จังหวัดบุรีรัมย์ (บร.)
buriram

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

- ประกอบด้วย 23 อำเภอ 188 ตำบล 2,546 หมู่บ้าน 1 องการบริหารส่วนจังหวัด 3 เทศบาลเมือง 59 เทศบาลตำบล 146 องการบริหารส่วนตำบล 424,004 ครัวเรือน

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของจังหวัดตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 25531. นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์2. ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม3. จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง4. จัดให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็วและมีคุณภาพ5. จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถด าเนินการตามอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรมุ6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมาย หรือที่มีกฎหมายกำหนด

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์จังหวัดบุรีรัมย์ (VISION)ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุขพันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ ( Mission )สร้างรายได้ให้แก่ราษฎร โดยการพัฒนาอาชีพทางด้านการเกษตรปลอดภัยและ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง การยกระดับสินค้าชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าการจำหน่าย การส่งเสริมทางด้าน การท่องเที่ยว การช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการประกอบอาชีพ การศึกษา การสาธารณสุข การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในทุกด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด (Strategic Issues)1. สังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี2. บ้านเมืองน่าอยู่3. การท่องเที่ยว ? ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ของจังหวัด (Strategies) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 1.1 พัฒนาปัจจัยพื้นฐานการเกษตร 1.2 ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีคุณภาพ 1.3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 1.4 ส่งเสริมด้านการตลาด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บ้านเมืองน่าอยู่ 2.1 การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ 2.2 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ดี 2.3 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 2.4 ส่งเสริมความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การท่องเที่ยว3.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว3.2 พัฒนาเครือข่ายการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว3.3 พัฒนาสินค้าและบริการการท่องเที่ยว? ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และเป้าหมายของจังหวัดการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก (ข้าวหอมมะลิ)1. การเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก2. การลดต้นทุนการผลิต3. การเพิ่มรายได้4. คุณภาพที่ได้มาตรฐานการพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตร (ข้าว มันสำปะหลัง)5. การเพิ่มผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น6. ผลผลิตแปรรูปเพิ่มขึ้น7. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมและอุตสาหกรรมสิ่งทอ8. จำนวนผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มขึ้น9. มูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพิ่มขึ้น10. จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานสากล11. จำนวนสมาชิกในกลุ่มหรือผู้ได้รับการฝึกอบรมออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมหรือเฉพาะด้านเพิ่มขึ้นการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 12. จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น13. จำนวนค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อคน ต่อวัน เพิ่มขึ้น14. การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเดิม15. แหล่งท่องเที่ยวใหม่ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ มีจำนวนเพิ่มขึ้น16. กิจกรรม MICE ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ17. สินค้าบริการแก่นักท่องเที่ยว กลุ่มกีฬา Sport18. ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว19. จำนวนที่พักและห้องพักที่ได้มาตรฐาน จำนวนเพิ่มขึ้น20. ธุรกิจนำเที่ยวและจำนวนมัคคุเทศก์มีคุณภาพและจำนวนเพิ่มขึ้น 21. บุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการของจังหวัดบุรีรัมย์ที่ http://www.buriram.go.th/infoweb/index.php

ผู้ประสานงาน

- กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 044 666 847

ปรับปรุงล่าสุด

02/02/2564 | 11:23

จังหวัดบุรีรัมย์ (บร.)
buriram

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 044666555 0892023377 

จังหวัดบุรีรัมย์ (บร.)
buriram

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

จังหวัดบุรีรัมย์ (บร.)
buriram

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร