จังหวัดตราด
Trat

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

ประชากร ประชากรจังหวัดตราด มีประชากรทั้งหมด ๒๒๒,๘๕๕ คน เป็นชาย ๑๑๑,๒๓๕ คน หญิง ๑๑๑,๖๒๐ คน ความหนาแน่นของประชากรมีการกระจายตัวสูงสุดที่อำเภอเมืองตราด คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙๓ รองลงมาได้แก่ อำเภอคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ อำเภอเขาสมิง อำเภอบ่อไร่ อำเภอเกาะช้าง และอำเภอเกาะกูด ตามลำดับที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕)หน่วยการปกครอง แบ่งการปกครองออกเป็น ๗ อำเภอ ๓๘ ตำบล ๒๖๑ หมู่บ้าน มีชุมชน ๙๖ ชุมชน องค์การบริหาร ส่วนตำบล ๒๙ แห่ง เทศบาลเมือง ๑ แห่ง และเทศบาลตำบล ๑๓ แห่งโครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาค/ส่วนกลางและท้องถิ่น ส่วนราชการในระดับจังหวัด มีหน่วยงาน ๒ ลักษณะ คือ หน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดและหน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด (ที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง)หน่วยราชการบริหารราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดของจังหวัดตราด มีทั้งสิ้น ๓๓ หน่วยงานหน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด มีทั้งสิ้น ๕๘ หน่วยงานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ๘ หน่วยงานองค์การมหาชน ๑ แห่ง : สำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (สพพ.๑)หน่วยงานอิสระ ๘ หน่วยงาน ได้แก่ ศาลจังหวัดตราด ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด สำนักงานอัยการจังหวัดตราด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตราด สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตราด และหน่วยทหารในพื้นที่การจัดองค์กรบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มี ๓ รูปแบบ ๔๔ แห่ง คือ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑๔ เทศบาล และ ๒๙ องค์การบริหารส่วนตำบล

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

“ตราดเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี แหล่งผลิตอาหารคุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นประตูเศรษฐกิจระหว่างประเทศ”

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมเกษตรกรและพัฒนาการผลิตอาหาร สินค้าเกษตรคุณภาพ สินค้าชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกษตรกรและชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปสู่ระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและไม่ทำลายสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการสังคมให้เพียงพอ รวมทั้งรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีของจังหวัดให้คงอยู่อย่างยั่งยืน เพื่อให้เมืองตราดน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒฯาเครือข่ายเชื่อมโยง (Connectivity) ระบบโลจิสติกส์ (Logistic) ระบบการผ่านแดนทั้งการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ระบบการค้าระหว่างประเทศ เมืองเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อสนับสนุนให้ตราดเป็นประตูเศรษฐกิจระหว่างประเทศประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ อนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ เสริมสร้างรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อย ตามแนวชายแดนและชายฝั่งทะเล รวมทั้งความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาชาติ

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

07/05/2558 | 11:20

จังหวัดตราด
Trat

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 039-511-001 039-511-515 
02 นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 039-512-276 039-512-276 
03 นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 039-511-927 039-511-927 

จังหวัดตราด
Trat

 

ข้อมูลเผยแพร่

โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
โครงสร้างและการจัดการองค์กรในการดำเนินงาน

จังหวัดตราด
Trat

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร