จังหวัดพิจิตร
Phichit

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

จังหวัดพิจิตร แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๒ อำเภอ ๘๙ ตำบล ๘๘๘ หมู่บ้าน ประกอบด้วยหน่วยงานภูมิภาค ส่วนกลางในภูมิภาค และหน่วยงานระดับท้องถิ่น โครงสร้างสำนักงานจังหวัดพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔มาตรา ๖๐ แบ่งส่วนราชการของจังหวัดไว้ ซึ่งได้ระบุถึงสำนักงานจังหวัดและหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ด้วย ดังนี้ (๑.) สำนักงานจังหวัด มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไป และการวางแผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัดนั้น มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไป และการวางแผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัดนั้น มีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานจังหวัด (๒.) ส่วนต่างๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้น มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ มีหน้าที่ส่วนราชการประจำจังหวัดนั้น ๆ เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด- แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นที่- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผน และเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัดและเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหารและการวางแผนพัฒนาจังหวัด- จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและดำเนินการตามแผน- กำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด- อำนวยการ ประสานและปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด- ดำเนินการในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่ไม่มีการจัดตั้งส่วนราชการขึ้นรับผิดชอบ ในระดับจังหวัด- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์จังหวัดพิจิตรแหล่งผลิตข้าวคุณภาพ สินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนพันธกิจของจังหวัดพิจิตร ๑.บริหารจัดการทรัพยากรน้ำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน ๒.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและพัฒนาขีดความสามารถ/เพิ่มความเข้มแข็งให้เกษตรกร ๓.เสริมสร้างระบบเศรษฐกิจของจังหวัดให้มีเสถียรภาพเป็นธรรม และพึ่งพาตนเอง ๔.เสริมสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็งเป็นสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ๕.พัฒนาองค์กรและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรควบคู่กับการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการภาคประชาสังคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด และเพิ่มขีดความสามารถด้านฝีมือแรงงานพันธกิจของสำนักงานจังหวัด เนื่องจากสำนักงานจังหวัดเป็นหน่วยงานราชการ จึงมีการจัดโครงสร้างและการบริหารจัดการในรูปแบบขององค์การระบบราชการ (Ideal Type Bureaucracy) ที่แบ่งงานกันตามความถนัดเฉพาะด้าน (Specialization)ยึดหลักสายการบังคับบัญชาตามลำดับชั้น (Hierarchy) ยึดกฎหมาย และระเบียบเป็นหลักในการปฏิบัติงาน (Procedures and regulations) เน้นความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นส่วนตัว ไม่ยึดติดในตัวบุคคลแต่ยึดตำแหน่งเป็นหลัก (Impersonality) มีรับบุคลากรเข้าทำงาน และเลื่อนตำแหน่งหรือให้ผลตอบแทนตามความสามารถ (Competency) และมีความมั่นคงในอาชีพการงาน (tenure) สำนักงานจังหวัดเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่สำคัญหน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา (Back Office ) สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวคือ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำหรือแสดงข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ในการบริหารราชการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ ๑ เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ภายในจังหวัด ในการร่วมกันพัฒนาจังหวัดให้เจริญก้าวหน้า ๒ เป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาราชการของจังหวัด พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสารและระเบียบปฏิบัติราชการที่ครบถ้วน ๓ เพื่อบริหารงานภายใต้การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างสูงสุด ๔ เพื่อให้บริการแก่ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในสังคม ให้ได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด ๕ สนับสนุนให้การบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดและของส่วนราชการต่างๆ ใน ฐานะสำนักงานเลขานุการของผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

เป้าประสงค์ของจังหวัดตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ๑.มีน้ำเพียงพอและประชาชนมีที่อยู่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ๒.พัฒนาเศรษฐกิจในภาคการเกษตรและนอกภาคเกษตรเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี โดยมุ่งเน้นการพึ่งพาตนเอง บนฐานทรัพยากรที่มี ๓.คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากอาชญากรรม ๔.องค์กรทุกภาคส่วนมีการบริหารจัดการที่ดี ๕.จังหวัดมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ๖.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินวัตถุประสงค์ของสำนักงานจังหวัด ๑.เพื่อตรวจสอบ เสนอแนะ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ๒.เพื่อรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง ๓.เพื่อกำกับดูแล เกี่ยวกับการติดตามผลการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด ๔.เพื่อจัดงานบริหารราชการทั่วไปของจังหวัดเช่น งานเลขานุการ งานบริหารงานบุคคล ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ๕.เพื่อประสานราชการกับหน่วยงานต่างๆ

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ำ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ ๑.การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ ๒.อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓.การบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร สินค้าข้าวแบบพึ่งพาตนเองและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กลยุทธ์ ๑.ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ และลดต้นทุนการผลิต ๒.ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการแปรรูปสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ OTOP ๓.เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าการเกษตร ๔.บริหารจัดการพื้นที่การเกษตรโซนนิ่ง (Zoning) ๕.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ๖.พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ ภาคธุรกิจข้าว และสินค้าเกษตรประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ ๑.การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคมให้เข้มแข็ง ๒.การแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในจังหวัด ๓.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน ๔.การปลูกฝังและสร้างค่านิยมของความเป็นไทย ๕.การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๖.การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีกลยุทธ์๑.พัฒนาสมรรถนะและส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลแก่บุคลากรภาครัฐประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างความพร้อมของจังหวัดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กลยุทธ์ ๑.สร้างโอกาส ยกระดับการศึกษา และพัฒนาฝีมือแรงงานของจังหวัดเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ๒.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของจังหวัดรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กลยุทธ์ ๑.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๒.เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยและอุบัติเหตุทางถนน

ผู้ประสานงาน

นายพัฒนา ล้อมวงษ์โสภณ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ 056-611318

ปรับปรุงล่าสุด

08/07/2559 | 10:33

จังหวัดพิจิตร
Phichit

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัด 056-611034 056-611034 
02 นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร 056-612444 056-612444 
03 นายพิษณุ เสนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร 056-611722 056-611722 

จังหวัดพิจิตร
Phichit

 

ข้อมูลเผยแพร่

ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
เว็บไซต์ของจังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิจิตร
Phichit

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร