จังหวัดสุรินทร์
Surin

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

1.กลุ่มงานอำนวยการ 2.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 3.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 4.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด (ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ.2553)- แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นที่- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผน และเครือข่าย สารสนเทศของจังหวัด โดยเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหารและวางแผนพัฒนาจังหวัด- จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ดำเนินการตามแผน กำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด- จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรือคำของบประมาณของจังหวัด และประสานการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดหรือคำของบประมาณของกลุ่มจังหวัด- ดำเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาระบบราชการของจังหวัด- อำนวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายการแบ่งงานภายในของสำนักงานจังหวัด แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน ประกอบด้วย1.กลุ่มงานอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้- บริหารงานทั่วไปของจังหวัด- งานช่วยอำนวยการผู้ว่าราชการจังหวัด - เสนอแนะการบริหารราชการตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด - งานรัฐพิธี ราชพิธี- จัดให้มีระบบการสื่อสารระหว่างส่วนราชการภายในจังหวัด รวมทั้งระหว่างจังหวัดและส่วนกลาง- งานให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย - งานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานจังหวัด- งานการต่างประเทศและงานความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน - งานกิจการด้านการข่าว- งานพัสดุของสำนักงานจังหวัด- งานการเงินและบัญชี ในฐานะ กรม/จังหวัด/สำนักงานจังหวัด - งานเบิกจ่ายงบประมาณยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด- งานเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน - งานจัดทำคำของบประมาณของสำนักงานจังหวัด - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนา จังหวัด/กลุ่มจังหวัด- การบูรณาการและเชื่อมโยงแผนในทุกระดับ เพื่อนำไปสู่ การปฏิบัติในพื้นที่- จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด- จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีและคำของบประมาณ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด- ประสานและปฏิบัติตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี- บริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด - ติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด- สนับสนุนเชิงวิชาการด้านนโยบายและแผนแก่หน่วยงาน ในจังหวัด - งานตรวจราชการ- ประสานและดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - งานความร่วมมือภาครัฐและเอกชน - งานกิจการพิเศษตามนโยบายรัฐบาล - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย3.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้- งานบริหารงานบุคคลในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด- งานสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่องกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ บริหารทรัพยากรบุคคล- จัดทำฐานข้อมูลบุคคลจังหวัด วางแผนพัฒนาบุคลากร ในจังหวัด - งานส่งเสริมจริยธรรม ป้องกันทุจริตและประเทศไทยใสสะอาด - ประสานงานกับสำนักงาน ก.พ.และส่วนราชการ ในการเพิ่มขีดความสามารถและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลจังหวัด - งาน อ.ก.พ.จังหวัด และงาน ก.ธ.จ.- งานบริหารงานบุคคลของสำนักงานจังหวัด - เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด- การพัฒนาระบบราชการของจังหวัด - คำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด - การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัด - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 4.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้- รับเรื่องราวร้องทุกข์ (ยกเว้น เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ของรัฐที่อยู่ในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด)- การจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (Mobile Service)- รับเรื่องราวความต้องการและข้อเสนอแนะ ของประชาชน - งานคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัด - งานบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service : OSS)- งานบริการและให้คำปรึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษ- งานบริการรับเรื่อง - ส่งต่อ- งานบริการข้อมูลข่าวสาร/ให้คำปรึกษา- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision) “เมืองเกษตรอินทรีย์ วิถีช้างไทย ผ้าไหมสุรินทร์ สู่สากล” “Organic Silk Route city of Thailand Surin Elephant internationally.”พันธกิจ (Mission)1.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ 2.สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม 3.บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.เสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 มาตรา 60 แบ่งส่วนราชการของจังหวัดไว้ ซึ่งได้ระบุถึงสำนักงานจังหวัดและหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ด้วย ดังนี้ (1) สำนักงานจังหวัด มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไป และการวางแผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัดนั้น มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไป และการวางแผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัดนั้น มีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานจังหวัด (2) ส่วนต่างๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้นมีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ มีหน้าที่ส่วนราชการประจำจังหวัดนั้น ๆ เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบพันธะกิจของสำนักงานจังหวัด เนื่องจากสำนักงานจังหวัดเป็นหน่วยงานราชการ จึงมีการจัดโครงสร้างและการบริหารจัดการในรูปแบบขององค์การระบบราชการ (Ideal Type Bureaucracy) ที่แบ่งงานกันตามความถนัดเฉพาะด้าน (Specialization)ยึดหลักสายการบังคับบัญชาตามลำดับชั้น (Hierarchy) ยึดกฎหมาย และระเบียบเป็นหลักในการปฏิบัติงาน (Procedures and regulations) เน้นความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นส่วนตัว ไม่ยึดติดในตัวบุคคลแต่ยึดตำแหน่งเป็นหลัก (Impersonality) มีรับบุคลากรเข้าทำงาน และเลื่อนตำแหน่งหรือให้ผลตอบแทนตามความสามารถ (Competency) และมีความมั่นคงในอาชีพการงาน (tenure) สำนักงานจังหวัดเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่สำคัญหน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา (Back Office ) สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวคือ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำหรือแสดงข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ในการบริหารราชการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 1.เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ภายในจังหวัด ในการร่วมกันพัฒนาจังหวัดให้เจริญก้าวหน้า 2.เป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาราชการของจังหวัด พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสารและระเบียบปฏิบัติราชการที่ครบถ้วน 3.เพื่อบริหารงานภายใต้การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างสูงสุด 4.เพื่อให้บริการแก่ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในสังคม ให้ได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด 5.สนับสนุนให้การบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดและของส่วนราชการต่างๆ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพวัตถุประสงค์ของสำนักงานจังหวัด 1.เพื่อตรวจสอบ เสนอแนะ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 2.เพื่อรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง 3.เพื่อกำกับดูแล เกี่ยวกับการติดตามผลการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด 4.เพื่อจัดงานบริหารราชการทั่วไปของจังหวัดเช่น งานเลขานุการ งานบริหารงานบุคคล ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด 5.เพื่อประสานราชการกับหน่วยงานต่างๆ

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

โครงการ/แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม จำนวน 8 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว จำนวน 8 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จำนวน 6 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค จำนวน 1 โครงการยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน ค่าใช้จ่ายบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการค่าใช้จ่ายบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวน 1 โครงการ

ผู้ประสานงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ/ปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์ 044521361/044516075 E-mail : surin@moi.go.th และ surin.gov@gmail.com

ปรับปรุงล่าสุด

08/07/2559 | 10:34

จังหวัดสุรินทร์
Surin

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 044513554 044513554 
02 นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 044513982 044513982 
03 นายวินัย ตรงจิตพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 044521420 044521420 
04 นายณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 044513659 044513659 
05 นายธนยศ แสนสุขใส หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ 044511387 044511387 

จังหวัดสุรินทร์
Surin

 

ข้อมูลเผยแพร่

นโยบายหรือการตีความ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นโยบายรัฐบาล
นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
โครงสร้างอัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ส่วนภูมิภาค)
สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีดำเนินการ
โครงสร้างภารกิจและการแบ่งงานภายในของสำนักงานตจังหวัด
แผนงานโครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จังหวัดสุรินทร์
ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประกาศ
แผนปฏิบัติการจังหวัดสุรินทร์ใสสะอาด

จังหวัดสุรินทร์
Surin

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร