สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (OTCC)
Office of Trade Competition Commission

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

1.รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
2.ติดตามพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ และรายงานต่อคณะกรรมการ
3.ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับสินค้า การบริการ และพฤติกรรมในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางและให้ ความเห็นในการส่งเสริม พัฒนา และกํากับดูแลการ ประกอบธุรกิจ
4.จัดทําฐานข้อมูลขนาดตลาดสินค้าหรือบริการที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาดตลาดตามที่คณะกรรมการกําหนด และเผย แพร่ต่อสาธารณชน
5. รับเรื่องร้องเรียนที่บุคคลใดอ้างว่าได้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ และดําเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในเรื่องที่ร้องเรียนให้ได้ข้อเท็จจริงเพียงพอ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการพิจารณา ทั้งนี้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
6.ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิใด ๆ
7.ก่อตั้งสิทธิหรือทํานิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
8.แลกเปลี่ยนข้อมูล ร่วมดําเนินการในการเจรจา ทําความตกลงและร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงาน
9.จัดให้มีหรือให้ความร่วมมือกับองค์กรอื่นในการศึกษาอบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า
10.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
11.รับค่าธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎหมาย และค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดําเนินงาน
12.เผยแพร่ผลคําวินิจฉัยของคณะกรรมการต่อสาธารณชน
13.จัดทํารายงานประจําปีแสดงผลงานและอุปสรรคในการดําเนินงานของ คณะกรรมการและสํานักงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
14.ปฏิบัติการตามประกาศ ระเบียบ มติของคณะกรรมการ และปฏิบัติการตามที่ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย
15.ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

17/06/2562 | 09:28

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (OTCC)
Office of Trade Competition Commission

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า   

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (OTCC)
Office of Trade Competition Commission

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (OTCC)
Office of Trade Competition Commission

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร