จังหวัดศรีสะเกษ (จว. ศ.ก.)
Sisaket Province

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์: ประตูการค้า การท่องเที่ยว สู่อารยธรรมขอมโบราณ ดินแดนเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานค่านิยม: จังหวัดมองการณ์ไกล ใส่ใจบริการ ทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตมีคุณธรรม น้อมนำความพอเพียง

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

พันธกิจจังหวัด/เป้าประสงค์รวม- แปลงแผนบริหารราชการแผ่นดินไปสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด- บูรณาการงานของกระทรวง กรมต่างๆ ให้สอดคล้องเป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัด- ผลักดันยุทธศาตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุผลและแปลงสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม- เสริมสร้างความแข็งแกร่ง ความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง มั่งคั่ง ให้กับประชาชนชาวศรีสะเกษทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย "ชาวศรีสะเกษอยู่ดีกินดี มีรายได้มั่นคง ตามวิถีศรีสะเกษ" โดยยึดหลักการดำเนินการพัฒนาจังหวัด 5 ร่วม 5 วาระ ได้แก่5 ร่วม ประกอบด้วย ร่วมคิด/ร่วมทำ/ร่วมรับผิดชอบ/ร่วมแก้ไขปัญหา/ร่วมติดตามผล 5 วาระ ประกอบด้วย เพิ่มรายได้/ขยายการท่องเที่ยว/เชี่ยวชาญด้านกีฬา/ลดปัญหาอาชญากรรม/นำความรู้สู่ชุมชน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

จังหวัดศรีสะเกษ ได้นำแนวทางในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 แผนบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล บูรณาการเข้าด้วยกัน โดยวางตำแหน่งทางการพัฒนา (Positioning) ตามวิสัยทัศน์ข้างต้น และกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดไว้ ดังนี้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1.1 เพิ่มศักยภาพการผลิตเกษตรกรรมหลัก1.2 การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ วิถีศรีสะเกษ1.3 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง1.4 การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างเศรษฐกิจศักยภาพการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 2.1 การพัฒนาตลาดการค้าชายแดนและเพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุน2.2 การพัฒนาการท่องเที่ยว ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คุณธรรม และวัฒนธรรม 3.1 การเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้3.2 การเสริมสร้างคุณธรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 4.1 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน4.2 การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติ และเมืองน่าอยู่ 5.1 การพัฒนาแหล่งน้ำ5.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน5.3 การส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย - การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 7.1 การส่งเสริมระบบคุณธรรมและธรรมาภิบาล7.2 การพัฒนาระบบยุทธศาสตร์จังหวัดสู่ความเป็นเลิศ7.3 การปรับปรุงอาคารสถานที่ราชการเพื่อบริการประชาชน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

18/05/2559 | 10:14

จังหวัดศรีสะเกษ (จว. ศ.ก.)
Sisaket Province

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 045-612919  

จังหวัดศรีสะเกษ (จว. ศ.ก.)
Sisaket Province

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

จังหวัดศรีสะเกษ (จว. ศ.ก.)
Sisaket Province

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร