จังหวัดนครพนม
Nakhonphanom

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

โครงสร้างการบริหารราชการของจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน      ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 108 ฉบับพิเศษ ตอน 156 ลงวันที่ 4 กันยายน 2534) ได้กำหนดให้มีการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค เป็นจังหวัด และอำเภอ จังหวัด มีฐานะเป็นนิติบุคคล การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าบังคับบัญชา ข้าราชการของหน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการที่สำคัญและสังกัดกระทรวงมหาดไทยคือ สำนักงานจังหวัด และที่ทำการ ปกครองจังหวัด อำเภอ เป็นหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัด การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนเขตอำเภอ ให้ตราเป็นพระราช-กฤษฎีกา มีนายอำเภอเป็นหัวหน้าปกครอง บังคับบัญชาข้าราชการในอำเภอ และงานบริหารราชการของอำเภอ       ตำบลและหมู่บ้าน เป็นหน่วยการปกครองส่วนย่อยของอำเภอ หรือกิ่งอำเภอ       ตั้งตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ตำบลจัดตั้งขึ้น โดยประกาศของกระทรวงมหาดไทย มีกำนันเป็นผู้รับผิดชอบตำบล ส่วนหมู่บ้านจัดตั้งโดยประกาศจังหวัด มีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับผิดชอบหมู่บ้านความหนาแน่น       อำเภอที่มีประชากรอาศัยหนาแน่น คือ อำเภอธาตุพนม อำเภอเรณูนคร และอำเภอนาหว้า ความหนาแน่นของประชากรทั้งจังหวัด  ประมาณ 129.65 คนต่อตารางกิโลเมตรการปกครอง       จังหวัดนครพนมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ 99 ตำบล 1,123 หมู่บ้าน มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 1 แห่ง  เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 21 แห่ง มีองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 81 แห่ง โดย 2 ตำบล คือ ตำบลในเมือง และตำบลหนองแสง มีที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม

อำนาจหน้าที่

จังหวัดมีอำนาจภายในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้1.นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์2.ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม3.จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาสเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง4.จัดให้มีบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็วและมีคุณภาพ5.จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุนและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีีดความสามารถพร้อมที่จะดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม6.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมาย หรือที่มีกฎหมายกำหนด

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

เมืองน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้-ตะวันออก

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าและการลงทุน1 โครงการปรับปรุง/ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายทาง นพ.2011 แยกทางหลวงหมายเลข 22 – บ้านรามราช ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 9,177,000 บาท สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดนครพนม2 โครงการปรับปรุง/ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายทาง นพ.2019 แยกทางหลวงหมายเลข 22 – บ้านนาผักปอด ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม9,177,000 บาทสนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดนครพนม3 โครงการปรับปรุง/ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายทาง นพ.2045 แยกทางหลวงหมายเลข 22 – บ้านคำเตย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม9,177,000 บาทสนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดนครพนม"4 โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านและเพิ่มศักยภาพการบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 1,988,700 บาท สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม5 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ด้านการค้า การลงทุนและแรงงาน เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม5,707,800 บาทสำนักงานจังหวัดนครพนม6 โครงการยกระดับคุณภาพและพัฒนามาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาเพื่อนบ้าน1,000,000 บาทสนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 17 โครงการส่งเสริมความร่วมมือตามกรอบความร่วมมือผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด(ไทย-ลาว-เวียดนาม) และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 1,468,000 บาทสำนักงานจังหวัดนครพนม2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว129,818,0008 โครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม เพื่อความเป็นเลิศในอนุภูมิภาคอินโดจีน รองรับ AEC107,409,500บาทกิจกรรมปลูกพืชผักไม้ดอกไม้ประดับเพื่อปรับปรุงทัศนียภาพริมฝั่งโขง ระยะที่ 2 (งบดำเนินงาน)1,800,000ม.นครพนม8.1 ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานแห่งความสงบ ภูพานน้อย ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม2,935,500 บาทอ.นาแก8.2 ก่อสร้างอัฒจันทร์ลานท่องเที่ยว เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม7,864,000 บาทอ.ท่าอุเทน8.3 ก่อสร้างอัฒจันทร์ ลานเดิน - วิ่ง ริมแม่น้ำโขงบริเวณภายในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 18,677,000 บาทสนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม8.4 ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยแห่งที่ 1 บริเวณบ้านโคกไก่เซา ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 6,754,000 บาทสนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม8.5 ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยแห่งที่ 2 บริเวณบ้านโคกไก่เซา ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 4,810,000 บาทสนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม8.6 ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยแห่งที่ 3 บริเวณบ้านโคกไก่เซา ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 4,810,000 บาทสนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม8.7 ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยแห่งที่ 4 บริเวณบ้านโคกไก่เซา ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 3,352,000 บาทสนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม8.8 ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยแห่งที่ 5 บริเวณบ้านโคกไก่เซา ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 3,838,000 บาทสนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม8.9 ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยแห่งที่ 6 บริเวณบ้านโคกไก่เซา ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 4,324,000 บาทสนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม8.10 ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยบังกอ บริเวณบ้านโคกไก่เซา - บ้านกุดข้าวปุ้น ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 8,212,000 บาทสนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม8.11 ก่อสร้างเส้นทางจักรยานริมฝั่งแม่น้ำโขง จากบ้านหนองจันทร์ถึงบ้านโคกไก่เซา ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 29,265,000สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม8.12 ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยบริเวณบ้านท่าค้อเหนือ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 8,698,000 บาทสนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม8.13 ขยายสระน้ำรองรับพญานาคพ่นน้ำบริเวณแลนมาร์คพญานาค(งบลงทุน ค่าก่อสร้าง)1,200,000 บาทสนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม8.14 ระบบรดน้ำลานแคมปิ้งสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) (งบลงทุน ค่าก่อสร้าง)470,000 บาทสนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม9 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 3 ประเทศ (ไทย - ลาว - เวียดนาม) รองรับ AEC15,608,500 บาท 9.1 จ้างเหมาจัดทำป้ายบิลบอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม บริเวณเลียบทางด่วนดอนเมืองโทลเวย์(ขาเข้า) กรุงเทพมหานคร1,990,000 บาท สำนักงานจังหวัดนครพนม 9.2 จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจัหวัดนครพนม500,000สำนักงานจังหวัดนครพนม 9.3 ปรับปรุงธงชาติอาเซียนบริเวณทางหลวง 212 (ทางเข้าบ้านนาหัวบ่อ) 110,000 บาทสำนักงานจังหวัดนครพนม 9.4 สามที่สุดเปิดปีท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม2,605,000 บาท สำนักงานจังหวัดนครพนม 9.5 จัดงานเปิดตัว Land Mark พญานาค1,000,000 บาท สำนักงานจังหวัดนครพนม9.6 พัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Check - in ชนเผ่าไทยแสก/ไทญ้อ ที่นครพนม) งบดำเนินงาน 1,090,000 บาทสนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมงบดำเนินงาน จ้างเหมาจัดทำป้ายบิลบอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม บริเวณเลียบทางยกระดับดอนเมืองโทลเวย์ กรุงเทพมหานคร (งบดำเนินงาน)1,990,000 บาทสำนักงานจังหวัดนครพนม 9.6 ติดตั้งจอ LED ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม4,423,500 บาทสำนักงานจังหวัดนครพนม 9.7 ปรับปรุงภูมิทัศน์ลำน้ำบัง หมู่ที่ 12 ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม1,900,000 บาทอ.นาแก10 โครงการส่งเสริมงานประเพณีไหลเรือไฟ และการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นสำคัญของจังหวัดนครพนมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอินโดจีน4,900,000 บาทสำนักงานจังหวัดนครพนม/อ.เรณูนคร10.1 ค่าจ้างเหมาจัดงานไหลเรือไฟ3,750,000 บาทสำนักงานจังหวัดนครพนม10.12 จัดเสวนางานประเพณีไหลเรือไฟ 150,000บาท สำนักงานจังหวัดนครพนม10.13 ค่าจ้างเหมาจัดงานประเพณีสงกรานต์เรณูนคร1,000,000 บาทอ.เรณูนคร11 โครงการพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม 1,900,000 บาท สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม12 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวพระธาตุสำคัญจังหวัดนครพนม5,399,500 บาท12.1 ค่าจ้างเหมาส่งเสริมสนับสนุนงานบุญประจำปีวัดพระธาตุมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม262,500บาท อ.ปลาปาก12.2 ค่าจ้างเหมาส่งเสริมงานประเพณีนมัสการพระธาตุท่าอุเทน จังหวัดนครพนม200,000บาท อ.ท่าอุเทน12.3 ค่าจ้างเหมาส่งเสริมงานนมัสการพระธาตุนคร200,000บาท อ.เมืองนครพนม12.4 ค่าจ้างเหมาส่งเสริมงานนมัสการพระธาตุประสิทธิ์ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม262,500บาท อ.นาหว้า12.5 ค่าจ้างเหมาส่งเสริมงานประเพณีนมัสการพระธาตุศรีคุณ ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม200,000บาท อ.นาแก12.6 ค่าจ้างเหมาส่งเสริมงานประเพณีนมัสการพระธาตุนาเต่า ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม150,000บาท อ.โพนสวรรค์12.7 ค่าจ้างเหมาส่งเสริมงานประเพณีนมัสการพระธาตุจำปา ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม150,000บาท อ.โพนสวรรค์12.8 รำบูชาพระธาตุพนมและงานนมัสการพระธาตุพนม1,000,000 บาทอ.ธาตุพนม12.9 ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดธาตุศรีคุณ ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม1,500,000 บาทอ.นาแก12.10 ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์วัดธาตุประสิทธิ์ ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม1,474,500 บาทอ.นาหว้า3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม73,976,800บาท13 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานเพื่อการเกษตร แก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมและภัยแล้งจังหวัดนครพนม22,857,100บาท13.1 ขยายท่อส่งน้ำและก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสามผง ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม4,875,000 บาทอ.ศรีสงคราม13.2 ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยเขือกฝ้าย บ้านหนองซน ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม2,925,000 บาทอ.นาทม13.3 ขุดลอกหนองสร้างแคนเพื่อยกระดับการเกษตร บ้านนาน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1,852,500 บาทอ.นาหว้า13.4 ขุดลอกห้วยกุดโดน บ้านนาหนาดน้อย ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 780,000บาท อ.ธาตุพนม13.5 ขุดลอกหนองบัวแดง ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 330,000บาท อ.ปลาปาก13.6 ขุดลอกหนองสาธารณะโคกสูง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (วงเงินเดิม 1,340,600 บาท)1,339,700 บาทอ.ปลาปาก13.7 ขุดลอกห้วยม่วงไข่ บ้านนกเหาะน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม243,700 บาท อ.ปลาปาก13.8 ขุดลอกห้วยหนองบ่อ บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 3 ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 780,000บาท อ.โพนสวรรค์13.9 ขุดลอกห้วยมวย บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาใน อำเภอโพนสรรค์ จังหวัดนครพนม 585,000บาท อ.โพนสวรรค์13.10 ขุดลอกห้วยศรีคุณ หมู่ที่ 3 ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม1,950,000 บาทอ.นาแก13.11 ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นลำห้วยศรีคุณ หมู่ที่ 8 ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 3,217,500 บาทอ.นาแก13.12 ขุดลอกห้วยหนองเทา บ้านหนองเทา ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 487,500บาท อ.ท่าอุเทน13.13 ขุดลอกห้วยบะวี บ้านสว่างภูมี หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม439,700บาท อ.ปลาปาก13.14 ขุดลอกห้วยบง บ้านนกเหาะ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม300,000บาท อ.ปลาปาก13.15 ขุดลอกหนองสิม บ้านสามผง หมู่ที่ 1 ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม500,000บาท อ.ศรีสงคราม13.16 ขุดลอกหนองน้อย บ้านอ้วน หมู่ที่ 4 อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม500,000บาท อ.ศรีสงคราม13.17 ขุดลอกห้วยคูณตอนบน หมู่ที่ 11 บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม500,000บาท อ.บ้านแพง1718 ขุดลอกหนองเชิง หมู่ที่ 8 บ้านบ่อดอกซ้อน ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (งบลงทุน ค่าก่อสร้าง)437,500บาท อ.นาแก17.19 ขุดลอกหนองสองห้อง บ้านดงน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม(งบลงทุน ค่าก่อสร้าง)150,000บาท อ.นาแก17.20 ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองบาท้าว หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม332,000บาท อ.ศรีสงคราม17.21 ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกสวาท หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม332,000บาท อ.บ้านแพง14 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริฯ2,727,500 บาท14.1 สนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริฯ990,000บาท กษ ปศจ. ปม. ตรวจบัญชีสหกรณ์"14.2 กิจกรรมรักราษฎร์รักแผ่นดินสืบสานแนวทางพระราชดำริ(งบดำเนินงาน)485,800บาท สนง.เกษตรจังหวัด14.3 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อจังหวัดนครพนมเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 500,000บาท มณฑลทหารบกที่ 21014.4 สนับสนุนอาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ751,700บาท สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด15 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ987,500บาท สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม16 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดนครพนม48,142,200 บาท สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพข้าวอินทรีย์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (งบดำเนินงาน)500,000 บาทสนง.สหกรณ์จังหวัด4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน21,497,800 บาท17 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจังหวัดนครพนม21,497,800 บาท17.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้านนาทม หมู่ที่ 1 - 9 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 1,960,000 บาทอ.นาทม17.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมูม้น หมู่ที่ 5 ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม (จากถนนทางหลวงหมายเลข 2417 ช่วงหน้าที่ว่าการอำเภอนาทม – ดอนแสนเสิก) 1,960,000 บาทอ.นาทม17.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ติดโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาย นพ. 4046 จากสะพานข้ามแม่น้ำสงคราม - หมู่ที่ 1 ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม1,300,000 บาทอ.ศรีสงคราม17.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีเวินชัย หมู่ที่ 6 ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1,373,400 บาทอ.ศรีสงคราม17.5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 - บ้านโพนตูม หมู่ที่ 6 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 1,225,300 บาทอ.โพนสวรรค์17.6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยไฮ หมู่ที่ 17 เชื่อมโยงทางหลวงชนบท 4029 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 981,000บาท อ.โพนสวรรค์17.7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาซอ หมู่ที่ 1 - บ้านโพนเพ็ก ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม981,000บาท อ.โพนสวรรค์17.8 ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยทม หมู่ที่ 7 ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 972,000บาท อ.ธาตุพนม17.9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9 - บ้านดงเย็น หมู่ที่ 10 ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 9,755,100 บาทอ.ท่าอุเทน17.10 ซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตรสายบะกว้าง ปฏิรูป หมู่ที่ 4 บ้านนาทม ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม(งบลงทุน ค่าก่อสร้าง)490,000บาท อ.นาทม17.11 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม (งบลงทุน ค่าก่อสร้าง)500,000บาท อ.เรณูนคร5. ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงชายแดน5,365,640 บาท18 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และลดความขัดแย้งอย่างยั่งยืน3,612,500บาท18.1 กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และลดความขัดแย้งอย่างยั่งยืน2,612,500 บาทมณฑลทหารบกที่ 21018.2 กิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนิการของรัฐบาลสู่การร่างรัฐธรรมนูญและการบริหารประเทศไทยให้กับประชาชนทั่วไปจังหวัดนครพนม1,000,000 บาท มณฑลทหารบกที่ 21019. โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายและสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 817,640 บาท20.1 จัดระเบียบเรือในแม่น้ำโขงอำเภอเมืองนครพนมและอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 500,000บาท นรข.เขตนครพนม20.2 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายและสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน317,640บาท ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม20. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนครพนม935,500บาท ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนมการบริหารจัดการ20 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ9,000,000 บาท สำนักงานจังหวัดนครพนม

ผู้ประสานงาน

นายสุกิจ กลีบแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 08 5484 2537 นายพีท โฮมแพน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 08 6175 6300 นายประโมทย์ ติยะบุตร พนักงานทรัพยากรบุคคล 09 5623 5926

ปรับปรุงล่าสุด

24/05/2559 | 15:54

จังหวัดนครพนม
Nakhonphanom

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัด 042511515 042511515 

จังหวัดนครพนม
Nakhonphanom

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

จังหวัดนครพนม
Nakhonphanom

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร