จังหวัดยโสธร
Yasothon

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

การบริหาร      จังหวัดยโสธร มีหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีจำนวนดังนี้ ๑.  จำนวนหน่วยราชการ ประกอบด้วย       ๑.๑  หน่วยงานราชการส่วนกลาง ๒๓ หน่วยงาน       ๑.๒  หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ๒๖ หน่วยงาน       ๑.๓  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท ๘๘ หน่วยงาน (อบจ. ๑ , เทศบาลเมือง ๑ , เทศบาลตำบล ๘ , อบต. ๗๘)       ๑.๔  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ๘ หน่วยงาน ๒.  จำนวนข้าราชในจังหวัด มีทั้งหมด ๑๗,๐๐๐ คน การปกครอง       จังหวัดยโสธร แบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค / ท้องที่ ประกอบด้วย ๙ อำเภอ ๗๘ ตำบล ๘๗๐ หมู่บ้าน และการปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย เทศบาลเมือง ๑ แห่ง เทศบาลตำบล ๘ แห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ๑ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ๗๘ แห่ง พื้นที่ในเขตเทศบาล ๔๗.๓๑๐ ตารางกิโลเมตร และพื้นที่นอกเขตเทศบาล (ชนบท) ๔,๐๑๔.๑๓๔ ตารางกิโลเมตร ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร การบริหารราชการของจังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน       ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๐๘ ฉบับพิเศษ ตอน ๑๕๖ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๓๔) ได้กำหนดให้มีการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็น จังหวัด และ อำเภอ       จังหวัด มีฐานะเป็นนิติบุคคล การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาข้าราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงมหาดไทย       อำเภอ เป็นหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัด การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนเขตอำเภอให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา มีนายอำเภอเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการในอำเภอ และงานบริหารราชการของอำเภอ       กิ่งอำเภอ เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอ ตั้งตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ มีปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการในกิ่งอำเภอ และงานบริหารราชการของกิ่งอำเภอ       ตำบลและหมู่บ้าน เป็นหน่วยการปกครองส่วนย่อยของอำเภอหรือกิ่งอำเภอตั้งตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ ตำบลจัดตั้งขึ้นโดยประกาศของกระทรวงมหาดไทย มีกำนันเป็นผู้รับผิดชอบตำบล ส่วนหมู่บ้านจัดตั้งโดยประกาศจังหวัด มีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับผิดชอบหมู่บ้าน

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

18/08/2552 | 15:55

จังหวัดยโสธร
Yasothon

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 วันชัย อุดมสิน ผู้ว่าราชการจังหวัด   

จังหวัดยโสธร
Yasothon

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

จังหวัดยโสธร
Yasothon

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร