จังหวัดระยอง
Rayong

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ไว้ในมาตรา ๕ ได้ระบุให้สำนักงานจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ ๒ ด้านที่สำคัญ คือ• ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับราชการทั่วไปในจังหวัดและการวางแผนพัฒนาจังหวัด• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕)พ.ศ.๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และการกำหนดตำแหน่งใหม่ในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง กระแบ่งส่วนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยกำหนดให้สำนักงานจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ ชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นที่ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวางแผน และเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัด โดยเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหารและวางแผนพัฒนาจังหวัด จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดดำเนินการตามแผน กำกับ และติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนพัฒนาจังหวัด อำนายการ ประสาน ปฏิบัติ และสนับสนุนงานอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งโครงสร้างองค์กรสำนักงานจังหวัดออกเป็นฝ่ายและกลุ่มงาน ประกอบด้วย• กลุ่มงานอำนวยการ มีภารกิจหลักแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้o กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับบริหารงานทั่วไปของจังหวัดและผู้ว่าราชการ จังหวัด การเสนอแนะการบริหารการตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด การเสนอแนะ กำกับดูแล การปฏิบัติราชการอันมิใช่ราชการส่วนภูมิภาคของข้าราชการซึ่งประจำอยู่ในจังหวัดตามที่กฎหมายกำหนด การเสนอแนะการกำกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจในจังหวัด ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของจังหวัดและสำนักงานจังหวัด และงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ (ศูนย์ดำรงธรรม)o กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการและการบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบราชการ และวิธีการปฏิบัติราชการของข้าราชการส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตาม ม.๓/๑ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การพิจารณาการเสนอแนะให้คำปรึกษาแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เกี่ยวกับ การพัฒนาระบบราชการในจังหวัด การปฏิบัติงานประสานงาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ ตลอดจนติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบราชการในจังหวัด การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาและการวางแผนการบริหารกำลังคนของจังหวัด งาน อ.ก.พ.จังหวัด งานพัฒนาบุคลากรของจังหวัด งานบริหารและงานเลขานุการคณะกรรกมารพัฒนาระบบ ราชการ และยุทธศาสตร์กำลังคนของจังหวัด• กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด มีภารกิจดังนี้o ประสานและปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดo ประสานและดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริo สนับสนุนเชิงวิชาการด้านนโยบายและแผนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดo ติดตามประเมินผลการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การพัฒนาจังหวัดo ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด• กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร มีภารกิจดังนี้o พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเป็นศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาจังหวัดo จัดให้มีและให้บริการเครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศระหว่างส่วนราชการภายในจังหวัดและอำเภอ ระหว่างจังหวัดและกับส่วนกลางo ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศผ่านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์• กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล มีภารกิจดังนี้o งานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและยุทธศาสตร์กำลังคนของจังหวัดo งานสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่อง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลo งานบริหารงานบุคคลในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดo งานประสานกับสำนักงาน ก.พ. และส่วนราชการในการเพิ่มขีดความสามารถ และเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านทรัพยากรบุคคลของจังหวัดo งานจัดทำฐานข้อมูลบุคคลของจังหวัดo งานวางยุทธศาสตร์กำลังคนo งานกำหนดสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานo งานวางแผนการใช้กำลังคนในจังหวัดo งานการสรรหาคนดี คนเก่งเข้ารับราชการในพื้นที่จังหวัดo งานรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงo งานการวางแผนการพัฒนาบุคลากรในจังหวัดo งานส่งเสริมจริยธรรม ป้องกันการทุจริตและประเทศไทยในสะอาดo งานการเตรียมกำลังคนใหม่

อำนาจหน้าที่

• แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นที่• พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผน และเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัดและเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหารและการวางแผนพัฒนาจังหวัด• จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและดำเนินการตามแผน• กำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด• อำนวยการ ประสานและปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด• ดำเนินการในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่ไม่มีการจัดตั้งส่วนราชการขึ้นรับผิดชอบ ในระดับจังหวัด• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

พันธกิจของสำนักงานจังหวัดเนื่องจากสำนักงานจังหวัดเป็นหน่วยงานราชการ จึงมีการจัดโครงสร้างและการบริหารจัดการในรูปแบบขององค์การระบบราชการ (Ideal Type Bureaucracy) ที่แบ่งงานกันตามความถนัดเฉพาะด้าน (Specialization)ยึดหลักสายการบังคับบัญชาตามลำดับชั้น (Hierarchy) ยึดกฎหมาย และระเบียบเป็นหลักในการปฏิบัติงาน (Procedures and regulations) เน้นความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นส่วนตัว ไม่ยึดติดในตัวบุคคลแต่ยึดตำแหน่งเป็นหลัก (Impersonality) มีรับบุคลากรเข้าทำงาน และเลื่อนตำแหน่งหรือให้ผลตอบแทนตามความสามารถ (Competency) และมีความมั่นคงในอาชีพการงาน (tenure) สำนักงานจังหวัดเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่สำคัญหน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา (Back Office ) สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวคือ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำหรือแสดงข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ในการบริหารราชการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้๒.๑ เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ภายในจังหวัด ในการร่วมกันพัฒนาจังหวัดให้เจริญก้าวหน้า๒.๒ เป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาราชการของจังหวัด พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสารและระเบียบปฏิบัติราชการที่ครบถ้วน๒.๓ เพื่อบริหารงานภายใต้การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างสูงสุด๒.๔ เพื่อให้บริการแก่ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในสังคม ให้ได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด๒.๕ สนับสนุนให้การบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดและของส่วนราชการต่างๆ ใน ฐานะสำนักงานเลขานุการของผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

๑. เพื่อตรวจสอบ เสนอแนะ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด๒. เพื่อรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง๓. เพื่อกำกับดูแล เกี่ยวกับการติดตามผลการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด๔. เพื่อจัดงานบริหารราชการทั่วไปของจังหวัดเช่น งานเลขานุการ งานบริหารงานบุคคล ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด๕. เพื่อประสานราชการกับหน่วยงานต่างๆ

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

นางสาวสุพัตรา แซ่อั้ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โทร.0-3869-4000 ต่อ 34129

ปรับปรุงล่าสุด

17/05/2559 | 14:35

จังหวัดระยอง
Rayong

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 0-3869-4001-2 0-3869-4001-2 
02 นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ 0-3869-4003 0-3869-4003 
03 นายธีรวัฒน์ สุดสุข 0-3869-4004 0-3869-4004 

จังหวัดระยอง
Rayong

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

จังหวัดระยอง
Rayong

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร