สำนักงานอัยการสูงสุด
Office of the Attorney General

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานอัยการสูงสุด ดังนี้1 สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (ก) สำนักอำนวยการ2 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ (ก) สำนักฝึกอบรม (ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายแผนงานฝึกอบรม (ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายประเมินผลการฝึกอบรม3 สำนักงานคณะกรรมการอัยการ (ก) สำนักอำนวยการ (ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคณะกรรมการ 1-2 (ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายวินิย4 สำนักงานต่างประเทศ (ก) สำนักอำนวยการ (ข) สำนักวิเทศสัมพันธ์ (ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายกิจการต่างประเทศ 1-35 สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย (ก) สำนักอำนวยการ (ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 1 - 46 สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ (ก) สำนักอำนวยการ (ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายงบประมาณ (ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ง) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายบริหารอาคารและที่ดิน7 สำนักงานวิชาการ (ก) สำนักอำนวยการ (ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายประเมินผล (ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายพัฒนากฎหมาย (ง) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสถาบันกฎหมายอาญา (จ) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสารสนเทศ (ฉ) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายบริหารจัดการความรู้8 สำนักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด (ก) สำนักอำนวยการ (ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีขออนุญาตฟ้อง 1-3 (ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีร้องขอความเป็นธรรม 1-29 สำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ก) สำนักอำนวยการ (ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 1 - 310 สำนักงานคดีพิเศษ (ก) สำนักอำนวยการ (ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 1 - 511 สำนักงานคดียาเสพติด (ก) สำนักอำนวยการ (ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 1 – 712 สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว (ก) สำนักอำนวยการ (ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว 1 - 613 สำนักงานคดีศาลแขวง (ก) สำนักอำนวยการ (ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 1 - 814 สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร (ก) สำนักอำนวยการ (ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 1 - 715 สำนักงานคดีอัยการสูงสุด (ก) สำนักอำนวยการ (ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอัยการสูงสุด 1- 616 สำนักงานคดีอาญา (ก) สำนักอำนวยการ (ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 1 - 1 2 (ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายอำนวยความยุติธรรมชั้นสอบสวน17 สำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ (ก) สำนักอำนวยการ (ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 1 – 718 สำนักงานคดีอาญาธนบุรี (ก) สำนักอำนวยการ (ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาธนบุรี 1 - 619 สำนักงานการบังคับคดี (ก) สำนักอำนวยการ (ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายการบังคับคดี 1-420 สำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ (ก) สำนักอำนวยการ (ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายการยุติการดำเนินคดีแพ่ง 1 - 2 (ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายการอนุญาโตตุลาการ21 สำนักงานคดีแพ่ง (ก) สำนักอำนวยการ (ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 1 - 922 สำนักงานคดีแพ่งกรุงเทพใต้ (ก) สำนักอำนวยการ (ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งกรุงเทพใต้ 1 - 423 สำนักงานคดีแพ่งธนบุรี (ก) สำนักอำนวยการ (ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งธนบุรี 1 - 224 สำนักงานคดีภาษีอากร (ก) สำนักอำนวยการ (ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีภาษีอากร 1 - 425 สำนักงานคดีล้มละลาย (ก) สำนักอำนวยการ (ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีล้มละลาย 1 - 326 สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (ก) สำนักอำนวยการ (ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค (ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิ (ง) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ (จ) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 1 - 4 (ฉ) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมาย27 สำนักงานคดีปกครอง (ก) สำนักอำนวยการ (ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง 1 – 628 สำนักงานคดีปกครองระยอง (ก) สำนักอำนวยการ (ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองระยอง 1 - 229 สำนักงานคดีปกครองนครราชสีมา (ก) สำนักอำนวยการ (ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองนครราชสีมา 1 - 230 สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี (ก) สำนักอำนวยการ (ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองอุบลราชธานี 1 - 231 สำนักงานคดีปกครองขอนแก่น (ก) สำนักอำนวยการ (ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองขอนแก่น 1 - 232 สำนักงานคดีปกครองอุดรธานี (ก) สำนักอำนวยการ (ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองอุดรธานี 1 - 233 สำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่ (ก) สำนักอำนวยการ (ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองเชียงใหม่ 1 - 234 สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก (ก) สำนักอำนวยการ (ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองพิษณุโลก 1 - 235 สำนักงานคดีปกครองนครศรีธรรมราช (ก) สำนักอำนวยการ (ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองนครศรีธรรมราช 1 - 236 สำนักงานคดีปกครองสงขลา (ก) สำนักอำนวยการ (ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองสงขลา 1 - 237 สำนักงานคดีแรงงาน (ก) สำนักอำนวยการ (ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงาน 1 - 2 (ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานสาขา38 สำนักงานคดีแรงงานภาค (ก) สำนักอำนวยการ (ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานภาค (ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค39 สำนักงานคดีศาลสูง (ก) สำนักอำนวยการ (ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 1 - 340 สำนักงานคดีศาลสูงภาค (ก) สำนักอำนวยการ (ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูงภาค41 สำนักงานอัยการภาค (ก) สำนักอำนวยการ (ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาภาค (ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค42 สำนักงานอัยการจังหวัด (ก) สำนักอำนวยการ43 สำนักงานอัยการคดีศาลแขวง (ก) สำนักอำนวยการ44 สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด (ก) สำนักอำนวยการ45 สำนักงานบริหารกิจการสำนักงานอัยการสูงสุด (ก) สำนักการคลัง (ข) สำนักบริหารกลาง (ค) สำนักบริหารงานวินัยและระบบคุณธรรม (ง) สำนักบริหารงานสนับสนุนงานอัยการสูงสุด (จ) สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (ฉ) สำนักบริหารทรัพย์สิน (ช) สำนักสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ (ซ) สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร47 สำนักงานตรวจสอบภายใน47 สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร

อำนาจหน้าที่

ส่วนราชการสำนักงานอัยการสูงสุด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้(มาตรา 23) สำนักงานอัยการสูงสุด นอกจากมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการและงานวิชากร เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานอัยการแล้ว ให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (1) ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งในการคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน (2) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ (3) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่นิติบุคคล ซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐแต่ได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ตามที่เห็นสมควร (4) ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง หรือคดีปกครองแทนรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งพนักงานอัยการได้รับดำเนินคดีให้ (5) ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอ เว้นแต่การดำเนินการนั้นจะขัดต่องานในหน้าที่ หรืออาจทำให้ขัดต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ (6) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้ารการฝ่ายอัยการ (7) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน (8) ติดต่อและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด (9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ หรือสำนักงานอัยการสูงสุด ในการตรวจร่างสัญญาตาม (2) และ (3) ให้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รักษาประโยชน์ของรัฐ ในการนี้สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รายงานรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐตาม (2) หรือนิติบุคคลตาม (3) ที่เป็นคู่สัญญาให้ทราบถึงข้อที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไขให้สมบูรณ์ ข้อเสียเปรียบหรือข้อที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

<< วิสัยทัศน์ >> "องค์กรอัยการเป็นสถาบันที่มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรม และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน"

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

<< พันธกิจสำนักงานอัยการสูงสุด >> 1. เสริมสร้างการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา การบังคับใช้กฎหมายในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนด้วยความเที่ยงธรรม 2. ธำรงรักษาและพัฒนาระบบและกลไกในการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน 3. พัฒนางานด้านสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย ทั้งในและนอกประเทศตามหลักกฎหมายสากล 4. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางกฎหมายและทางอาญากับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 5. พัฒนากฎหมาย พัฒนางานวิจัย และพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 6. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดสมรรถนะสูง โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมสำหรับการบริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล<< ยุทธศาสตร์ >>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบังคับใช้กฎหมายในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาและพิทักษ์ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรและการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การวิจัยและพัฒนากฎหมาย

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

15/07/2557 | 10:11

สำนักงานอัยการสูงสุด
Office of the Attorney General

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายชัยเกษม นิติสิริ อัยการสูงสุด   
02 นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ รองอัยการสูงสุด   
03 นายอนุชาติ คงมาลัย รองอัยการสูงสุด   
04 นายถาวร พานิชพันธ์ รองอัยการสูงสุด   
05 นายสีมา วรรณโกวิท รองอัยการสูงสุด   
06 นายวัยวุฒิ หล่อตระกูล รองอัยการสูงสุด   
07 ร้อยโทมนัส อุบลทิพย์ รองอัยการสูงสุด   

สำนักงานอัยการสูงสุด
Office of the Attorney General

 

ข้อมูลเผยแพร่

สำนักงานอัยการสูงสุด
Office of the Attorney General

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร