สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Office of the Election Commission of Thailand (OECT)

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และอยู่ภายใต้การ กำกับดูแลของคณะกรรมการ การเลือกตั้ง โดยมีประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และมีเลขาธิการ คณะกรรมการการเลือกตั้ง และรองเลขาธิการทำหน้าที่ช่วยเหลือ ในการควบคุมดูแล การทำงานของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถรองรับ นโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้แผนภูมิโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง คลิก! ดูโครงสร้าง

อำนาจหน้าที่

สำนักงานฯ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้1.รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพรรคการเมือง ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานของ คณะกรรมการการเลือกตั้งและ นายทะเบียนพรรคการเมือง2.ศึกษาและสนับสนุนให้มีการวิจัยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติและการพัฒนาพรรคการเมือง3.เผยแพร่วิชาการและให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข4.รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หรือการออกเสียงประชามติ ผู้มีอำนาจหน้าที่ดูแล และรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง หรือเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ชอบด้วย กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หรือเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ในการเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้เลือกตั้ง พรรคการเมืองหรือบุคคลอื่นใด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง5.ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

09/10/2552 | 16:58

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Office of the Election Commission of Thailand (OECT)

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายอภิชาติ สุขัคคานนท์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง   
02 นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง   

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Office of the Election Commission of Thailand (OECT)

 

ข้อมูลเผยแพร่

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Office of the Election Commission of Thailand (OECT)

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร