จังหวัดจันทบุรี (จบ.)
Chanthaburi

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

จัดรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการเป็น 3 รูปแบบ คือ 1.  การบริหารราชการส่วนกลาง  ประกอบด้วย       -  หน่วยราชการสังกัดส่วนกลาง 60 หน่วย     -  หน่วยราชการอิสระ 4 หน่วย      -  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 16 หน่วย 2.  การบริหารราชการส่วนภูมิภาค แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ       -  ระดับจังหวัด ประกอบด้วยหน่วยราชการส่วนภูมิภาค 33 หน่วย       -  ระดับอำเภอ ประกอบด้วย 10 อำเภอ 76 ตำบล 728 หมู่บ้าน 3.  การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย        -  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง        -  เทศบาลเมือง 5 แห่ง - เทศบาลตำบล 42 แห่ง       -  องค์การบริหารส่วนตำบล 34 แห่ง

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของจังหวัด ได้แก่ (ก) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ (ข) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล (ค) บริหารราชการตามคำแนะนำและคำชี้แจงของผู้ตรวจราชการกระทรวง ในเมื่อไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ง) กำกับดูแลการปฏิบัติราชการ อันมิใช่ราชการส่วนภูมิภาคของข้าราชการซึ่งประจำอยู่ในจังหวัดนั้น ยกเว้นข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและข้าราชการครูให้ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี หรือยับยั้งการกระทำใด ๆ ของข้าราชการในจังหวัดที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราว แล้วรายงานกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง (จ) ประสานงานและร่วมมือกับ ข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และข้าราชการครู ผู้ตรวจราชการและหัวหน้าส่วนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒนาจังหวัดหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ (ฉ) เสนองบประมาณต่อกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามโครงการหรือแผนพัฒนาจังหวัดและรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ (ช) ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย (ซ) กำกับการปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานองค์การของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้ ให้มีอำนาจทำรายงานหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด องค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ (ฌ) บรรจุ แต่งตั้ง ให้บำเหน็จ และลงโทษข้าราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมายและตามที่ปลัดกระทรวง ปลัดทบวงหรืออธิบดีมอบหมาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์“ศูนย์กลางการผลิตและการค้าผลไม้คุณภาพ ศูนย์อัญมณีและเครื่องประดับชั้นเลิศ แหล่งการค้าชายแดนเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน และเมืองน่าเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ภารกิจของจังหวัด คือ เป็นผู้รับนโยบายและคำสั่งจากรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติให้เหมาะสมกับท้องที่และประชาชนเป้าประสงค์ 1. เศรษฐกิจเติบโตอย่างมั่นคงและมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น 2. ชาวจันทบุรีมีสุขภาวะที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

นายพิชัย โกพัฒตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 08 1812 4972

ปรับปรุงล่าสุด

18/05/2559 | 14:54

จังหวัดจันทบุรี (จบ.)
Chanthaburi

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายวิทูวัช ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 08-9202-5511 0-3931-1571 
02 นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่่าราชการจังหวัดจันทบุรี 08-9203-1169 0-3931-1504 
03 นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่่าราชการจังหวัดจันทบุรี 08-9203-1245 0-3932-7906 

จังหวัดจันทบุรี (จบ.)
Chanthaburi

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

จังหวัดจันทบุรี (จบ.)
Chanthaburi

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร