สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
The Naitional Human Rights Commission of thailand

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

โครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ๑) สำนักบริหารกลาง ๒) สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ๓) สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ๔) สำนักวิจัยและนิติธรรม ๕) กลุ่มงานตรวจสอบภายใน ๖) กลุ่มงานอำนวยการกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ๗) สำนักวินิจฉัยและคดี๘) สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไปของคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชน แห่งชาติ และให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ (๒) รับคำร้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ และดำเนินการสืบสวนหรือตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องที่มีการยื่นคำร้องตามที่คณะกรรมการมอบหมาย (๓) ศึกษาและสนับสนุนให้มีการศึกษาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน (๔) ประสานงานกับหน่วยราชการ องค์การเอกชน หรือองค์การอื่นในด้านสิทธิมนุษยชนในการดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายสำนักบริหารกลาง มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานพิธีการ งานรักษาความปลอดภัย งานช่วยอำนวยการ ฝ่ายเลขานุการของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ งานทรัพยากรบุคคล จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี บริหารงบประมาณและแผนการเงิน ดำ เนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณและการพัสดุ เสนอความเห็นด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคำสั่ง งานนิติกรรมสัญญา จัดทำร่างกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและคำสั่งต่างๆการแบ่งส่วนราชการของสำนักบริหารกลาง แบ่งออกเป็น ๕ ส่วน ดังนี้๑. กลุ่มงานบริหารทั่วไป๒. กลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล๓. กลุ่มงานคลังและพัสดุ๔. กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์๕. กลุ่มงานนิติการ สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับ การรับเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเบื้องต้น ประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อให้การคุ้มครองและช่วยเหลือแก่ผู้ถูก ละเมิดสิทธิ สืบสวน สอบสวนและตรวจสอบ เพื่อหาข้อมูล ข้อเท็จจริงและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องร้อง ตรวจสอบการกระทำหรือการละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรืออันไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การไกล่เกลี่ยเพื่อประนีประนอมและระงับข้อพิพาท พร้อมทั้งจัดทำข้อตกลงระหว่างคู่กรณี จัดทำรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน การแบ่งส่วนราชการของสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน แบ่งออกเป็น ๖ ส่วน ดังนี้๑.ฝ่ายช่วยอำนวยการ๒. กลุ่มงานประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน๓. กลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ๑๔. กลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ๒๕. กลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ๓๖. กลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ๔ สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับ ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกตามหลักสิทธิมนุษยชน การเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนของทุกภาคส่วนในสังคม ผลักดันให้เกิดการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนรวมถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย พัฒนามาตรการและกลไก เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการปกป้อง คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ประสานการพัฒนาระบบเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนชุมชน ท้องถิ่น และภาคประชาสังคม โดยประชาชนมีส่วนร่วม เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีแก่สาธารณชนในบทบาท ภารกิจและกิจกรรมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผลิตสื่อ รณรงค์ และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนการแบ่งส่วนราชการของสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้๑.ฝ่ายช่วยอำนวยการ๒. กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน๓. กลุ่มงานประสานงานเครือข่าย๔. กลุ่มงานสารนิเทศ สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับ การสนับสนุนบทบาทและภารกิจด้านการต่างประเทศ ศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะด้านนโยบายและมาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ ติดต่อประสานความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนกับองค์การสหประชาชาติ และองค์กร/สถาบันต่างๆ ศึกษา วิเคราะห์และรายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในประเทศและภูมิภาคการแบ่งส่วนราชการของสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้๑.ฝ่ายช่วยอำนวยการ๒. กลุ่มงานสนับสนุนกิจการต่างประเทศ๓. กลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ๔. กลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศสำนักวินิจฉัยและคดี มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและดำเนินการเกี่ยวกับการรับคำร้องจากผู้ร้องเรียน เพื่อเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง หรือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อวินิจฉัยเงื่อนไขการฟ้องคดีและมูลคดี ดำเนินการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยเพื่อประนีประนอมและระงับข้อพิพาทระหว่าง คู่กรณีหรือคู่ความก่อนเสนอเรื่องต่อศาลปกครองหรือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมการแบ่งส่วนราชการของสำนักวินิจฉัยและคดี แบ่งออกเป็น ๕ ส่วน ดังนี้๑. ฝ่ายช่วยอำนวยการ๒. กลุ่มงานคดีรัฐธรรมนูญ๓. กลุ่มงานคดีปกครอง๔. กลุ่มงานคดียุติธรรม๕. กลุ่มงานประสานคดีและพัฒนางานคดีกลุ่มงานตรวจสอบภายใน มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับวางแผนการตรวจสอบและจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล และประเมินผลด้านการบริหารและการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในสำนักงานกลุ่มงานอำนวยการกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับอำนวยการและประสานราชการประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ งานเลขานุการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรองในเรื่องและปัญหาต่าง ๆ พร้อมเสนอความเห็นตามที่ได้รับมอบหมาย ติดตามและประสานงานการจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูล ประเด็นการประชุม การพบหารือ คำกล่าว และอื่น ๆ ของประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ติดตามและประสานการดำเนินการตามมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

“มุ่งสู่ความเป็นสถาบันที่สร้างสรรค์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย โดยยึดในหลักการเคารพศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ และเคารพคุณค่าแห่งสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนสร้างความเป็นธรรมในสังคม”

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

บทบาท หน้าที่ และภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์การอิสระก่อตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มี ภารกิจ และหน้าที่คือการเผย แพร่ความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และ การประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการ องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อให้เกิดการเคารพ และปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน การให้การคุ้มครอง แล ะดำเนินการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการศึกษาวิจัย ประเด็น ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ข้อเสนอแนะทางด้านนโยบาย กฎหมาย และมาตรการต่าง ๆ แก่ รัฐสภา รัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เกิดการเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้หลักสิทธิมนุษยชน นั้นครอบคลุม ทั้งกติการะหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน และสิทธิ เสรีภาพที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

24/11/2560 | 14:17

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
The Naitional Human Rights Commission of thailand

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นางอริณญา สูตรสุคนธ์ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
02 นายแพทย์ชูชัย ศุภวงศ์ ที่ปรึกษาประจำสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
03 นายวีรวิทย์ วีรวรวิทย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิ ฯ   
04 นายประนูญ สุวรรณภักดี รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิ ฯ   
05 นายโสภณ ตะติโชติพันธุ์ ที่ปรึกษาประจำสำนักงานคณะกรรมการสิทธิฯ   
06 นางสาวนพวรรณ สุขเจริญ ที่ปรึกษาประจำสำนักงานคณะกรรมการสิทธิฯ   
07 นางสุพัตรา ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง   
08 นางจินตนา ณ ระนอง ผอ.สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย   
09 นางสาวจารุวรรณ ธรรมวิทย์ ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน   
10 นางสาววารุณี เจนาคม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและนิติธรรม   

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
The Naitional Human Rights Commission of thailand

 

ข้อมูลเผยแพร่

โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
โครงสร้างสำนักงาน
แผนงานโครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
ความเป็นมา
สำนักวิจัยและนิติธรรม
ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
แผนที่ตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
The Naitional Human Rights Commission of thailand

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร