู้ประสานงาน

    

   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร