จังหวัดพะเยา
Phayao

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

การแบ่งเขตการปกครอง จังหวัดพะเยา แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 68 ตำบล 805 หมู่บ้าน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2551) โดยมีอำเภอ ดังนี้ อำเภอเมืองพะเยา อำเภอแม่ใจ อำเภอปง อำเภอจุน อำเภอดอกคำใต้ อำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงม่วน อำเภอภูซาง อำเภอภูกามยาว การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบไปด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง ได้แก่ เทศบางเมืองพะเยา และ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ เทศบาลตำบล 21 แห่ง จัดตั้งปี พ.ศ. 2551 จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ · เทศบาลตำบลบ้านต๋อม เทศบาลตำบลแม่ต๊ำ เทศบาลตำบลแม่ปืม เทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา · เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ · เทศบาลตำบลจุน เทศบาลตำบลหงส์หิน เทศบาลตำบลเวียงลอ อำเภอจุน · เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ · เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ องค์การบริหารส่วนตำบล 48 แห่ง

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

14/08/2552 | 14:51

จังหวัดพะเยา
Phayao

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา   

จังหวัดพะเยา
Phayao

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

จังหวัดพะเยา
Phayao

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร