จังหวัดปัตตานี (สนจ.ปน.)
Pattani office

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

๑. พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทยไว้ในมาตรา ๕ ได้ระบุให้สำนักงานจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ ๒ ด้านที่สำคัญ คือ (๑) ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับราชการทั่วไปในจังหวัดและการวางแผนพัฒนาจังหวัด (๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ๒. การประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕)พ.ศ.๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และการกำหนดตำแหน่งใหม่ในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง กระแบ่งส่วนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยกำหนดให้สำนักงานจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นที่ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวางแผน และเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัด โดยเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหารและวางแผนพัฒนาจังหวัด จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดดำเนินการตามแผน กำกับ และติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนพัฒนาจังหวัด อำนายการ ประสาน ปฏิบัติ และสนับสนุนงานอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งโครงสร้างองค์กรสำนักงานจังหวัดออกเป็นฝ่ายและกลุ่มงาน ประกอบด้วย ๑. กลุ่มงานอำนวยการ มีภารกิจหลัก ดังนี้ ๑.๑ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับบริหารงานทั่วไปของจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด การเสนอแนะการบริหารการตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด การเสนอแนะ กำกับดูแล การปฏิบัติราชการอันมิใช่ราชการส่วนภูมิภาคของข้าราชการซึ่งประจำอยู่ในจังหวัดตามที่กฎหมายกำหนด ๑.๒ การเสนอแนะการกำกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจในจังหวัด ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของจังหวัดและสำนักงานจังหวัด และงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ (ศูนย์ดำรงธรรม) ๒ . กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด มีภารกิจดังนี้ (๑) จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (๒) ประสานและปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (๓) ประสานและดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (๔) สนับสนุนเชิงวิชาการด้านนโยบายและแผนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด (๕) ติดตามประเมินผลการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การพัฒนาจังหวัด (๖) ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด ๓. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร มีภารกิจดังนี้ (๑) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเป็นศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาจังหวัด (๒) จัดให้มีและให้บริการเครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศระหว่างส่วนราชการภายในจังหวัดและอำเภอ ระหว่างจังหวัดและกับส่วนกลาง (๓) ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศผ่านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ๔. กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล มีภารกิจดังนี้ (๑) งานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและยุทธศาสตร์กำลังคนของจังหวัด (๒) งานสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่อง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล (๓) งานบริหารงานบุคคลในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด (๔) งานประสานกับสำนักงาน ก.พ. และส่วนราชการในการเพิ่มขีดความสามารถ และเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านทรัพยากรบุคคลของจังหวัด (๕) งานจัดทำฐานข้อมูลบุคคลของจังหวัด (๖) งานวางยุทธศาสตร์กำลังคน (๗) งานกำหนดสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน (๘) งานวางแผนการใช้กำลังคนในจังหวัด (๙) งานการสรรหาคนดี คนเก่งเข้ารับราชการในพื้นที่จังหวัด (๑๐) งานรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (๑๑) งานการวางแผนการพัฒนาบุคลากรในจังหวัด (๑๒) งานส่งเสริมจริยธรรมป้องกันการทุจริตและประเทศไทยในสะอาด (๑๓) งานการเตรียมกำลังคนใหม่

อำนาจหน้าที่

๑. แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นที่ ๒. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผน และเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัดและเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหารและการวางแผนพัฒนาจังหวัด ๓. จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและดำเนินการตามแผน ๔. กำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ๕. อำนวยการ ประสานและปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ๖. ดำเนินการในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่ไม่มีการจัดตั้งส่วนราชการขึ้นรับผิดชอบ ในระดับจังหวัด ๔.๗ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

เนื่องจากสำนักงานจังหวัดเป็นหน่วยงานราชการ จึงมีการจัดโครงสร้างและการบริหารจัดการในรูปแบบขององค์การระบบราชการ (Ideal Type Bureaucracy) ที่แบ่งงานกันตามความถนัดเฉพาะด้าน (Specialization)ยึดหลักสายการบังคับบัญชาตามลำดับชั้น (Hierarchy) ยึดกฎหมาย และระเบียบเป็นหลักในการปฏิบัติงาน (Procedures and regulations) เน้นความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นส่วนตัว ไม่ยึดติดในตัวบุคคลแต่ยึดตำแหน่งเป็นหลัก (Impersonality) มีรับบุคลากรเข้าทำงาน และเลื่อนตำแหน่งหรือให้ผลตอบแทนตามความสามารถ (Competency) และมีความมั่นคงในอาชีพการงาน (tenure) สำนักงานจังหวัดเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่สำคัญหน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา (Back Office ) สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวคือ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำหรือแสดงข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ในการบริหารราชการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ ๑ เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ภายในจังหวัด ในการร่วมกันพัฒนาจังหวัดให้เจริญก้าวหน้า ๒ เป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาราชการของจังหวัด พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสารและระเบียบปฏิบัติราชการที่ครบถ้วน ๓ เพื่อบริหารงานภายใต้การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างสูงสุด ๔ เพื่อให้บริการแก่ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในสังคม ให้ได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด ๕ สนับสนุนให้การบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดและของส่วนราชการต่างๆ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

(๑) เพื่อตรวจสอบ เสนอแนะ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด (๒) เพื่อรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง (๓) เพื่อกำกับดูแล เกี่ยวกับการติดตามผลการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด (๔) เพื่อจัดงานบริหารราชการทั่วไปของจังหวัดเช่น งานเลขานุการ งานบริหารงานบุคคล ในอำนาจของ ผู้ว่าราชการจังหวัด (๕) เพื่อประสานราชการกับหน่วยงานต่างๆ

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของจังหวัดปัตตานีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งผลิตผลทางการเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานการส่งออก๑โครงการสนับสนุนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานี๔๙,๒๖๖,๒๐๐สำนักงานจังหวัดปัตตานี ๒โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตรด้วยระบบโซนนิ่งและภูมิสารสนเทศ๑๔,๔๘๒,๑๐๐สนง.เกษตรจังหวัดปัตตานี๓โครงการขยายผลโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานี๑๖,๔๐๐,๐๐๐สนง.ประมงจังหวัดปัตตานีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและสินค้าแปรรูปจากการเกษตร๔โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อการแข่งขันในการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP สู่อาเซียน ๒,๗๒๗,๕๐๐สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี๕โครงการส่งเสริมศักยภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์จังหวัดปัตตานี๕,๓๓๑,๐๐๐สนง.พาณิชย์จังหวัดปัตตานี๖โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมในกลุ่ม OTOP วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร๙,๘๐๖,๓๐๐สนง.พลังงานจังหวัดปัตตานี๗โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทช.ปน. ๔๐๑๕-นิคมอุตสาหกรรมฮาลาลปัตตานี ตำบลน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ระยะทาง ๒.๑๘๒ กิโลเมตร๒๒,๔๓๘,๓๐๐แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดปัตตานีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชน สังคม และการสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ๘โครงการปัตตานีสันติสุข๑๑,๙๐๙,๗๐๐ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี๙โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต ๑ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้๑๐โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี : เปิดโลกท่องเที่ยวมุมมองใหม่ที่ปัตตานี สู่ประชาคมอาเซียน (ตอนใต้)๘,๕๖๖,๓๐๐สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี๑๑โครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำเดิมเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง๔๕,๓๓๗,๕๐๐สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี๑๒โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำบ้านสารวัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๙,๗๕๐,๐๐๐โครงการชลประทานปัตตานีรวมทั้งสิ้น ๑๒ โครงการงบประมาณ ๒๑๑,๐๑๔,๙๐๐ บาทค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการงบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาทรวมงบประมาณทั้งสิ้น๒๒๐,๐๑๔,๙๐๐ บาท

ผู้ประสานงาน

นายมะยูโซะ หะยีสาและ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดปัตตานี

ปรับปรุงล่าสุด

08/07/2559 | 10:29

จังหวัดปัตตานี (สนจ.ปน.)
Pattani office

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 0-7333-5917 สป. 74711 0-7334-9002 

จังหวัดปัตตานี (สนจ.ปน.)
Pattani office

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

จังหวัดปัตตานี (สนจ.ปน.)
Pattani office

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร