จังหวัดระนอง
Ranong

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

การจัดการปกครองจังหวัดระนอง จัดรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการเป็น 3 รูปแบบ คือ(1)  การบริหารราชการส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับจังหวัด ประกอบด้วยส่วนราชการประจำจังหวัด จำนวน 31 หน่วยงาน และระดับอำเภอ ประกอบด้วย 4 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอกระบุรี อำเภอกะเปอร์ อำเภอละอุ่น และกิ่งอำเภอสุขสำราญ(2)  การบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบด้วย ส่วนราชการสังกัดส่วนกลางและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมาตั้งหน่วยงานในจังหวัด ประกอบด้วย หน่วยงานสังกัดส่วนกลางจำนวน 41 หน่วยงาน และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 14 หน่วยงาน หน่วยงานอิสระ 9 หน่วยงาน(3)  การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 5 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 26 แห่ง และสภาตำบล 3 แห่ง

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

พันธกิจ : “มุ่งเน้นในการพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ เศรษฐกิจเจริญเติบโตและกระจายรายได้ที่เป็นธรรม โดยใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการขนส่งสินค้าทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นตัวขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของจังหวัด”เป้าประสงค์ : 1. ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว สะดวก และปลอดภัย สามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2. มีน้ำแร่ร้อนคุณภาพดี ได้ใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพคุ้มค่าและเป็นธรรม 3. จังหวัดระนองมีชื่อเสี่ยงด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สามารถแข่งขันได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 4. ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีการนำมาใช้ประโยชน์คุ้มค่า เป็นธรรม ยั่งยืนและสภาพแวดล้อมของเมือง ชุมชน สะอาด สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย 5. เศรษฐกิจดี มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 6. สังคมมีความสงบเรียบร้อยปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 7. แรงงานต่างด้าวได้รับการจัดระเบียบด้านการทำงานและด้านสุขภาพ

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

13/08/2552 | 16:30

จังหวัดระนอง
Ranong

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัด 0-7781-1365 สป.6671, 0-7781-1366 สป. 66710  

จังหวัดระนอง
Ranong

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

จังหวัดระนอง
Ranong

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร