สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
Office Of National Anti-Corruption Commission

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

สำนักงาน ป.ป.ช. มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้1. รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ ป.ป.ช.2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช.3. ศึกษาและสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตในวงราชการและการเมือง4. ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย5. เสนองบประมาณรายจ่ายตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ช.

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรนำด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ได้รับการยอมรับ เชื่อมั่นและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม"ประเด็นยุทธศาสตร์วัตถุประสงค์หลัก 1สังคมทุกภาคส่วนมีค่านิยมเชิดชูคุณธรรม จริยธรรม และวินัยยุทธศาสตร์ 1 : รณรงค์เสริมสร้างวัฒนธรรมมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน1.1 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวินัย1.2 สร้างต้นแบบคุณธรรม จริยธรรมวัตถุประสงค์หลัก 2ความเชื่อมั่นและการเข้ามามีส่วนร่วมของสังคมทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตยุทธศาสตร์ 2 : สร้างเครือข่ายพันธมิตรพิชิตคอร์รัปชันมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน2.1 พัฒนาเครือข่ายอย่างยั่งยืน2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตวัตถุประสงค์หลัก 3การนำยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนานวัตกรรมและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน3.1 สร้างกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ3.2 จัดทำและขับเคลื่อนมาตรฐานความโปร่งใสของประเทศไทย3.3 พัฒนานวัตกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติวัตถุประสงค์หลัก 4ความมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตยุทธศาสตร์ 4 : พัฒนากลไกตรวจสอบ สนองตอบประชาชนมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ4.2 ป้องกันและขจัดทุจริตระดับชาติ4.3 พัฒนากลไกพิทักษ์ทรัพย์สินแผ่นดิน4.4 พัฒนาและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพวัตถุประสงค์หลัก 5บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพยุทธศาสตร์ 5 : บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน4.1 สร้างกลไกรองรับภาระกิจ4.2 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน4.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานวัตถุประสงค์หลัก 6-ยุทธศาสตร์ 6 : พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสมรรถนะและจิตสาธารณะบุคลากรมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน4.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต4.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร4.3 เสริมสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

 พันธกิจ1. ปลูกจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม วินัย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2. พัฒนากลไกการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ3. พัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

     

ปรับปรุงล่าสุด

27/11/2560 | 14:30

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
Office Of National Anti-Corruption Commission

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายสมชิต สตภูมินทร์ รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการฯ 0-2282-3161-5 ต่อ 106  
02 นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ  ประธานกรรมการ ปปช.   
03 นายกล้านรงค์ จันทิก กรรมการ   
04 นายใจเด็ด พรไชยา กรรมการ   
05 นายประสาท พงษ์ศิวาภัย กรรมการ   
06 ศาสตราจารย์ภักดี โพธิศิริ กรรมการ   
07 ศาสตราจาย์เมธี ครองแก้ว กรรมการ   
08 นายวิชา มหาคุณ กรรมการ   
09 นายวิชัย วิวิตเสวี กรรมการ   
10 นางสาวสมลักษณ์ จัดกระบวนพล กรรมการ   

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
Office Of National Anti-Corruption Commission

 

ข้อมูลเผยแพร่

พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
โครงสร้างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
รายนามคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ความเป็นมาของคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
Office Of National Anti-Corruption Commission

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร