จังหวัดอุดรธานี (สนจ.อด.)
Udon Thani Province

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

การเมืองการปกครองหน่วยการปกครอง      จังหวัดอุดรธานี แบ่งเขตการปกครอง 20 อำเภอ 155 ตำบล 1,880 หมู่บ้าน ( ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล ) การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง เทศบาลตำบล 67 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 109 แห่ง

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของจังหวัดตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 25531. นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์2. ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม3. จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง4. จัดให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็วและมีคุณภาพ5. จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถด าเนินการตามอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรมุ6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมาย หรือที่มีกฎหมายกำหนด

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์“เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”พันธกิจ1.พัฒนา ยกระดับสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบผังเมืองเพื่อรองรับการเติมโตของเมืองเหมาะสม เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการสู่กลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 2.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญและยกระดับมาตรฐานการทำการเกษตรปลอดภัย 3.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4.พัฒนาการท่องเที่ยว โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทั้งศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตลอดจนการท่องเที่ยวเชิงธรรมะ รวมทั้งพัฒนาสินค้าที่ระลึก ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และการบริการ 5.ยกระดับฝีมือแรงงานและส่งเสริมตลาดแรงงานในพื้นที่ 6.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ และมลภาวะ 7.เสริมสร้างสั่งคมที่มั่นคง ปลอดภัย รองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต 8.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดให้มีเอกภาพ ด้วยการบูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วน 9.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย- เป้าประสงค์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาเกษตร- ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาเกษตร2. ร้อยละของผลผลิตการเกษตรที่เพิ่มขึ้นต่อไร่ (ข้าว อ้อย มัน ยาง)3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนแปลงฟาร์มที่ได้รับมาตรฐาน GAP- กลยุทธ์1. พัฒนาเกษตรกรบนฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม ภูมิปัญญา2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง4. โครงการเพิ่มประสิทธิการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและภาคอุตสาหกรรม5. ส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรให้กับภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน- เป้าประสงค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ- ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้า การลงทุนและบริการ3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน- กลยุทธ์1. พัฒนา/เพิ่มประสิทธิภาพการขยายตัวของเมืองและการคมนาคมขนส่ง2. ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจ SME/วิสาหกิจชุมชน /ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP/ เสริมสร้างขีดความ สามารถในการแข่งขันด้วยระบบเทคโนโลยี3. โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานและการจ้างงานในพื้นที่4. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการลงทุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม- เป้าประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนให้มีความเข้มแข็ง มีความรู้ มีการศึกษา มีสุขภาพที่ดี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม- ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาหลัก (O-Net)2. ร้อยละของจำนวนประชากรที่รับรู้การเข้าสู่ประชาคม อาเซียน3. ร้อยละของคนอายุ 6 ปีขึ้นไปปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา4. ร้อยละของหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์เศรษฐกิจพอเพียง5. อัตราผู้ป่วยรายใหม่จากโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตลดลง- กลยุทธ์1. โครงการส่งเสริมระบบการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน2. การเตรียมความพร้อมด้านพื้นที่ในการจัดสร้างมหาวิทยาลัยฯ3. ส่งเสริมและบูรณาการบทบาทสถาบันทางศาสนากับสถาบันทางสังคม4. โครงการส่งเสริมการดำรงชีวิตตามปรัชญา ศก.พอเพียง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ5. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงอายุประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น- เป้าประสงค์ เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวโดยใช้ศักยภาพของท้องถิ่น- ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย1. ร้อยละของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว- กลยุทธ์1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและข้อมูลการท่องเที่ยว2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล3. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดคล้องกับแหล่งท่องเที่ยว4. โครงการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน- เป้าประสงค์ เพื่อรักษาความสมบูรณ์และคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน- ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย1. จำนวนพื้นที่ป่าที่เพิ่มขึ้นทั้งในและนอกเขตป่า2. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกคัดแยกและนำกลับมาใช้- กลยุทธ์1. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์2. การบริหารจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะและมลภาวะจังหวัดอุดรธานีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณสมบัติ- เป้าประสงค์ เพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคง และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน- ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย1. ร้อยละที่ลดลงของคดียาเสพติดต่อแสนประชากร2. ระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของร้อยละของการจับกุมผู้กระทำผิดในคดีแต่ละกลุ่มที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ3. ร้อยละที่ลดลงของข้อร้องเรียนด้านทุจริตคอรัปชั่นที่มีมูลผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด4. จำนวนพื้นที่ป่าบุกรุกที่มีการจับกุมดำเนินคดี-กลยุทธ์1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น2. รังวัดจัดทำแนวเขตที่สาธารณะ3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม4. รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน5. พัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงจังหวัด

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรมงบรายจ่าย - รายการ จังหวัดอุดรธานี งบประมาณ 264,628,700 บาทยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย งบประมาณ 57,050,200 บาทโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด งบประมาณ 20,000,600 บาทโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร งบประมาณ 37,049,600 บาทยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน งบประมาณ 148,620,700 บาทโครงการพัฒนา/เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง งบประมาณ 137,587,900 บาทโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจSME/วิสาหกิจชุมชน/ผู้ผลิตผู้ประกอบการ งบประมาณ 1,490,000 บาทโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานและเพิ่มการจ้างงานในพื้นที่ งบประมาณ 2,417,800 บาทโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการลงทุน งบประมาณ 7,125,000 บาทยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม งบประมาณ 8,996,600 บาทโครงการส่งเสริมระบบการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณ 4,156,600 บาทโครงการส่งเสริมการดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณ 4,840,000 บาทยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น งบประมาณ 23,804,000 บาทโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล งบประมาณ 21,429,000 บาทโครงการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ งบประมาณ 2,375,000 บาทยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน งบประมาณ 11,808,400 บาทโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ งบประมาณ 1,651,300 บาทโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะและมลภาวะจังหวัดอุดรธานี งบประมาณ 6,444,600 บาทโครงการการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม งบประมาณ 3,712,500 บาทยุทธศาสตร์ที่ 6 : การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย ในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและ สาธารณสมบัติ งบประมาณ 4,348,800 บาทโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ งบประมาณ 2,397,800 บาทโครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน งบประมาณ 1,951,000 บาทค่าใช้จ่ายในการบริหารงานแบบบูรณาการ งบประมาณ 10,000,000 บาท

ผู้ประสานงาน

1.นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร มือถือ 08-9203-44202.นางฐาณิญา โอฆะพนม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ มือถือ 09-2737-21113.นางวีนัส คำศรีเมือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ มือถือ 08-2742-6938

ปรับปรุงล่าสุด

25/05/2559 | 10:11

จังหวัดอุดรธานี (สนจ.อด.)
Udon Thani Province

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 08-9203-0658 0-4224-4076 
02 นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 08-9203-4029 0-4224-4212 
03 นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 08-9203-4396 0-4224-1599 
04 นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 08-9203-4020 0-4224-4214 

จังหวัดอุดรธานี (สนจ.อด.)
Udon Thani Province

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

จังหวัดอุดรธานี (สนจ.อด.)
Udon Thani Province

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร