จังหวัดมุกดาหาร
Mukdahan

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

การกปครอง      จังหวัดมุกดาหาร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 52 ตำบล 516 หมู่บ้าน โดยมีอำเภอเมืองมุกดาหารเป็นเขตการปกครองที่ใหญ่ที่สุด รองลงมาได้แก่ อำเภอดงหลวง ส่วนเขตการปกครองที่เล็กที่สุด ได้แก่ อำเภอหว้านใหญ่ ส่วนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย-  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง-  เทศบาล 4 แห่ง คือ เทศบาลเมืองมุกดาหาร เทศบาลตำบลคำชะอี เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย และเทศบาลดอนตาล-  องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 50 แห่ง-  สภาตำบล มี 2 ตำบล

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

18/08/2552 | 11:28

จังหวัดมุกดาหาร
Mukdahan

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร   
02 นายธวัชชัย ธรรมรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด   
03 นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด   

จังหวัดมุกดาหาร
Mukdahan

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

จังหวัดมุกดาหาร
Mukdahan

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร