จังหวัดสงขลา (สนจ. สข.)
Songkhla

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

- สำนักงานจังหวัด มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของจังหวัด และมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา และรับผิดชอบส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม จัดตั้งขึ้น มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการกระทรวง ทบวงกรมนั้น

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์จังหวัดสงขลา " สงขลา เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี "พันธกิจ1. พัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ2. พัฒนาสงขลาให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย3. พัฒนาสงขลาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี4. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการผลิตและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป้าประสงรวมประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมั่นคง

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

พันธกิจ 1. การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ2. การพัฒนาคุณภาพ คน สังคม ให้เข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม3. การบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน4. การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน5. การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

นางสาวมนีนุช ศิริพร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานจังหวัดสงขลา

ปรับปรุงล่าสุด

26/05/2559 | 09:00

จังหวัดสงขลา (สนจ. สข.)
Songkhla

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 0-7431-3126 0-7432-3874 
02 นายอนุชิต ตระกูลมุธุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (1) 0-7432-3976 0-7432-3976 
03 นายเอกรัฐ หลีเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (2) 0-7431-3003 0-7431-3003 
04 นายสาธิต ธรรมประดิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (3) 0-7432-4599 0-7432-4599 

จังหวัดสงขลา (สนจ. สข.)
Songkhla

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

จังหวัดสงขลา (สนจ. สข.)
Songkhla

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร