จังหวัดเพชรบูรณ์ (pbn)
Phetchabun

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

http://www.phetchabun.go.th/datapage/images/bland_type.gif

อำนาจหน้าที่

http://www.phetchabun.go.th/datapage/page_stuc_map_jop.php

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน“จังหวัดเพชรบูรณ์จะมุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ใช้ศักยภาพทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น พร้อมกับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อให้ไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน”

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

เป้าประสงค์รวม1.เศรษฐกิจของจังหวัดมีการขยายตัวในอัตราที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม และการดารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง3.สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็ง อยู่เย็นเป็นสุข ความเหลื่อมล้าลดลง4.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแล คุ้มค่าและมีใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มกลยุทธ์1. ส่งเสริม/พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย2. พัฒนาแหล่งน้า/โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร3. ส่งเสริม/พัฒนาภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย4. ส่งเสริม/เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) การบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบยุทธศาสตร์ที่ 2ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวกลยุทธ์1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว2. สร้าง ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อใช้เป็นจุดขายของการท่องเที่ยว3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวจากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ5. ส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และเกษตร ให้เชื่อมโยงการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ายุทธศาสตร์ที่ 3การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชนกลยุทธ์1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา การสาธารณสุขและการบริการภาครัฐแก่ประชาชน2. พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยการสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ และเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม/จิตสานึก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดรายจ่าย3. เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนยุทธศาสตร์ที่ 4การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนกลยุทธ์1. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม2. เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ3. การจัดการองค์ความรู้ และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน4. ส่งเสริม พัฒนาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเหลือใช้ เพื่อความมั่นคงทางพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยุทธศาสตร์ที่ 5เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลยุทธ์1. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการพัฒนาบุคลากร การผลิต แรงงาน การบริหารจัดการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม2. เพิ่มและพัฒนาประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์3. พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรและยกระดับมาตรฐานสินค้า

ผู้ประสานงาน

นางสาวสุจิรภรณ์ พิมพี นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปรับปรุงล่าสุด

18/05/2559 | 14:41

จังหวัดเพชรบูรณ์ (pbn)
Phetchabun

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 0-5672-9777-8 0-5672-9777-8 
02 นายไกรสร กองฉลาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 0-5672-9789 0-5672-9789 
03 นายกฤษณ์ คงเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 0-5672-9788 0-5672-9788 
04 นายสนั่น พงษ์อักษร ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ 0-5672-9759 0-5672-9759 
05 นายวรพจน์ แววสิงห์งาม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ 0-5672-9752 0-5672-9752 

จังหวัดเพชรบูรณ์ (pbn)
Phetchabun

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

จังหวัดเพชรบูรณ์ (pbn)
Phetchabun

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร