จังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

การเมือง      จังหวัดชัยภูมิ มีการเลือกตั้ง 6 ประเภท คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้
  • การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร       จังหวัดชัยภูมิมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 7 คน
  • การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา       มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภา 7 คน
  • การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด       มีสมาชิกสภาจังหวัด 36 คน
  • การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล      มีสมาชิกสภาเทศบาล 18 คน การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      จังหวัดชัยภูมิ มีองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งหมดจำนวน 122 แห่ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล      จังหวัดชัยภูมิ มีเทศบาลตำบล จำนวน 19 แห่ง มีสมาชิกรวม 228 คน
การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิมีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการเป็น 3 ส่วน คือ 1.  การบริหารราชการส่วนกลาง       มีส่วนราชการและหน่วยงานที่สังกัดส่วนกลาง ที่ตั้งอยู่ในจังหวัด จำนวน 46 หน่วยงาน และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 15 หน่วยงาน 2.  การบริหารราชการส่วนภูมิภาค       ระดับจังหวัด มีส่วนราชการและหน่วยงานที่สังกัดส่วนภูมิภาค จำนวน 34 หน่วยงาน       ระดับอำเภอ มี 15 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ 124 ตำบล 1,533 หมู่บ้าน 3.  การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น       องค์การบริหารส่วนจังหวัด ( อบจ. )  จำนวน  1  แห่ง      เทศบาลเมือง  จำนวน  1  แห่ง      เทศบาลตำบล  จำนวน  19  แห่ง      องค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต. )  จำนวน  122  แห่ง

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

18/08/2552 | 15:12

จังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัด   

จังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

จังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร