สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
The Government Lottery Office

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

ในการบริหารงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 โดยแบ่งอำนาจการบริหารออกเป็น 3 ระดับ คือ 1. การกำกับ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล บริหารงานภายใต้ การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ เป็นไปตามนัยมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 ซึ่งกำหนดให้รัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่กำกับโดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี2. การควบคุม ในการบริหารงานนั้น สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนอกจากอยู่ภายใต้ การกำกับด้านนโยบายของรัฐมนตรีแล้ว ผู้ที่จะควบคุมการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสำนักงานฯ คือ "คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล" โดย มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการและวางนโยบายของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมทั้ง การออกระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 3. การบริหาร ในการบริหารงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล จะพิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี ให้เป็น ผู้บริหารของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ภายใต้การกำกับของรัฐมนตรี และภายใต้การ ควบคุมของกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์"เป็นองค์กรสลากระดับสากล รับผิดชอบสังคมด้วยความห่วงใย บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล"พันธกิจ
 • ผลิต จำหน่าย ออกรางวัล และจ่ายรางวัลและสร้างสรรค์ธุรกิจรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำรายได้ส่งรัฐ
 • ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง
 • พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้ทันสมัย และบริหารจัดการตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดี

  ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

  ภารกิจขององค์กรที่เรารับผิดชอบต่อสังคม มีหลักใหญ่อยู่ ๓ ประการ ประการแรก เรามีภารกิจที่จะแบ่งเบาภาระของรัฐในด้านการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมที่หลากหลายของความต้องการ ประการที่สอง เราเป็นองค์กรของรัฐที่มีวัตถุประสงค์ในการหารายได้เข้างบประมาณแผ่นดินเพื่อรัฐจะได้นำเอาไปใช้ในกิจการด้านสังคม ศาสนา การศึกษา การรักษาพยาบาล การกีฬา รวมถึงศิลปะและวัฒนธรรมและอื่นๆ ตามนโยบายของรัฐ ประการสุดท้าย องค์กรของเราถูกมองจากสังคม (ส่วนน้อย) จากสื่อฯ ว่าเป็นแหล่งอบายมุข(ที่ถูกต้องตามกฎหมายของรัฐ) การดำเนินงานคือ การออกรางวัลสลากเป็นภารกิจหลัก การออกรางวัลที่ ๑ และรางวัลเลขท้าย ๒ ตัวจะมีผลกระทบกับรายรับ รายจ่ายของส่วนบุคคล ความเชื่อของบุคคล เป็นเรื่องของความหวังความโลภที่ไม่สิ้นสุด เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน เป็นเรื่องของการที่จะเนรมิตที่จะทำให้มีคนจนและคนรวยเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ดังนั้นภารกิจคือหน้าที่ของเราที่จะต้องสร้าง "ความเชื่อ" และ "ความศรัทธา" ต่อองค์กรของเรากับสังคม กับ ...คน ซึ่งเรายืนหยัดอยู่บนหลักแห่งความยุติธรรมเสมอมาและตลอดไป

  โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

  ผู้ประสานงาน

  ปรับปรุงล่าสุด

  22/06/2558 | 10:18

 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  The Government Lottery Office

   

  รายชื่อผู้บริหาร

  ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
  01 พลตรีฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการ   
  02 ทพญ. กุณฑีรา ตันติรังสี รองผู้อำนวยการ   
  03 พ.ต.อ. บุญส่ง จันทรีศรี รองผู้อำนวยการ   
  04 นาง นัยนา ปานสาคร รองผู้อำนวยการ   
  05 นายประพนธ์ อุปชิตกุล รองผู้อำนวยการ   
  06 นางปิยะนิภา แสงแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ   

  สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  The Government Lottery Office

  วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
  ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
  ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
  ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
  ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
  หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
  โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
  อีเมล์   เว็บไซต์
  เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
  พิกัดที่ตั้ง
  โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
  โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
  ผู้ประสานงาน

    

   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร