จังหวัดเลย (เลย)
loei

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

สำนักงานจังหวัดเลยประวัติความเป็นมาของสำนักงานจังหวัด ชื่อสำนักงานจังหวัดปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช ๒๔๙๕ ในส่วนที่ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการของจังหวัด ตามมาตรา ๓๘ ได้บัญญัติให้แบ่งส่วนราชการของจังหวัด ดังนี้ - สำนักงานจังหวัดมีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของจังหวัด และมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบ - ส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้จัดตั้งขึ้น มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรมนั้นๆ แม้ว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวได้กำหนดให้มีสำนักงานเป็นศูนย์กลางในการบริหารราชการอำนวยการและประสานราชการจังหวัดตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๙๕ ก็ตาม แต่ก็ยังมิได้มีการจัดตั้งสำนักงานจังหวัด จนกระทั่งพุทธศักราช ๒๕๑๖ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๖ เห็นชอบให้มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๙ ต่อมาภายหลังได้ยกฐานะสำนักงานจังหวัดเป็นส่วนราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชา และมีภารกิจหน้าที่อยู่ ๒ ประการ ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสำนักงานเลขานุการ ผู้ว่าราชการจังหวัด และรับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดโครงสร้างสำนักงานจังหวัด ๑.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖๐ แบ่งส่วนราชการของจังหวัดไว้ ซึ่งได้ระบุถึงสำนักงานจังหวัดและหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ด้วย ดังนี้ (๑.) สำนักงานจังหวัด มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไป และการวางแผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัดนั้น มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไป และการวางแผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัดนั้น มีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานจังหวัด (๒.) ส่วนต่างๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้น มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ มีหน้าที่ส่วนราชการประจำจังหวัดนั้น ๆ เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบพันธะกิจของสำนักงานจังหวัด เนื่องจากสำนักงานจังหวัดเป็นหน่วยงานราชการ จึงมีการจัดโครงสร้างและการบริหารจัดการในรูปแบบขององค์การระบบราชการ (Ideal Type Bureaucracy) ที่แบ่งงานกันตามความถนัดเฉพาะด้าน (Specialization)ยึดหลักสายการบังคับบัญชาตามลำดับชั้น (Hierarchy) ยึดกฎหมาย และระเบียบเป็นหลักในการปฏิบัติงาน (Procedures and regulations) เน้นความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นส่วนตัว ไม่ยึดติดในตัวบุคคลแต่ยึดตำแหน่งเป็นหลัก (Impersonality) มีรับบุคลากรเข้าทำงาน และเลื่อนตำแหน่งหรือให้ผลตอบแทนตามความสามารถ (Competency) และมีความมั่นคงในอาชีพการงาน (tenure) สำนักงานจังหวัดเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่สำคัญหน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา (Back Office ) สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวคือ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำหรือแสดงข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ในการบริหารราชการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ ๒.๑ เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ภายในจังหวัด ในการร่วมกันพัฒนาจังหวัดให้เจริญก้าวหน้า ๒.๒ เป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาราชการของจังหวัด พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสารและระเบียบปฏิบัติราชการที่ครบถ้วน ๒.๓ เพื่อบริหารงานภายใต้การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างสูงสุด ๒.๔ เพื่อให้บริการแก่ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในสังคม ให้ได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด ๒.๕ สนับสนุนให้การบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดและของส่วนราชการต่างๆ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพวัตถุประสงค์ของสำนักงานจังหวัด (๑) เพื่อตรวจสอบ เสนอแนะ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด (๒) เพื่อรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง (๓) เพื่อกำกับดูแล เกี่ยวกับการติดตามผลการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด (๔) เพื่อจัดงานบริหารราชการทั่วไปของจังหวัดเช่น งานเลขานุการ งานบริหารงานบุคคล ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด (๕) เพื่อประสานราชการกับหน่วยงานต่างๆอำนาจหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด ๔.๑ แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นที่ ๔.๒ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผน และเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัดและเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหารและการวางแผนพัฒนาจังหวัด ๔.๓ จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและดำเนินการตามแผน ๔.๔ กำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ๔.๕ อำนวยการ ประสานและปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ๔.๖ ดำเนินการในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่ไม่มีการจัดตั้งส่วนราชการขึ้นรับผิดชอบ ในระดับจังหวัด ๔.๗ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โครงสร้างภายในของสำนักงานจังหวัด ๑. พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ไว้ในมาตรา ๕ ได้ระบุให้สำนักงานจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ ๒ ด้านที่สำคัญ คือ (๑) ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับราชการทั่วไปในจังหวัดและการวางแผนพัฒนาจังหวัด (๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ๒. การประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕)พ.ศ.๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และการกำหนดตำแหน่งใหม่ในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง กระแบ่งส่วนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยกำหนดให้สำนักงานจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นที่ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวางแผน และเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัด โดยเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหารและวางแผนพัฒนาจังหวัด จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดดำเนินการตามแผน กำกับ และติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนพัฒนาจังหวัด อำนายการ ประสาน ปฏิบัติ และสนับสนุนงานอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งโครงสร้างองค์กรสำนักงานจังหวัดออกเป็นฝ่ายและกลุ่มงาน ประกอบด้วย ๑. ฝ่ายอำนวยการ มีภารกิจหลักแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ ๑.๑ กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับบริหารงานทั่วไปของจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด การเสนอแนะการบริหารการตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด การเสนอแนะ กำกับดูแล การปฏิบัติราชการอันมิใช่ราชการส่วนภูมิภาคของข้าราชการซึ่งประจำอยู่ในจังหวัดตามที่กฎหมายกำหนด การเสนอแนะการกำกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจในจังหวัด ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของจังหวัดและสำนักงานจังหวัด และงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ (ศูนย์ดำรงธรรม) ๑.๒ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการและการบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบราชการ และวิธีการปฏิบัติราชการของข้าราชการส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตาม ม.๓/๑ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การพิจารณาการเสนอแนะให้คำปรึกษาแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เกี่ยวกับ การพัฒนาระบบราชการในจังหวัด การปฏิบัติงานประสานงาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ ตลอดจนติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบราชการในจังหวัด การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาและการวางแผนการบริหารกำลังคนของจังหวัด งาน อ.ก.พ.จังหวัด งานพัฒนาบุคลากรของจังหวัด งานบริหารและงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และยุทธศาสตร์กำลังคนของจังหวัด ๒ . กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด มีภารกิจดังนี้ (๑) จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (๒) ประสานและปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (๓) ประสานและดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (๔) สนับสนุนเชิงวิชาการด้านนโยบายและแผนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด (๕) ติดตามประเมินผลการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การพัฒนาจังหวัด (๖) ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด ๓. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร มีภารกิจดังนี้ (๑) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเป็นศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาจังหวัด (๒) จัดให้มีและให้บริการเครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศระหว่างส่วนราชการภายในจังหวัดและอำเภอ ระหว่างจังหวัดและกับส่วนกลาง (๓) ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศผ่านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ๔. กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล มีภารกิจดังนี้ (๑) งานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและยุทธศาสตร์กำลังคนของจังหวัด (๒) งานสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่อง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล (๓) งานบริหารงานบุคคลในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด (๔) งานประสานกับสำนักงาน ก.พ. และส่วนราชการในการเพิ่มขีดความสามารถ และเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านทรัพยากรบุคคลของจังหวัด (๕) งานจัดทำฐานข้อมูลบุคคลของจังหวัด (๖) งานวางยุทธศาสตร์กำลังคน (๗) งานกำหนดสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน (๘) งานวางแผนการใช้กำลังคนในจังหวัด (๙) งานการสรรหาคนดี คนเก่งเข้ารับราชการในพื้นที่จังหวัด (๑๐) งานรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (๑๑) งานการวางแผนการพัฒนาบุคลากรในจังหวัด (๑๒) งานส่งเสริมจริยธรรม ป้องกันการทุจริตและประเทศไทยในสะอาด (๑๓) งานการเตรียมกำลังคนใหม่การมีภาวะผู้นำ (LeaderShip) สำนักงานจังหวัด มี หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และเป็นผู้ที่รับข้อสั่งการหรือข้อราชการจากผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด นำมาสู่แผนงาน/นโยบายการบริหารงานในด้านต่างๆ ดังนั้น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดจึงต้องเป็นผู้ที่มีบทบาท มีภาวะผู้นำค่อนข้างสูงในหลายๆ ด้าน ดังนี้ ๔.๑ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ๔.๒ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ สามารถตัดสินใจในภาวะวิกฤตได้อย่างเด็ดขาด ๔.๓ เป็นผู้ริเริ่มการเปลี่ยนแปลง ตามสถานการณ์ในปัจจุบัน ๔.๔ มีความอดทนต่อภาระหน้าที่ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ๔.๕ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จิตใจโอบอ้อมอารี มีความเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชา ๔.๖ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์กับบุคลากรภายในหน่วยงานให้เกิดความรักใคร่สามัคคีกัน*************************

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด ๑ แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นที่ ๒ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผน และเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัดและเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหารและการวางแผนพัฒนาจังหวัด ๓ จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและดำเนินการตามแผน ๔ กำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ๕ อำนวยการ ประสานและปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ๖ ดำเนินการในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่ไม่มีการจัดตั้งส่วนราชการขึ้นรับผิดชอบ ในระดับจังหวัด ๗ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยวและการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

พันธกิจ (Mission)1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก2. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน3. พัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยว4. ส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุน 5. ยกระดับคุณภาพและผลิตผลการเกษตร 6. เสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่และยกระดับการให้บริการ

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานจังหวัดเลยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบพัฒนาจังหวัด)...1.โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ10,000,000 บาท 2.ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเลย 3,931,900 บาท 3.ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเลย 1,900,000 บาท 4.การประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยชายแดนไทย –ลาว ระหว่างจังหวัดเลยกับแขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว และจังหวัดเลยกับแขวงไชยะบุลี สปป.ลาว 1,000,000 บาท 5.เพิ่มขีดความสามารถการบริหารงานจังหวัดและอำเภอแบบบูรณาการเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AC) 4,911,400 บาท

ผู้ประสานงาน

นายทวีศักดิ์ แก้วสมบัติตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงานโทร...0-4281-1234 ต่อ 46742โทรสาร.. 0-4281-1234 ต่อ 46766

ปรับปรุงล่าสุด

08/07/2559 | 10:33

จังหวัดเลย (เลย)
loei

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 08-9203-0475 0-4281-1683 

จังหวัดเลย (เลย)
loei

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

จังหวัดเลย (เลย)
loei

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร