จังหวัดภูเก็ต
Phuket

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

ที่ตั้งและขนาดึ      จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดในภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของภาคใต้ หรือชายฝั่งทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ระหว่างละติจูดที่ 7 องศา 45 ลิปดา ถึง 8 องศา 15 ลิปดา เหนือ และลองจิจูดที่ 98 องศา 15 ลิปดา ถึง 98 องศา 40 ลิปดาตะวันออก      ภูเก็ตเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีเนื้อที่โดยรวม ประมาณ 543 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 339,396 ไร่ ประกอบด้วยเกาะบริวาร จำนวน 32 เกาะอาณาเขตภูเก็ตมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงและทะเลอันดามัน ดังนี้ทิศเหนือ ติดต่อกับ ช่องแคบปากพระ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ทิศใต้ ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดียทิศตะวันออก ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน เขตอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงาทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย      สำหรับทิศเหนือของจังหวัดที่ติดต่อกับ ช่องแคบปากพระ ซึ่งมีความกว้างประมาณ 490 เมตร มีสะพานเชื่อมต่อกับจังหวัดพังงา 2 สะพาน คือ สะพานสารสิน และสะพานท้าวเทพกระษัตรีเขตการปกครอง       จังหวัดภูเก็ต มีเขตการปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น 3 อำเภอ 17 ตำบล 95 หมู่บ้าน และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (1 อบจ.) เทศบาล(12 เทศบาล) และองค์การบริหารส่วนตำบล(6 อบต.) นอกจากนี้สามารถแยกพิจารณาแต่ละอำเภอได้ดังนี้      อำเภอเมืองภูเก็ต แบ่งการปกครองเป็น 8 ตำบล 44 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลตลาดใหญ่ ตลาดเหนือ กะรน เกาะแก้ว ฉลอง รัษฎา ราไวย์ และวิชิต มี 6 เทศบาล คือ เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลตำบลกะรน เทศบาลตำบลฉลอง เทศบาลตำบลรัษฎา เทศบาลตำบราไวย์ และเทศบาลตำบลวิชิต มีองค์การบริหารส่วนตำบล 2 อบต ได้แก่ อบต.กะรน และอบต.เกาะแก้ว       อำเภอกะทู้ แบ่งการปกครองเป็น 3 ตำบล 6 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลกะทู้ กมลา และป่าตอง มี 2 เทศบาล คือ เทศบาลเมืองป่าตอง และเทศบาลเมืองกะทู้ มีองค์การบริหารส่วนตำบล 1 อบต. คือ อบต.กมลา      อำเภอถลาง แบ่งการปกครองเป็น 6 ตำบล 45 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลเทพกระษัตรี ป่าคลอก ไม้ขาว ศรีสุนทร สาคู และเชิงทะเล มี 4 เทศบาล คือ เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี เทศบาลตำบลเชิงทะเล เทศบาลตำบลป่าคลอก และเทศบาลตำบลศรีสุนทร มีองค์การบริหารส่วนตำบล 4 อบต. คือ อบต. เทพกระษัตรี ไม้ขาว สาคู และเชิงทะเล

อำนาจหน้าที่

สำนักงานจังหวัดภูเก็ตมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นผู้บังคับ บัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน จังหวัด ทั้งนี้สำนักงานจังหวัด มีภารกิจหน้าที่ 2 ประการ ได้แก่การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสำนักงานจังหวัดภูเก็ต แบ่งโครงสร้างสำนักงานฯ ออกเป็น ๑ ฝ่าย ๓ กลุ่มงาน และ ๑ หน่วย(ซึ่งไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด) ซึ่ง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ฝ่ายอำนวยการบริหารงานทั่วไปและงานช่วยอำนวยการผู้บริหารของจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอแนะการบริหารราชการตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็น อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดรับเรื่องราวร้องทุกข์ (ศูนย์ดำรงธรรม)งานรัฐพิธี ราชพิธี และงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานจังหวัดกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเป็นศูนย์สารสนเทศเพื่อ การพัฒนาจังหวัดจัดให้มีและให้บริการเครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารระหว่างส่วนราชการภายในจังหวัด รวมทั้งระหว่าง จังหวัดและกับส่วนกลางให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดประสานและปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดประสานและดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนับสนุนเชิงวิชาการด้านนโยบายและแผน แก่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในจังหวัดติดตามประเมินผลการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การพัฒนา จังหวัดงานตรวจราชการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและ ยุทธศาสตร์กำลังคนของจังหวัดงานสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่อง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลงานบริหารงานบุคคลในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดงานประสานกับสำนักงาน ก.พ. และ ส่วนราชการในการ เพิ่มขีดความสามารถและเสริมสร้างความเข็มแข็งด้าน การบริหารงานทรัพยากรบุคคลของจังหวัดงานจัดทำฐานข้อมูลบุคคลจังหวัดงานวางยุทธศาสตร์กำลังคนงานการกำหนดสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานงานการวางแผนการใช้กำลังคนในจังหวัดงานการสรรหาคนดีคนเก่งเข้ารับราชการในพื้นที่งานการรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงงานการวางแผนพัฒนาบุคลากรในจังหวัดงานส่งเสริมจริยธรรม ป้องกันทุจริต และ ประเทศไทยใส สะอาดงานการเตรียมกำลังคนใหม่หน่วยตรวจสอบภายใน งานช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบการปฎิบัติงานด้านงบ ประมาณ บัญชีและพัสดุของส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่ขึ้น ตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัด โดยตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารงบ ประมาณ การบริหาร การเงินและบัญชี การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน และการบริหารงานด้านอื่นๆ ของทางราชการให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเสนอแนะวิธีหรือมาตรการ ในการปรับปรุงแก้ไขการปฎิบัติงาน ให้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์จังหวัดภูเก็ต : ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีเอกลักษณ์วัฒนธรรม และมีการพัฒนาที่ยั่งยืนพันธกิจ (Mission)(1) เร่งส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวระดับโลก(2) กำหนดทิศทางการท่องเที่ยวภูเก็ตสู่ความร่วมมือระดับโลก(3) สนับสนุนการท่องเที่ยวภูเก็ตควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม(4) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของภูเก็ต(5) ส่งเสริมความมั่นคงในสังคมตลอดจนระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว(6) สนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและนักท่องเที่ยว(7) ปรับรูปแบบการบริหารให้มีสมรรถนะรองรับการท่องเที่ยวสู่มาตรฐาน(8) ปรับเปลี่ยนทัศนคติ วัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องในการทำงานภายใต้หลักบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Government)(9) พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงในการแข่งขัน(10) สร้างแหล่งท่องเที่ยวและบริการใหม่ โดยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์(11) สร้างโอกาสและกระจายรายได้ในสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและแรงงานสู่มาตรฐานนานาชาติ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

เป้าประสงค์รวม (Objectives)(1) จำนวนผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน (2) นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ (3) ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว (4) มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น(5) องค์กรด้านบริการท่องเที่ยวมีคุณภาพการบริการสูงขึ้น

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25581.โครงการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต2.โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศักดิเดชน์ ซอย 13.โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินสำเร็จรูปริมคลองปากบาง หมู่ที่ 3,64.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำและเสริมผิวจราจรถนนในโบสถ์ หมู่ที่ 5 รหัสสายทาง ภก.ถ.110045.โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้าถนนอนุภาษภูเก็ตการ6. โครงการพัฒนาคุณภาพแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มคุณภาพ แรงงานและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน7.โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการบริการและการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน8.โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต9.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดภูเก็ต10.โครงการรักภูเก็ต11.โครงการยกระดับภูเก็ตเป็นเมืองสุขภาพนานาชาติ12.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช)13.โครงการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม14.โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการกำจัดขยะติดเชื้อ15.ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

ผู้ประสานงาน

นางสาวจิรพรรณ วรศิริสุวิลเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานจังหวัดภูเก็ต โทร./แฟกซ์ 076-216101 อีเลล์: directing03.gmail.com

ปรับปรุงล่าสุด

18/05/2559 | 09:44

จังหวัดภูเก็ต
Phuket

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัด 076-211001 076-216582 
02 นายประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด 076-240390 076-240390 
03 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัด 076-222803 076-222803 
04 นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด 076-212730 076-212730 

จังหวัดภูเก็ต
Phuket

 

ข้อมูลเผยแพร่

จังหวัดภูเก็ต
Phuket

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร