จังหวัดหนองคาย
Nongkhai

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

เขตการปกครอง จังหวัดหนองคาย มีพื้นที่ทั้งหมด 3,026.53 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น 9 อำเภอ 62 ตำบล 78 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนทั้งสิ้น 68 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง, เทศบาลเมือง 2 แห่ง, เทศบาลตำบล 16 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 48 แห่งจำนวนประชากร ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 รวมทั้งสิ้น 517,239 คน เป็นชาย 258,559 คน คิดเป็นร้อยละ 50 เป็นหญิง 258,680 คน คิดเป็นร้อยละ 50 อำเภอที่มีจำนวนประชากรมากที่สุด คือ อำเภอเมืองหนองคาย และอำเภอที่มีจำนวนประชากรน้อยที่สุด คืออำเภอโพธิ์ตาก มีส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ขึ้นตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 35 หน่วยงาน ส่วนราชการส่วนกลางขึ้นตรงต่อกระทรวง ทบวง กรม ต้นสังกัด จำนวน 66 หน่วยงาน

อำนาจหน้าที่

เป้าประสงค์รวม :เพิ่มรายได้จากสินค้าเกษตร การท่องเที่ยวและการบริการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรวม :1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 2. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) การท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3ค่านิยม :1. การจัดการบนระบบฐานข้อมูล2. ห้ารัก : รักสะอาด,รักสุขภาพ,รักสิ่งแวดล้อม,รักษาวินัย,รักสามัคคี

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : “เมืองน่าอยู่ ประตูสู่อาเซียน”พันธกิจ : 1.พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร2.ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการบริการ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ (1) ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล (2) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)(1) ส่งเสริมเกษตรยั่งยืน(2) ส่งเสริมการท่องเที่ยว(3) ส่งเสริมการค้าชายแดน การลงทุน ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ (1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนกลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร กลยุทธ์ที่ 2 สร้างมูลค่าเพิ่มและจัดการตลาดสินค้าเกษตร กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง (2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/OTOP/กลุ่มเกษตรกร สู่ SMEsกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการผลิต การค้า การท่องเที่ยวและการบริการกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาด้านแรงงาน (3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการความมั่นคงพื้นที่ชายแดนกลยุทธ์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน (4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุข กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และวัฒนธรรมกลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู่มาตรฐานสากลกลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการภาครัฐ

ผู้ประสานงาน

สำนักงานจังหวัดหนองคาย

ปรับปรุงล่าสุด

23/05/2559 | 12:25

จังหวัดหนองคาย
Nongkhai

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 พระยาสมุทศักดารักษ์ (เจิม วิเศษรัตน์) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2458 - 2462   
02 หม่อมเจ้าโสตถิผล ชมพูนุช ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2462 - 2463   
03 พระยาบริหารราชอาณาเขต (ยิ้ม นิลโยธิน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2463 - 2470   
04 พระปทุมเทวาภิบาล (เยี่ยม เอกสิทธิ์) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2470 - 2479   
05 หลวงบริบาลนิคมเขตร์ (ชวน ทรัพย์สาร) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2479 - 2480   
06 หลวงพำนักนิกรชน (อุณท์ สมิตามร) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2480 - 2481   
07 พระบริรักษ์ภูธร (เพิ่ม กนิษฐายน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2481 - 2482   
08 พอ.พระศรีราชสงคราม (ศรี สุขะวาที) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2482 - 2483   
09 พอ.หลวงยุทธสารประสิทธิ์ (แม้น โรหิตเศรนี)  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2483 - 2484   
10 พระบรรณศาสารสาทร (สง่า คุปตารักษ์) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2484 - 2486   
11 นายปกรณ์ อังคศุสิงห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2486 - 2490   
12 ร.ท.ถวิล ระวังภัย ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2490 - 2490   
13 นายชาญ จารุวัสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2490 - 2492   
14 นายแสวง รุจิรัต ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2492 - 2494   
15 นายชุณห์ นกแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2494 - 2495   
16 นายอรรถ วิสูตรโยธาภิบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2495 - 2497   
17 นายกำจัด ผาติสุวัณณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2497 - 2502   
18 นายสมอาจ กุยยถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2502 - 2503   
19 พล.ต.ต.สามารถ วายวานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2503 - 2505   
20 นายเจริญ ปานทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2505 - 2510   
21 พลตรีวิทย์ นิ่มนวล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2510 - 2514   
22 พลตรีชาย อุบลเดชประชารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2514 - 2517   
23 นายกัมพล กลิ่นสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2517 - 2519   
24 นายชำนาญ พจนา ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2519 - 2521   
25 นายกุศล ศานติธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2521 - 2525   
26 นายศักดา อ้อพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2525 - 2529   
27 นายสันติ มณีกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2529 - 2532   
28 ร.ต.สนั่น ชานีรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2532 - 2534   
29 ร.ต.ไมตรี ในยะกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2534 - 2535   
30 นายอนันต์ แจ้งกลีบ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2535 - 2538   
31 นายสนิทวงศ์ อุเทศนันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2538 - 2541   
32 นายสันติ เกรียงไกรสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2541 - 2541   
33 นายบรรทัด สิงหบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2541 - 2543   
34 นายบุณยรงค์ นิลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2543 - 2544   
35 นายธวัช เสถียรนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2544 - 2545   
36 ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2545 - 2548   
37 นายสุพจน์ เลาวัณย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2548 - 2550   
38 นายเจด็จ มุสิกวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2550 - 2551   
39 นายกวี กิตติสถาพร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2551 - 2552   
40 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2552 - 2553   
41 นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2553 - 2557   
42 นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน 042412450 042412450 

จังหวัดหนองคาย
Nongkhai

 

ข้อมูลเผยแพร่

ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
 ความเป็นมา และข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองคาย
Nongkhai

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร