จังหวัดตรัง
Trang

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

ขอบเขตการปกครอง      จังหวัดตรังแบ่งเขตการปกครองท้องที่ออกเป็น 9 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ 87 ตำบล 716 หมู่บ้าน

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

พันธกิจของจังหวัด 2.1 การนำภารกิจและนโยบายรัฐบาลมาปฏิบัติ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 2.2 การรักษาและบังคับใช้กฎหมาย ให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม 2.3 การคุ้มครอง ป้องกัน และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส ให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง 2.4 การบริการภาครัฐ ให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม รวดเร็วและมีคุณภาพ 2.5 การส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจาก กระทรวง ทบวง กรม

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

13/08/2552 | 15:51

จังหวัดตรัง
Trang

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายสมพงษ์ อนุยุทธพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 0-7521-8333 มท.72311  

จังหวัดตรัง
Trang

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

จังหวัดตรัง
Trang

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร