สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Office of the Auditor General of Thailand

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

***** อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในของ สตง. ดูจาก www.oag.go.th*****

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

24/06/2556 | 13:29

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Office of the Auditor General of Thailand

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นางสาวประพีร์ อังกินันทน์ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รักษาราชการแทน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 02-2718006 02-6185777 
02 นายศิริพงษ์ วีระแสงพงษ์ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 081-753-7827, 087-904-353 0-2271-8000 ต่อ 8013  
03 นายพรชัย จำรูญพานิชย์กุล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 02-2718015  02-6185767 
04 นายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 02-2718008 02-6185778 
05 นางสาวพวงชมนาถ จริยะจินดา  รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 02-2718011, 02-2718012  02-6185764 
06 นางสาววรลักษณ์ ถ้ำแก้ว  รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 02-2718003, 02-2718004 02-2985907 

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Office of the Auditor General of Thailand

 

ข้อมูลเผยแพร่

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Office of the Auditor General of Thailand

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร