จังหวัดปราจีนบุรี (ปจ.)
Prachin Buri

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

1. กลุ่มงานอำนวยการ มีภารกิจหลักแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 1.1 กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับบริหารงานทั่วไปของจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด การเสนอแนะการบริหารการตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด การเสนอแนะ กำกับดูแล การปฏิบัติราชการอันมิใช่ราชการส่วนภูมิภาคของข้าราชการซึ่งประจำอยู่ในจังหวัดตามที่กฎหมายกำหนด การเสนอแนะการกำกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจในจังหวัด ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของจังหวัดและสำนักงานจังหวัด และงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ (ศูนย์ดำรงธรรม) 1.2 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการและการบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบราชการ และวิธีการปฏิบัติราชการของข้าราชการส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตาม ม.๓/๑ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การพิจารณาการเสนอแนะให้คำปรึกษาแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เกี่ยวกับ การพัฒนาระบบราชการในจังหวัด การปฏิบัติงานประสานงาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ ตลอดจนติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบราชการในจังหวัด การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาและการวางแผนการบริหารกำลังคนของจังหวัด งาน อ.ก.พ.จังหวัด งานพัฒนาบุคลากรของจังหวัด งานบริหารและงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และยุทธศาสตร์กำลังคนของจังหวัด2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด มีภารกิจดังนี้ (1) จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (2) ประสานและปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3) ประสานและดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (4) สนับสนุนเชิงวิชาการด้านนโยบายและแผนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด (5) ติดตามประเมินผลการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การพัฒนาจังหวัด (6) ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด3. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร มีภารกิจดังนี้ (1) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเป็นศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาจังหวัด (2) จัดให้มีและให้บริการเครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศระหว่างส่วนราชการภายในจังหวัดและอำเภอ ระหว่างจังหวัดและกับส่วนกลาง (3) ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศผ่านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์4. กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล มีภารกิจดังนี้ (1) งานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและยุทธศาสตร์กำลังคนของจังหวัด (2) งานสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่อง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล (3) งานบริหารงานบุคคลในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด (4) งานประสานกับสำนักงาน ก.พ. และส่วนราชการในการเพิ่มขีดความสามารถ และเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านทรัพยากรบุคคลของจังหวัด (5) งานจัดทำฐานข้อมูลบุคคลของจังหวัด (6) งานวางยุทธศาสตร์กำลังคน (7) งานกำหนดสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน (8) งานวางแผนการใช้กำลังคนในจังหวัด (9) งานการสรรหาคนดี คนเก่งเข้ารับราชการในพื้นที่จังหวัด (10) งานรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (11) งานการวางแผนการพัฒนาบุคลากรในจังหวัด (12) งานส่งเสริมจริยธรรม ป้องกันการทุจริตและประเทศไทยในสะอาด (13) งานการเตรียมกำลังคนใหม่

อำนาจหน้าที่

1. แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นที่2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผน และเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัดและเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหารและการวางแผนพัฒนาจังหวัด3. จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและดำเนินการตามแผน4. กำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด5. อำนวยการ ประสานและปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด6. ดำเนินการในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่ไม่มีการจัดตั้งส่วนราชการขึ้นรับผิดชอบ ในระดับจังหวัด7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์จังหวัดปราจีนบุรี "ปราจีนบุรีเมืองน่าอยู่ เชิดชูอุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชน"พันธกิจจังหวัด พ.ศ. 2558 (Mission) 1. ปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายให้บรรลุผลและสนองนโยบายของรัฐบาลในทุกมิติ โดยยึดการอำนวยประโยชน์สุขของประชาชนเป็นฐาน 2. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้เกิดผลอย่างยั่งยืน 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 4. พัฒนาความสามารถในด้านการเกษตรกรรมแบบพึ่งตนเองของประชาชน 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (Strategic Issues) พ.ศ. 2558 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมสีเขียวรองรับ AEC และตลาดโลก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และยกระดับ SME ของจังหวัดเป้าประสงค์ของจังหวัด (Goals) 1. ปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายให้บรรลุผลและสนองนโยบายของรัฐบาลในทุกมิติ โดยยึดการอำนวยประโยชน์สุขของประชาชนเป็นฐาน 2. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้เกิดผลอย่างยั่งยืน 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 4. พัฒนาความสามารถในด้านการเกษตรกรรมแบบพึ่งตนเองของประชาชน 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1. พัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่อำเภอประจันตคาม2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองหูช้าง-บ้านหนองรี ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี4. ก่อสร้างถนนลาดยาง ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน รพช.สายประดู่-สะพานหิน บ้านนาแขม หมู่ที่ 6 ไปบ้านท่าอุดม หมู่ที่ 9 ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี6. ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 ต.หาดยาง - ทางหลวงชนบท 3003 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตข้ามคลอง หมู่ที่ 2 บ้านตาแช่ม ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี8. ปรับปรุงขยายไหล่ทางทั้งสองข้าง ผิวทางปูแอสพัสท์ติกคอนกรีต สายถนน ร.พ.ช.เดิม หมู่ที่ 1,3 ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี9. พัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP10. มหกรรม OTOP และภูมิปัญญาไทยสู่ประชาคมอาเซียนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 11. เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน12. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานของเกษตรกรที่ผลิตสินค้าการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 13. อนุรักษ์ฟื้นฟูผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ตามแนวพระราชดำริ14. ปรับปรุงประตูระบายน้ำปลายคลองท่าแห หมู่ที่ 6 ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี15. ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ16. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี หมู่ที่ 4 บ้านอ่อนช้อย ตำบลหาดยาง อำเภอศรีมหาโพธิ17. ขุดสระน้ำชวดสามพอก ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี18. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอำเภอประจันตคาม19. ขุดสระน้ำสาธารณประโยชน์พร้อมตกแต่งคันคู หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะง่อง ตำบลนาแขม20. ขุดลอกเปิดทางน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลบางปลาร้า อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี21. ขุดลอกคลองโสม หมู่ที่ 7,8 และ 9 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 22. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดปราจีนบุรี ปี 58

ผู้ประสานงาน

นางปิยนุช มงคล ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรีโทรศัพท์ 0-3745-4006 โทรสาร 0-3745-4003

ปรับปรุงล่าสุด

10/06/2558 | 09:38

จังหวัดปราจีนบุรี (ปจ.)
Prachin Buri

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัด 0-3745-4000 0-3745-4000 
02 นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัด 0-3745-4001 0-3745-4001 
03 นายชัยรัตน์ ธาราสันติสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัด 0-3745-4002 0-3745-4002 
04 นายสัญชัย ขจรเวหาศน์ ปลัดจังหวัด 0-3745-4007 0-3745-4007 
05 นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัด 0-3745-4004 0-3745-4005 

จังหวัดปราจีนบุรี (ปจ.)
Prachin Buri

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

จังหวัดปราจีนบุรี (ปจ.)
Prachin Buri

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร