สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
The Office of the Securities and Exchange Commission

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของ ก.ล.ต. บรรลุเป้าหมายและภารกิจในการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทย ก.ล.ต. ได้จัดโครงสร้างองค์กรเป็น 3 ระดับ คือ

ระดับที่ 1 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุนไทย

ระดับที่ 2 คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทำหน้าที่ในการออกกฎระเบียบที่เป็นรายละเอียดในการปฏิบัติ และ

ระดับที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งยังมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานในทุกระดับอยู่ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลที่ดี รวมทั้งการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีระบบควบคุมภายในที่รัดกุม

แผนผังโครงสร้าง ก.ล.ต.

อำนาจหน้าที่

ก.ล.ต. เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีอำนาจหน้าที่ในการการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนกำกับดูแลตลาดทุน อาทิ การระดมทุน สินค้าและบริการ ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การกระทำอันไม่เป็นธรรมในตลาดทุน เป็นต้น ทั้งนี้ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดตามกฎหมาย ดังนี้

-กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
-กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
-กฎหมายว่าด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล
-กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
-กฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
-กฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ ก.ล.ต.

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ของ ก.ล.ต.
“ก.ล.ต. มุ่งมั่นสร้างประโยชน์สุขให้ประชาชน ด้วยการพัฒนาตลาดทุนที่ยั่งยืน โดยเป็นองค์กรเชิงรุกที่ทุกภาคส่วนเชื่อมั่น ร่วมกันทำงาน”

พันธกิจของ ก.ล.ต.
“กำกับและพัฒนาตลาดทุนให้น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และสังคมทุกภาคส่วนเข้าถึงได้”

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน


วัตถุประสงค์
- ผู้ลงทุนเข้าถึงข้อมูลและตัดสินใจลงทุนได้อย่างเชื่อมั่น
- ภาคธุรกิจสามารถระดมทุน และประกอบธุรกิจในตลาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
- ตลาดทุนสามารถเชื่อมโยง รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมได้ โดยมี?การจัดการความเสี่ยงมิให้ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง (reduction of systemic risk)
ทั้งนี้ เพื่อให้ตลาดทุน เป็นกลไกหลักในการรวบรวม จัดสรร ติดตามดูแลการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ โดยทําหน้าที่เชื่อมโยงและเคลื่อนย้ายเงินทุน ระหว่างกิจการที่ต้องการเงินทุนทั้งภาครัฐและเอกชนและ ผู้ออมเงินที่ต้องการลงทุน ทำให้มีทางเลือกในการระดมทุนและลงทุนมากขึ้น สร้างเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สนับสนุนกิจการให้เติบโต กระจายความเสี่ยงและสร้างความสมดุลของระบบการเงินโดยรวม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ ก.ล.ต.

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ก.ล.ต. ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ) มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนกำกับดูแลตลาดทุน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2563-2565 โดยคำนึงถึงพลวัตที่เปลี่ยนแปลงไป และให้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อาทิ คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียในตลาดทุน เพื่อให้ตลาดทุนไทยสามารถทำหน้าที่ตอบโจทย์สำคัญของประเทศ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (25 ก.ค. 2562) และแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และบรรลุเป้าหมาย 4 ด้าน คือ

A. ยั่งยืน: Sustainable capital marketตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนให้กิจการผนวก ESG เข้ากับการทำธุรกิจและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามมาตรฐาน และช่วยขับเคลื่อนการจัดสรรเงินทุนไปสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และมีธรรมาภิบาล

B. เข้าถึง: Financial inclusion, reduction of inequalityตลาดทุนช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ (inequality) ของประเทศ ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินและแหล่งเงินทุน (financial inclusion) โดยที่ประชาชนใช้ประโยชน์จากตลาดทุนเป็นแหล่งการลงทุนระยะยาวรองรับการเกษียณอายุ และ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ในช่องทางที่เหมาะสมและยั่งยืน

C. แข่งได้และเชื่อมโยง: Competitiveness, connectivity and digitalมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้ผู้ประกอบธุรกิจและตลาดทุนไทยแข่งขันได้ เชื่อมโยงสู่สากล และมีการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมายกระดับการประกอบธุรกิจและมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใส ลดต้นทุน โดยที่มีการกำกับดูแลที่รักษาความเชื่อมั่น เป็นธรรม และมีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (cyber resilience)

D. เชื่อถือได้: Trust & Confidenceตลาดทุนมีความน่าเชื่อถือ ผู้ลงทุนเชื่อมั่นในการลงทุนในตลาดทุน โดยที่ ก.ล.ต. สามารถป้องกัน ยับยั้ง ดำเนินการกับการกระทำผิดรูปแบบใหม่ ๆ ได้ และสามารถประเมินความเสี่ยงเชิงระบบได้อย่างเท่าทัน เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ลงทุน ตัวกลาง และโครงสร้างพื้นฐานในตลาดทุนไม่ให้ลุกลามไปในวงกว้าง

ผู้ประสานงาน

นายกันตภณ กิจเปรื่อง
ฝ่ายสื่อสารและบริการผู้ลงทุน
โทรศัพท์ 0 2263 6008

ปรับปรุงล่าสุด

02/03/2563 | 10:43

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
The Office of the Securities and Exchange Commission

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ 0 2263 6225 0 2263 6225 
02 นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ 0 2263 6211 0 2263 6211 
03 นางวรัชญา ศรีมาจันทร์ รองเลขาธิการ 0 2033 4608 0 2033 4608 
04 นายศักรินทร์ ร่วมรังษี รองเลขาธิการ 0 2033 9523 0 2033 9523 
05 นางณัฐญา นิยมานุสร ผู้ช่วยเลขาธิการ 0 2033 9640 0 2033 9640 
06 นางจารุพรรณ อินทรรุ่ง ผู้ช่วยเลขาธิการ 0 2033 9613 0 2033 9613 
07 นางพราวพร เสนาณรงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการ 0 2033 9978 0 2033 9978 
08 นายธวัชชัย เกียรติกวานกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ 0 2033 4608 0 2033 4608 
09 นายธวัชชัย พิทยโสภณ ผู้ช่วยเลขาธิการ 0 2263 6171 0 2263 6171 
10 นางสาวจอมขวัญ คงสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ 0 2263 6044 0 2263 6044 
11 นายเอนก อยู่ยืน ผู้ช่วยเลขาธิการ 0 2263 6055 0 2263 6055 
12 นางสาวอาชินี ปัทมะสุคนธ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ 0 2263 6032 0 2263 6032 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
The Office of the Securities and Exchange Commission

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
The Office of the Securities and Exchange Commission

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร