จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สนจ.สฎ.)
Suratthani

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

"เมืองเกษตรกรรม การท่องเที่ยวยั่งยืน สังคมเป็นสุข" เป้าประสงค์รวม (Goals) 1. เพิ่มศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร การท่องเที่ยวและการขนส่งโลจิสติกส์ 2. สู่สังคมเป็นสุขด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3. มีฐานทรัพยากรธรรมชาติและบริการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 1. การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 2. การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 3. การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics) ภาคใต้ตอนบน 4. การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน 5. การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ตำแหน่งพัฒนา (Positioning) 1. อุตสาหกรรมยางพาราและอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน (การผลิตพื้นฐานและการแปรรูป) 2. การผลิตผลไม้ (เงาะ ทุเรียน มังคุด และลองกอง และอาหารทะเล 3. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

21/06/2559 | 16:04

จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สนจ.สฎ.)
Suratthani

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 0 7727 2176 0 7728 5990 
02 นายอวยชัย อินทร์นาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 0 7727 2805 0 7727 2805 
03 นายศุภวัชร ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 0 7727 2190 0 7727 2190 
04 นายวิชวุทย์ จินโต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 0 7728 7838 0 7728 7838 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สนจ.สฎ.)
Suratthani

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สนจ.สฎ.)
Suratthani

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร