จังหวัดสระแก้ว
Sakaeo Province

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

"ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอินโดจีน ถิ่นพืชพลังงาน อาหารปลอดภัย"

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

เป้าประสงค์ (Goals) - ให้ประชาชนมีสภาพแวดล้อมและ คุณภาพชีวิตที่ดี - เป็นศูนย์กลางรองรับการกระจายสินค้าสู่อินโดจีนและจังหวัดใกล้เคียง- เป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตรโดยการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมเกษตร ปลอดสารพิษ - เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริการ การแพทย์แผนไทยเชื่อมโยงประวัติศาสตร ์วัฒนธรรมขอมโบราณ

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

31/05/2559 | 10:11

จังหวัดสระแก้ว
Sakaeo Province

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว 0-3742-5111 0-3742-5111 
02 นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว 0-3742-5112 0-3742-5112 
03 นายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว 0-3742-5113 0-3742-5113 

จังหวัดสระแก้ว
Sakaeo Province

 

ข้อมูลเผยแพร่

โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
 โครงสร้งองค์กรสำนักงานจังหวัดสระแก้ว
สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีดำเนินการ
 สรุปอำนาจหน้าที่สำนักงานจังหวัดสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว
Sakaeo Province

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร