บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)
THAILAND POST CO.,LTD

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

โครงสร้างองค์กร

อำนาจหน้าที่

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีอำนาจในการดำเนินกิจการไปรษณีย์ และธุรกิจอื่นอันเกี่ยวกับกิจการไปรษณีย์ รวมทั้งธุรกิจอื่นที่ต่อเนื่องใกล้เคียงกันหรือซึ่งเป็นประโยชน์แก่กิจการไปรษณีย์และได้รับยกเว้น มีสิทธิพิเศษ หรือได้รับความคุ้มครองตามที่พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 หรือกฏหมายอื่นที่ได้บัญญัติไว้ให้แก่การสื่อสารแห่งประเทศไทย เว้นแต่กรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา 6 มาตรา 12 และมาตรา 13 แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดอำนาจ สิทธิและประโยชน์ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พ.ศ. 2546อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)“เป็นผู้นำในธุรกิจไปรษณีย์และการให้บริการ Logistics ครบวงจรในอาเซียน”พันธกิจองค์กร(1) ให้บริการจัดส่งสินค้าและข่าวสารทั่วประเทศที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก(2) พัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจไปรษณีย์และ Logistics ของอาเซียน(3) ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีกำไรอย่างยั่งยืนและสนับสนุนการพัฒนาบริการของลูกค้า

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ภารกิจ (Mission)1) ให้บริการไปรษณีย์และบริการการการเงินที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลและครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารและการดำเนินธุรกิจทั้งในและระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ2) ขยายขอบเขตของบริการไปสู่กลุ่มลูกค้าที่กว้างขวางขึ้น เพื่อวางรากฐานให้สามารถดำเนินกิจการต่อเนื่องต่อไปในภาวะการแข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ้นได้อย่างมั่นคง และสามารถนำเครือข่ายไปรษณีย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด3)แสวงหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องกับธุรกิจไปรษณีย์เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการไปสู่บริการในลักษณะหรือรูปแบบใหม่ๆตามความต้องการของผู้ใช้บริการและสร้างศักยภาพในการพัฒนากิจการไปสู่สถานะที่สามารถเลี้ยงตนเองได้อย่างยั่งยืน4)พัฒนาระบบการให้บริการและระบบข้อมูลเพื่อการบริหารงานโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดภาระค่าใช้จ่ายในการให้บริการและการบริหารงานรวมทั้งเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นได้อย่างทัดเทียมวัตถุประสงค์1 ) เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และแสวงหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ 2 ) เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรทุกระดับ มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 3 ) เพื่อวางรากฐานการพัฒนาองค์กรในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้า ให้สามารถดำเนินธุรกิจภายใต้ภาวะการแข่งขันได้อย่างมั่นคง โดยพัฒนาบุคลากรให้สามารถเรียนรู้และทำงานในรูปแบบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

แผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยแบ่งตามภารกิจ Function / Agenda และ Area (แผน 1 ปี 6 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2560)บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดตามภารกิจพื้นฐาน (Function)1.แผนงานพัฒนาบริการตัวแทนจำหน่ายสินค้า/บริการผ่านระบบ e-Commerce2.แผนขยายเครือข่ายให้บริการไปรษณีย์พร้อมบริการนำจ่ายสิ่งของทางไปรษณีย์ตามความต้องการของผู้รับ (Delivery Station)ตามภารกิจยุทธศาสตร์ นโยบายเร่งด่วน แนวทางปฏิรูป งบประมาณบูรณาการ (Agenda)1.แผนพัฒนาโมเดลธุรกิจและรูปแบบของระบบ Mobile Application รองรับลูกค้าธุรกิจ e-Commerce2.แผนศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางในการให้บริการ Digital Mail Box 3.แผนพัฒนาโมเดลธุรกิจสำหรับบริการคลังสินค้าทัณฑ์บน (Customs Bonded Warehouse)4.แผนศึกษาความเป็นไปได้และวางแนวทางในการพัฒนาระบบบริการตัวแทนหน่วยงานรัฐ (Government Agency)5.แผนพัฒนาโมเดลธุรกิจสำหรับบริการ Cross Border Platform ร่วมกับกลุ่มการไปรษณีย์ GMS

ผู้ประสานงาน

1.นายวัชรดุลย์ แสงวราชัยลักษณ์ หัวหน้าส่วนพัฒนาระบบงานข้อมูลสารสนเทศ ระดับ 8ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโทรศัพท์ 0-2831-3635E-mail :watcharadul.sa@thailandpost.com2.นายวิษณุ สายรัตนทองคำนักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ 5ส่วนพัฒนาระบบงานข้อมูลสารสนเทศฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโทรศัพท์ 0-2831-3635E-mail : wisanu.sa@thailandpost.com

ปรับปรุงล่าสุด

05/07/2559 | 15:13

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)
THAILAND POST CO.,LTD

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 พลเอก สาธิต พิธรัตน์ ประธานกรรมการ 0-2831-3111 0-2956-8901 
02 ดร.ดอน ภาสะวณิช รองประธานกรรมการ 0-2831-3111 0-2956-8902 
03 ดร.จารุวรรณ เฮงตระกูล กรรมการ 0-2831-3111 0-2956-8902 
04 นายรัฐพล ภักดีภูมิ กรรมการ 0-2831-3111 0-2956-8902 
05 ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ กรรมการ 0-2831-3111 0-2956-8902 
06 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ล. วิฏราธร จิรประวัติ กรรมการ 0-2831-3111 0-2956-8902 
07 พลตำรวจโท อติเทพ ปัญจมานนท์ กรรมการ 0-2831-3111 0-2956-8902 
08 นางปรารถนา มงคลกุล กรรมการ 0-2831-3111 0-2956-8902 
09 ดร.พรชัย ฐีระเวช กรรมการ 0-2831-3111 0-2956-8902 
10 นายจุมพล ริมสาคร กรรมการ 0-2831-3111 0-2956-8902 
11 นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 0-2831-3177 0-2573-5314 
12 นายกาหลง ทรัพย์สอาด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานปฏิบัติการภูมิภาค) 0-2831-3158  
13 นายมานพ ศรวิบูลย์ศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานปฏิบัติการนครหลวง) 0-2831-3107  
14 นางสาวสุชาดา พุทธรักษา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานตลาด) 0-2831-3108  
15 นายพิษณุ วานิชผล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจ) 0-2831-3925  
16 นายทรงศักดิ์ พลนอก รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานบุคคล) 0-2831-3922  
17 นางนัยนา ศิริสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานอำนวยการและบริหารทรัพย์สิน) 0-2831-3155  
18 นายสัญญา ทองสะพัก รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานระบบปฏิบัติการ) 0-2831-3915  
19 นางนิตษา ชีวะพฤกษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานการเงินและบัญชี)  0-2831-3195  
20 นายสิงหล แสงจำปา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สำนักตรวจสอบภายใน) 0-2831-3130  

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)
THAILAND POST CO.,LTD

 

ข้อมูลเผยแพร่

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)
THAILAND POST CO.,LTD

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร