จังหวัดฉะเชิงเทรา (สนจ.ฉช.)
Chachoengsao

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด(ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2553)1. แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัมนาจังหวัดในพื้นที่2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผน และเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัด โดยเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหารและวางแผนพัฒนาจังหวัด3. จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ดำเนินการตามแผน กำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด4. จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรือคำของบประมาณของจังหวัด และประสานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดหรือคำของบประมาณของกลุ่มจังหวัด5. ดำเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาระบบราชการของจังหวัด6. อำนวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

โดยแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราที่ดำเนินการระหวําง (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) นี้ก าหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัด“ศูนย์กลางแหํงบูรพาวิถีสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฐานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมโดดเดํน เป็นเลิศ สินค้าเกษตรปลอดภัยทํองเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมได้มาตรฐาน สังคมเป็นสุข”

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ ๑ : เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมรองรับ AEC และตลาดโลกเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมมีความเจริญเติบโตและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันโดยไม่มีปัญหาสิ่งแวดล้อมกลยุทธ์ 1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน (รวมถึงการวางผังเมือง) เพื่อรองรับการขยายตัวของ ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเพื่อเตรียมเข้าสู่ AEC2. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐาน3. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชนตัวชี้วัด1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ร่วมกับภาครัฐในการรักษาสิ่งแวดล้อม3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรปลอดภัยเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพและได้มาตรฐาน กลยุทธ์ 1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุล และยั่งยืน2. พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer3. พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตรให้เหมาะสมเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ (Zoning) และมีมาตรฐาน4. ส่งเสริมภาพลักษณ์และช่องทางการตลาด สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีความหลากหลายสู่ตลาดโลก5. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและผลิตสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐานโดยใช้นวัตกรรมใหม่6. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านการผลิตสินค้าเกษตรตัวชี้วัด1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรที่เป็น smart farmer ต้นแบบ 2. ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 3. จำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการเตรียมความพร้อมตามระบบมาตรฐาน GAP (ข้าว มะม่วง สุกร) 4. จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร 5. ร้อยละของฟาร์มสุกรที่มีความสามารถรักษาสถานภาพฟาร์มมาตรฐาน 6. ร้อยละของฟาร์มสุกรที่มีความสามารถพัฒนาเข้าสู่ระบบฟาร์มมาตรฐาน7. ร้อยละของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และวัฒนธรรมให้ได้มาตรฐานเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และวัฒนธรรมมาตรฐานกลยุทธ์ 1. พัฒนา ฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้ได้มาตรฐาน2. พัฒนา สินค้า บริการ และปัจจัยสนับสนุนทางการท่องเที่ยว3. สร้างความเชื่อมั่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวตัวชี้วัด1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เยี่ยมเยือน 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว 3. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 4. จำนวนผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ สินค้า OTOP 5. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOPประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการสงวนรักษาไว้ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและสมดุลยั่งยืนกลยุทธ์ 1. บูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ2. เสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชน และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตัวชี้วัด1. จำนวนชุมชนที่มีการแก้ไขมลพิษทางน้ำจากน้ำเสียเพิ่มขึ้น2. จำนวนชุมชนที่มีบริหารจัดการขยะชุมชนเพิ่มขึ้น ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ประชาชน ครอบครัว และชุมชน มีการศึกษา คุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมอยู่เย็นเป็นสุขกลยุทธ์ 1. พัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว/ชุมชนรวมทั้งสร้างและขยายโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงระบบการศึกษา ความรู้ คุณธรรม อาชีพ สุขภาพ และรักษาสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา และ อัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อการดำรงชีวิตที่ดี2. เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการ และเสริมสร้างเครือข่ายในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน/ชุมชน3. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการพัฒนาประชาธิปไตย และการสร้างความสมานฉันท์ตัวชี้วัด1. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนมีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดไม่เกิน ๓ คนต่อ 1,000 คน 2. ร้อยละที่ลดลงของครัวเรือนยากจน เป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. 3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของค่าเฉลี่ย O-net ม.3 4. จำนวนสถานบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด (HA) 5. ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี 6. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

รายงานตรวจสอบการบันทึกเงิน จำแนกตามรายละเอียดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559หน่วย : บาทแผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรมงบประมาณงบรายจ่าย - รายการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด203,358,800จังหวัดฉะเชิงเทรา203,358,800ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ173,394,6001 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน152,675,7001 โครงการวางผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแปลงยาว 500,000งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน500,0001. ค่าจ้างเหมาดำเนินการวางผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแปลงยาว500,0002 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยตันติกุล หมู่ที่ 3 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา2,507,100งบรายจ่าย : งบลงทุน2,507,1001. ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยตันติกุล หมู่ที่ 3 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผิวจราจรกว้าง 6.00 - 9.00 เมตร ยาว 460.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,455.00 ตารางเมตร2,507,1003 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา3,492,400งบรายจ่าย : งบลงทุน3,492,4001. ก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา บ่อพักตะกอนกับฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. รูปตัว v และท่อ Cross หนา 0.20 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 328.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,640.00 ตารางเมตร3,492,4004 โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินพร้อมวางท่อจ่ายตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองไม้แก่น (กลุ่มบ้านหนองบอน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา3,585,000งบรายจ่าย : งบลงทุน3,585,0001. ก่อสร้างระบบประปาผิวดินพร้อมวางท่อจ่ายตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองสร้อยติ่ง (กลุ่มบ้านหนองบอน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา3,585,0005 โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน พร้อมวางท่อเมนจ่ายน้ำ (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ) บ้านห้าแยก หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา3,585,000งบรายจ่าย : งบลงทุน3,585,0001. ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน พร้อมวางท่อเมนจ่ายน้ำ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ บ้านห้าแยก หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา3,585,0006 โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบางตลาด – วัดคุ้งกร่าง ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500.00 ตารางเมตร4,957,500งบรายจ่าย : งบลงทุน4,957,5001. ปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบางตลาด – วัดคุ้งกร่าง ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500.00 ตารางเมตร4,957,5007 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านท่ากลอย หมู่ที่ 4 - บ้านวังวุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 12,974,200งบรายจ่าย : งบลงทุน12,974,2001. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านท่ากลอย หมู่ที่ 4 – บ้านวังวุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,250.00 เมตร12,974,2008 โครงการก่อสร้างแอสฟัลติกคอนกรีตแยกถนนคลองโสภา-บางสวน ทางเข้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ถึงหน้าบ้านผู้ใหญ่ ดำหริย์ ตำบลบางสวน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา6,104,700งบรายจ่าย : งบลงทุน6,104,7001. ก่อสร้างแอสฟัลติกคอนกรีตแยกถนนคลองโสภา-บางสวน ทางเข้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ถึงหน้าบ้านผู้ใหญ่ดำหริย์ ตำบลบางสวน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร ยาวประมาณ 2,700.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 9,450.00 ตารางเมตร6,104,7009 โครงการซ่อมสร้างถนนสายบางควาย-เทพราช หมู่ที่ 1,2,3,4,6,7 จากสะพานข้ามคลองวังขวาง - ถนนสายแสนภูดาษ-พิมพา ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 8,424,800งบรายจ่าย : งบลงทุน8,424,8001. ซ่อมสร้างถนนสายบางควาย-เทพราช หมู่ที่ 1,2,3,4,6,7 จากสะพานข้ามคลองวังขวาง - ถนนสายแสนภูดาษ-พิมพา ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เริ่มต้นจากปากทางรัศมีวัสดุภัณฑ์ถึงสะพานข้ามคลองวังขวาง หมู่ที่ 1,2,3,4,6,7 ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 1,760.00 เมตร โดยปูยางแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,040 ตารางเมตร8,424,80010 โครงการขุดลอกคลองบางไผ่บริเวณ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลแหลมประดู่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา1,899,200งบรายจ่าย : งบลงทุน1,899,2001. ขุดลอกคลองบางไผ่บริเวณ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลแหลมประดู่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทางยาว 4,000.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 18.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร 1,899,20011 โครงการก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรจนวานิช หมู่ที่ 1 บ้านด่านเก่า ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 4,414,500งบรายจ่าย : งบลงทุน4,414,5001. ก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรจนวานิช หมู่ที่ 1 ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร4,414,50012 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลติกคอนกรีต สายหัวกระสังข์ เชื่อมหัวกระพี้ หมู่ที่ 10 บ้านหัวกระสังข์ ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 7,200.00 ตารางเมตร 4,347,900งบรายจ่าย : งบลงทุน4,347,9001. ก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลติกคอนกรีต สายหัวกระสังข์ เชื่อมหัวกระพี้ หมู่ที่ 10 บ้านหัวกระสังข์ ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร4,347,90013 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณแยกบ้านนางพรศิริ กุลากูล ถึงบริเวณหลังโรงเรียนราชสาส์นวิทยา หมู่ที่ 6 ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา1,628,500งบรายจ่าย : งบลงทุน1,628,5001. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณแยกบ้านนางพรศิริ กุลากูล ถึงบริเวณหลังโรงเรียนราชสาส์นวิทยา หมู่ที่ 6 ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 755.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,020 ตารางเมตร1,628,50014 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองช้างตาย - รอบสระ รพช. หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา1,274,400งบรายจ่าย : งบลงทุน1,274,4001. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองช้างตาย – รอบสระ รพช. หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 504.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,016 ตารางเมตร1,274,40015 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต สาย กม.4 – ท่าซุง หมู่ที่ 4 – 3 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,590.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร8,400,600งบรายจ่าย : งบลงทุน8,400,6001. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย กม.4 – ท่าซุง หมู่ที่ 4 - 3 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,590.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร8,400,60016 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา7,903,200งบรายจ่าย : งบลงทุน7,903,2001. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร7,903,20017 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายตาแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา5,144,800งบรายจ่าย : งบลงทุน5,144,8001. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายตาแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลก้อนแก้ว ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ไหล่ทางตามสภาพหรือไม่น้อยกว่า 8,000.00 ตารางเมตร5,144,80018 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนประสานมิตร ซอย 3 หมู่ที่ 6,8,11,12 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา3,747,800งบรายจ่าย : งบลงทุน3,747,8001. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสพัลติกคอนกรีต ถนนประสานมิตร ซอย 3 หมู่ที่ 6,8,11,12 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,920.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร3,747,80019 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อพักระบายน้ำ ถนนวนะภูติ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา3,361,300งบรายจ่าย : งบลงทุน3,361,3001. ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อพักระบายน้ำ ถนนวนะภูติ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา3,361,30020 โครงการขุดลอกคลองขุนพิทักษ์ หมู่ที่ 3,6,7 ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 1,838,900งบรายจ่าย : งบลงทุน1,838,9001. ขุดลอกคลองขุนพิทักษ์ หมู่ที่ 3,6,7 ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 20.00 เมตร ก้นคลองกว้างประมาณ 13.00 เมตร ลึกประมาณ 3.50 เมตร ยาวประมาณ 5,000.00 เมตร คิดเป็นปริมาตรดินขุด 55,200 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย1,838,90021 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายหนองกระพ้อ หมู่ที่ 8,9 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาวรวม 1,890.00 หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 11,340.00 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย4,789,800งบรายจ่าย : งบลงทุน4,789,8001. ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายหนองกระพ้อ หมู่ที่ 8,9 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาวรวม 1,890.00 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 11,340 ตารางเมตร4,789,80022 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหินดาษ - บึงพานทอง หมู่ที่ 14, 9 ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา (ระยะที่ 1)4,932,900งบรายจ่าย : งบลงทุน4,932,9001. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหินดาษ-บึงพานทอง หมู่ที่ 14,9 ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา (ระยะที่ 1) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร 4,932,90023 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1, 3 ซอยพนัญญา ตำบลดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา1,950,300งบรายจ่าย : งบลงทุน1,950,3001. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,3 ซอยพนัญญา ตำบลดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และวางท่อระบายน้ำ 0.30 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด 0.59 x 0.59 เมตร สูง 0.98 เมตร ระยะทางรวม 480.00 เมตร 1,950,30024 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลอง 16 ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 17 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา2,361,300งบรายจ่าย : งบลงทุน2,361,3001. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลอง 16 ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 17 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 2,361,30025 โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน พร้อมวางท่อจ่ายน้ำ (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ) บ้านไทรทอง ม.3 ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา3,585,000งบรายจ่าย : งบลงทุน3,585,0001. ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน พร้อมวางท่อเมนจ่ายน้ำ (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ) บ้านไทรทอง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา3,585,00026 โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต สายหนองช้างตาย โดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองใหม่อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา1,886,700งบรายจ่าย : งบลงทุน1,886,7001. ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต สายหนองช้างตาย โดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5.00 เซนติเมตร หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา1,886,70027 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยหลอดตารื่นเชื่อมต่อซอยร่วมใจพัฒนา (ทางเข้าสนามกีฬา) หมู่ที่ 3,10 ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา2,262,800งบรายจ่าย : งบลงทุน2,262,8001. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยหลอดตารื่นเชื่อมต่อซอยร่วมใจพัฒนา (ทางเข้าสนามกีฬา) หมู่ที่ 3,10 ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 430.00 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,720 ตารางเมตร2,262,80028 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะเค็ด-หลังวัดธารพูด หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 566.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,264.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย1,643,200งบรายจ่าย : งบลงทุน1,643,2001. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะเค็ด-หลังวัดธารพูด หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 566.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,264 ตารางเมตร1,643,20029 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองชวดตาสี หมู่ที่ 1 ตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา3,711,700งบรายจ่าย : งบลงทุน3,711,7001. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายเลียบคลองชวดตาสี หมู่ที่ 1 ตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 499.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,039.00 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 381.00 เมตร3,711,70030 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตจากทางหลวง 3245 บริเวณร้านอาหารจานโต ถึงคลองส่งน้ำข้างบ้านนายสมเกียรติ หมู่ที่ 14 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา กว้าง 4.50 เมตร ยาว 345.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร856,300งบรายจ่าย : งบลงทุน856,3001. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต จากทางหลวง 3245 บริเวณร้านอาหารจานโต ถึงคลองส่งน้ำข้างบ้านนายสมเกียรติ หมู่ที่ 14 ตำบลคู้ยายหมีอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา กว้าง 4.50 เมตร ยาว 345.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร856,30031 โครงการท่อลอดคลองนาล่าง ตำบลหนองตีนนก อำเภอ บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา14,430,000งบรายจ่าย : งบลงทุน14,430,0001. ท่อลอดคลองนาล่าง หมู่ที่ 1, 2 ตำบลหนองตีนนก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อสร้างอาคารท่อลอด ขนาด 1.75 x 2.00 เมตร 2 แถว ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร14,430,00032 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย กม.7 – แปลงห้า หมู่ที่ 6 - 11 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,730.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร5,702,000งบรายจ่าย : งบลงทุน5,702,0001. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย กม.7 – แปลงห้า หมู่ที่ 6 - 11 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,730.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร5,702,00033 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 10, 11 ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก1,310,600งบรายจ่าย : งบลงทุน1,310,6001. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 10, 11 (ถนนสายบ้าน อบต.บุญสม) ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ขนาดผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,070 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 6 จุด ๆ ละ 8 ท่อน1,310,60034 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทางเข้าวัดต้นตาล หมู่ที่ 2,9,11,12 ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6.20 เมตรยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางตามสภาพถนนเดิม หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลท์ติกไม่ต่ำกว่า 12,400.00 ตารางเมตร4,639,500งบรายจ่าย : งบลงทุน4,639,5001. ปรับปรุงถนนลาดยางสายทางเข้าวัดต้นตาล หมู่ที่ 2,9,11,12 ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6.20 เมตรยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางตามสภาพถนนเดิม หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลท์ติกไม่ต่ำกว่า 12,400 ตารางเมตร4,639,50035 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณสวนนายสมควร วิศาลบรรณวิทย์ ถึงบริเวณแยกถนนสายราชสาส์น – ดงน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา1,078,700งบรายจ่าย : งบลงทุน1,078,7001. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณสวนนายสมควร วิศาลบรรณวิทย์ ถึงบริเวณแยกถนนสายราชสาส์น – ดงน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทราขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร1,078,70036 โครงการซ่อมสร้างถนนสายบางควาย-เทพราช หมู่ที่ 1,2,3,4,6,7 จากปากทางรัศมีวัสดุภัณฑ์ – สะพานข้ามคลองวังขวาง ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา7,443,100งบรายจ่าย : งบลงทุน7,443,1001. ซ่อมสร้างถนนสายบางควาย-เทพราช หมู่ที่ 1,2,3,4,6,7 ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ขนาดผิดจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,050.00 เมตร ปูยางแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 12,300 ตารางเมตร7,443,1002 พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ1,070,3001 โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอำเภอบางคล้า1,070,300งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน1,070,3001. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ255,0002. วัสดุสำนักงาน85,0003. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่165,0004. ค่าจ้างเหมาจัดงานเทศกาลท่องเที่ยว565,3003 พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน8,451,7001 โครงการขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) จังหวัดฉะเชิงเทรา2,854,400งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน2,854,4001. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ32,0002. วัสดุสำนักงาน20,2003. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น7,0004. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ28,8005. ค่าจ้างเหมาจัดงานขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)2,766,4002 โครงการเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า OTOP จังหวัดฉะเชิงเทรา (ทุกอำเภอ)3,042,300งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน3,042,3001. วัสดุสำนักงาน20,0002. ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม6,0003. การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป128,3004. ค่าจ้างจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP แปดริ้ว2,888,0003 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมของจังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมการเลี้ยงกุ้งขาวร่วมกับปลาน้ำจืดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจในบ่อดิน (อำเภอบ้านโพธิ์ และอำเภอบางคล้า)1,555,000งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน1,555,0001. วัสดุสำนักงาน15,0002. วัสดุการเกษตร52,0003. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น1,140,5004. ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม9,0005. การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป86,5006. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ62,0007. ค่าจ้างทำป้ายไวนิล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าจ้างทำเอกสารสรุปผลโครงการ และค่าจ้างบุคลากรประจำโครงการวุฒิปริญญาตรี190,0004 โครงการพัฒนาระบบการผลิต การจำหน่ายสุกรของจังหวัดฉะเชิงเทราให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย1,000,000งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน1,000,0001. วัสดุเวชภัณฑ์239,0002. วัสดุสำนักงาน75,0003. วัสดุการเกษตร192,9004. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น77,3005. วัสดุคอมพิวเตอร์75,0006. วัสดุงานบ้านงานครัว124,8007. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ216,0004 สร้างโอกาสเพิ่มรายได้4,696,9001 โครงการพัฒนาการเกษตรภายใต้พื้นที่บริหารจัดการน้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา (ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม และตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต)993,500งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน993,5001. วัสดุสำนักงาน30,3002. วัสดุการเกษตร555,1003. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น127,9004. ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม60,0005. การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป124,3006. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ95,9002 โครงการพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม รองรับ AEC3,703,400งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน1,145,9001. ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม666,0002. การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป479,900งบรายจ่าย : งบลงทุน2,557,5001. รถยกเครื่องยนต์ดีเซล1,320,0002. รถยกไฟฟ้าแบบยืนขับ1,237,5005 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน6,500,0001 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ รู้ รับ รุก ของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 6,500,000งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น6,500,0001. ค่าจ้างที่ปรึกษาในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ รู้ รับ รุก ของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน6,500,000ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 19,110,0001 อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม19,110,0001 โครงการอนุรักษ์และป้องกันการพังทลายของชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 9 (บริเวณปากคลองหงส์ทองด้านซ้าย) ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ความยาว 100.00 เมตร 6,825,000งบรายจ่าย : งบลงทุน6,825,0001. อนุรักษ์และป้องกันการพังทลายของชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 9 (บริเวณปากคลองหงส์ทองด้านซ้าย) ตำบลคลองสอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ความยาว 100.00 เมตร 6,825,0002 โครงการอนุรักษ์และป้องกันการพังทลายของชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 6 (บริเวณปากคลองสองด้านขวา (ช่วงที่ 2) ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ความยาว 180.00 เมตร12,285,000งบรายจ่าย : งบลงทุน12,285,0001. อนุรักษ์และป้องกันการพังทลายของชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 6 (บริเวณปากคลองสองด้านขวา ช่วงที่ 2) ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ความยาว 180.00 เมตร12,285,000ผลผลิต:การรักษาความมั่นคงและความสงบ1,854,2001 เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ1,854,2001 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงแห่งชาติ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 25591,854,200งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน1,854,2001. วัสดุสำนักงาน200,0002. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น1,585,2003. ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม20,0004. การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป19,0005. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ30,000ผลผลิต:การบริหารจัดการ 9,000,0001 พัฒนาการบริหารจัดการ9,000,0001 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ9,000,000งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น9,000,0001. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ9,000,000

ผู้ประสานงาน

1. นายยิ่งศักดิ์ ไตรสุนทร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 2. นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

ปรับปรุงล่าสุด

16/06/2559 | 10:41

จังหวัดฉะเชิงเทรา (สนจ.ฉช.)
Chachoengsao

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 08-9203-0397 0-3851-1982 

จังหวัดฉะเชิงเทรา (สนจ.ฉช.)
Chachoengsao

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

จังหวัดฉะเชิงเทรา (สนจ.ฉช.)
Chachoengsao

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร