จังหวัดกระบี่ (กบ)
Krabi

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

โครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น      การจัดองค์กรบริหารราชการมีหน่วยราชการที่อยู่ในการควบคุมและกำกับดูแลของ ผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งในระดับตำบล หมู่บ้าน อำเภอ และจังหวัดส่วนราชการในระดับจังหวัด มี 3 ลักษณะ คือ 1.  หน่วยบริหารราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดของจังหวัดกระบี่ มีทั้งสิ้น 33 หน่วยงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย 8 หน่วยงาน และสังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่น อีก 25 หน่วยงาน2.  หน่วยบริหารราชการส่วนกลางในจังหวัดมีทั้งสิ้น 39 หน่วยงาน เป็นหน่วยงานที่สังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่น ๆ ทั้งสิ้น 32 หน่วยงาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 7 หน่วยงาน3.  หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมี 3 รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 9 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 51 แห่งหน่วยการปกครอง      จังหวัดกระบี่ แบ่งการปกครองเป็น 8 อำเภอ 51 ตำบล 383 หมู่บ้าน 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง 9 เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล 51 แห่ง

อำนาจหน้าที่

1 แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นที่2 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเพื่อบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผน และเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัด โดยเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหารและวางแผนพัฒนาจังหวัด3 จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ดำเนินตามแผน กำกับ และติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนพัฒนาจังหวัด4 งานอำนวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : เมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ เกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน สังคมน่าอยู่ มีการปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงพันธกิจ : (๑) เสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจ (ภาคการท่องเที่ยว,ภาคเกษตรอุตสาหกรรม,ประมงปศุสัตว์,พืชอาหารและอาหาร) จังหวัดให้มีคุณภาพ แข่งขันได้ มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นเศรษฐกิจบนฐานความรู้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) พัฒนาคนให้มีคุณภาพระดับนานาชาติ คุณธรรม สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (๓) ดำรงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม(๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพระดับนานาชาติ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการสูงสุด (๕) อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน อัตลักษณ์ เชื่อมโยงกับการสร้างอาชีพและ รายได้ของท้องถิ่น

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑: พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) และ เพิ่มศักยภาพให้ได้มาตรฐานในระดับสากลประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒: ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตร อย่างครบวงจร ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓: เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ และปรับตัวรองรับกระแส การเปลี่ยนแปลงประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔: อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

แผนพัฒนาจังหวัด

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

28/05/2558 | 09:52

จังหวัดกระบี่ (กบ)
Krabi

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัด 0 7561 1312 0 7561 1312 
02 นายสาธรวิศิษฏ์ นราวิสุทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ 0 7561 1055 0 7561 1312 
03 นายณรงค์ วุานซฺ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ 0 7562 0611 0 7561 1312 

จังหวัดกระบี่ (กบ)
Krabi

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

จังหวัดกระบี่ (กบ)
Krabi

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร