จังหวัดบึงกาฬ (บก.)
Buengkan Province

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

พระราชบัญญัติ ตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 ตราพระราชบัญญัติขึ้นเนื่องจากจังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดที่มีท้องที่ติดชายแดน และมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแนวยาว ทำให้การติดต่อระหว่างอำเภอที่ห่างไกลและจังหวัดเป็นไปด้วยความยากลำบาก และใช้ระยะเวลาในการเดินทางมากเกินควรดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบการปกครอง การรักษาความมั่นคงและการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในท้องที่ สมควรแยกอำเภอบึงกาฬ อำเภอเซกา อำเภอโซ่พิสัย อำเภอบุ่งคล้า อำเภอบึงโขงหง อำเภอปากคาด อำเภอพรเจริญ และอำเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย ออกจากการปกครองของจังหวัดหนองคาย รวมตั้งขึ้นเป็นจังหวัดบึงกาฬ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554จังหวัดบึงกาฬแบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 53 ตำบล 615 หมู่บ้าน 17 เทศบาลตำบล 42 องค์การบริหารส่วนตำบล และ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของจังหวัดตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 1. นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 2. ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม 3. จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับ ความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง 4. จัดให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็วและมีคุณภาพ 5. จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถด าเนินการ ตามอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมาย หรือที่มีกฎหมายกำหนด

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์จังหวัดบึงกาฬ (Vision) "สังคมมั่นคง เศรษฐกิจมั่งคั่ง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมดุลยั่งยืน"พันธกิจ (Mission)1. มุ่งสร้างและปรับปรุงระบบโครงสร้างบริการพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน เพื่อการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมให้ทั่วถึง โดยใช้แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) 2. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 3. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมอย่างยั่งยืน 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมมั่นคง5. ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ภัยทางสังคม ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วนให้สามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก7. เตรียมการยกระดับพื้นที่เป็นนิคมเขตเศรษฐกิจพิเศษ8. เสริมสร้างความมั่นคงพื้นที่ชายแดน ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการทุกภาคส่วน 9. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืนยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

โครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 1.โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดบึงกาฬ 2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงข่ายถนนเพื่อการขนส่งยางพาราจากแหล่งผลิต3.โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ4.โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและแปรรูปสินค้าการเกษตร5.โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ6.โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ7.โครงการถนนเพื่อการท่องเที่ยว8.โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้เพียงพอต่อการบริโภคและได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด9.โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการขนส่ง10.โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันรองรับประชาคมอาเซียน11.โครงการพัฒนาตลาดและช่องทางการค้าการลงทุน12.โครงการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม 13.โครงการส่งเสริมและพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง14.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 15.โครงการเสริมสร้างความมั่นคงภายในจังหวัดบึงกาฬ16.โครงการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน17.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านแรงงานและสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการ 18.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 19.โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ 20.โครงการส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดต้นทุนการผลิต21.โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มผู้ผลิตยางพาราและเครือข่ายเพื่อสร้างอำนาจต่อรอง 22.โครงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์และพัฒนาองค์ความรู้ในการนำฐานข้อมูลทางด้านการเกษตรไปใช้วางแผนการผลิต 23.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด24.โครงการยกระดับมาตรฐานและช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) : พัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐาน

ผู้ประสานงาน

นางสาววิภาดา อุดมเดชาเวทย์ โทร. 0 4249 2451

ปรับปรุงล่าสุด

10/06/2559 | 16:41

จังหวัดบึงกาฬ (บก.)
Buengkan Province

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ 0 4249 2444 0 4249 2445 
02 นายชัยธวัช เนียมสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ 0 4249 2446 0 4249 2446 

จังหวัดบึงกาฬ (บก.)
Buengkan Province

 

ข้อมูลเผยแพร่

ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ (บก.)
Buengkan Province

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร