จังหวัดยะลา (ยล)
Yala

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

1. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด3. กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล4. กลุ่มงานอำนวยการ5. หน่วยตรวจสอบภายใน

อำนาจหน้าที่

1. แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นที่2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวางแผน และเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัด โดยเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหารและวางแผนพัฒนาจังหวัด3. จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ดำเนินการตามแผน กำกับ และติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสต์ นโยบาย และแผนพัฒนาจังหวัด4. อำนวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ยะลาน่าอยู่ เชิดชูสันติสุข รุกทันอาเซียน

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

1. เพื่อตรวจสอบ เสนอแนะ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด2. เพื่อรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง3. เพื่อกำกับดูแล เกี่ยวกับการติดตามผลการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด4. เพื่อจัดงานบริหารราชการทั่วไปของจังหวัด เช่น งานเลขานุการ งานบริหารงานบุคคล ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด5. เพื่อประสานราชการกับหน่วยงานต่างๆ

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จังหวัดยะลา (งบประมาณจังหวัด)1. โครงการ UNSEEN ทะเลสาบ - ป่าฮาลา บาลา2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP3. โครงการบริหารจัดการไม้ผลให้มีประสิทธิภาพ4. โครงการตามรอยพระราชดำริ (ด้านเศรษฐกิจ)5. โครงการพัฒนาระบบการคมนาคมในชุมชนเพื่อรองรับผลผลิตการเกษตรและการท่องเที่ยว6. โครงการส่งเสริมพลังงงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน7. โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์จังหวัดยะลา8. โครงการศูนย์ยะลาสันติสุขคืนคนดีสู่สังคม9. โครงการพัฒนาระบบสื่อสารทางไกลผ่านระบบวีดิทัศน์ VDO Conference10. โครงการมวลชนสัมพันธ์สร้างสันติสุขในจังหวัดยะลา11. โครงการฝึกอบรมด้านยุทธวิธีเบื้องต้นให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน12. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด13. โครงการฝึกทบทวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.)14. โครงการค่ายบูรณาการทักษะชีวิตเด็กพิการแบบลูกเสือ15. โครงการสุขภาพดีวิถีชาวบ้าน16. โครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กยะลา17. โครงการอาเซียนศึกษากับมัธยมศึกษาจังหวัดยะลา18. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแผนชุมชน19. โครงการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการเด็ก 0 - 72 เดือน20. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนและท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ21. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา22. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทีมงานการแพทย์ฉุกเฉินและประชาชนในพื้นที่สถานการณ์ความรุนแรง23. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้24. โครงการพลังสร้างสรรค์พลังพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา

ผู้ประสานงาน

นางอาลียะห์ ทัดระเบียบ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สังกัด สำนักงานจังหวัดยะลา กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร Tel. 0-7322-0700 ต่อ 74940 E-mail : aleeyah_arw@moi.go.th, aleeyah@gmail.com

ปรับปรุงล่าสุด

06/05/2558 | 11:57

จังหวัดยะลา (ยล)
Yala

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายสามารถ วราดิศัย ผู้ว่าราชการจังหวัด 0-7321-2002 0-7321-2002 
02 นายอุดร น้อยทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 0-7321-2321 0-7321-2321 
03 นายสายัณห์ อิทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 0-7320-3708 0-7321-2321 
04 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 0-7321-1694 0-7321-1694 
05 นายนิมะ มะกาเจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะลา 0-7321-1586 0-7321-1586 

จังหวัดยะลา (ยล)
Yala

 

ข้อมูลเผยแพร่

กฏกระทรวง
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545
นโยบายหรือการตีความ
ข้อมูลข่าวสารมาตราที่ 9 (2) นโยบาย หรือ การตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4)
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
เอกสารตามมาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเอกสารเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารมาตราที่ 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
สัญญาสัมปทาน สัญญาร่วมทุนกับเอกชน
ข้อมูลข่าวสารมาตราที่ 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
แผนงานโครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลข่าวสารมาตราที่ 9 (3) แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีของปีที่กำลังดำเนินการ
มติคณะรัฐมนตรี
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี
รายงาน
ข้อมูลข่าวสารมาตราที่ 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด

จังหวัดยะลา (ยล)
Yala

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร