จังหวัดนครศรีธรรมราช (จ.นศ.)
Nakhonsithammarat

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

การปกครอง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งเขตการปกครองตามลักษณะพื้นที่ออกเป็น 23 อําเภอ 165 ตําบล 1,551 หมู่บ้านจังหวัดนครศรีธรรมราช มีส่วนราชการส่วนภูมิภาค จำนวน 34 ส่วนราชการ และอำเภอ 23 อำเภอ ส่วนราชการส่วนกลาง 97 หน่วยงาน และปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 185 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 54 แห่ง (แยกเป็นเทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง และเทศบาลตำบล 50 แห่ง) และองค์การบริหารส่วนตำบล 130แห่งองค์การบริหารส่วนตำบลมีทั้งหมด 130 แห่ง จำแนก อบต. ตามขนาดได้ดังนี้ 1. อบต.ขนาดใหญ่ มี 3 แห่ง คือ อบต.ท่าศาลา อบต.ท่าเรือ อบต.นาเคียน2. อบต.ขนาดกลาง มี 126 แห่ง3. อบต.ขนาดเล็ก มี 1 แห่ง คือ อบต.พิปูนการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชมีส่วนปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 185 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 57 แห่ง (แยกเป็นเทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง และเทศบาลตำบล 50 แห่ง) และองค์การบริหารส่วนตำบล 130 แห่งการบริหารราชการ การจัดองค์กรราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีหน่วยราชการที่อยู่ในความควบคุม ดูแล ของผู้ว่าราชการจังหวัด คือส่วนราชการต่าง ๆ ในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมู่บ้าน หน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช มีทั้งสิ้น 34 หน่วยงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย 7 หน่วยงาน และสังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่น ๆ อีก 27 หน่วยงาน หน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด (ที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง ) มีทั้งสิ้น 98 หน่วย สังกัดกระทรวงมหาดไทย 10 หน่วยงาน สังกัดกระทรวง ทบวง กรม อื่น ๆ 75 หน่วย งาน และหน่วยงานอิสระ 13 หน่วยงาน ส่วนการจัดองค์กรบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมี 3 รูปแบบ คือ องค์การบริหาร ส่วน จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล โครงสร้างการบริหารราชการ จังหวัด มีฐานะเป็นนิติบุคคล การตั้ง ยุบ และการเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็นราชบัญญัติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าบังคับบัญชา ข้าราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการที่สำคัญและสังกัดกระทรวงมหาดไทย คือ สำนักงานจังหวัดและที่ทำการจังหวัด อําเภอ เป็นหน่วยงานราชการบริหารรองจากจังหวัด การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนเขต อําเภอ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา มีนายอําเภอเป็นหัวหน้าปกครอง บังคับบัญชาข้าราชการในอําเภอ และงานบริหารราชการของอําเภอ ส่วนราชการประจําอําเภอที่สําคัญ คือที่ทําการปกครอง อําเภอ และสํานักงานอําเภอ ตําบล และหมู่บ้าน เป็นหน่วยงานปกครองส่วนย่อยของอําเภอ หรือกิ่งอําเภอ ตั้งตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ 2457 ตําบลจัดตั้งขึ้น โดยประกาศของ กระทรวง มหาดไทย มีกํานันเป็นผู้รับผิดชอบตําบล ส่วนหมู่บ้าน จัดตั้งโดยประกาศจังหวัด มีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับผิดชอบหมู่บ้าน

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด (ตามกฏกระทรวง 2553)1. แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นที่2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผน และเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัด โดยเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหารและวางแผนพัฒนาจังหวัด3. จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ดำเนินการตามแผน กำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด4. จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรือคำของบประมาณของจังหวัด และประสานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดหรือคำของบประมาณของกลุ่มจังหวัด5. ดำเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาระบบราชการของจังหวัด6. อำนวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)นครแห่งการเรียนรู้ เกษตร ท่องเที่ยว น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็งพันธกิจ (Mission)1.เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการภาคเกษตร เชื่อมโยงความหลากหลายทางธุรกิจและอุตสาหกรรมของจังหวัด บนพื้นฐานการสนับสนุนจากระบบโลจิสติกส์และบริหารจัดการด้านการตลาด2. เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน3. ยกระดับความสามารถการเรียนรู้ กระจายการเรียนรู้บนเครือข่ายชุมชนและส่งเสริมการสร้างชุมชนต้นแบบความพอเพียง4. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ เติบโตอย่างเข้มแข็งมั่นคงบนพื้นฐานการจัดการความหลากหลายของทรัพยากร5. พัฒนา คน องค์กร ระบบสวัสดิการสังคม และความมั่นคงบนพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

เป้าประสงค์รวม (วัตถุประสงค์) (Objective)1. รักษาฐานรายได้เดิม เพิ่มรายได้จากการเกษตรและการท่องเที่ยว2. ระบบการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน และระบบ logistics มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น3. นครศรีธรรมราชเป็นเมืองสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ สิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างยั่งยืน4. นครศรีธรรมราชเป็นเมืองพลังงานสะอาด มีการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างประหยัด5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขเพิ่มขึ้น6. การศึกษามีคุณภาพทัดเทียมกับค่ามาตรฐานการศึกษา7. ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนจังหวัดนครศรีธรรมราช สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานประเทศ

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์1.การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และนำนวัตกรรมเกษตรมาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้2.การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น3.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด4.การสร้างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง5.การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพื่อสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

11/05/2558 | 14:22

จังหวัดนครศรีธรรมราช (จ.นศ.)
Nakhonsithammarat

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัด 0-7535-6142 0-7534-2803 
02 นายพินิจ บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัด 0-7535-6707 0-7535-6707 
03 นายสมาน แสงสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัด 0-7535-6542 0-7535-6707 
04 นายศิริพัฒ พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด 0-7531-0044 0-7531-0044 
05 นายสมเกียรติ จันหนู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 0-7535-6553 0-7535-6531 

จังหวัดนครศรีธรรมราช (จ.นศ.)
Nakhonsithammarat

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร