สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
OFFICE OF THE ENERGY REGULATORY COMMISSION

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

นายนิเวศน์ จรัสดำรง

ปรับปรุงล่าสุด

01/08/2559 | 11:10

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
OFFICE OF THE ENERGY REGULATORY COMMISSION

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการ   
02 นายพรชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ รองเลขาธิการ   
03 นายอติลักษณ์ อรรถาพิช รองเลขาธิการ   
04 นายชูศักดิ์ วงษ์สวัสดิ์ รองเลขาธิการ   
05 นายกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล ผู้ช่วยเลขาธิการ   
06 นายคมกฤช ตันตระวานิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการ   
07 นายประเทศ ศรีชมภู ผู้ช่วยเลขาธิการ   

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
OFFICE OF THE ENERGY REGULATORY COMMISSION

 

ข้อมูลเผยแพร่

พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐   

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
OFFICE OF THE ENERGY REGULATORY COMMISSION

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร